Český zápas

Články zveřejněné v týdeníku Český zápas.

Týdeník Církve československé husitské vychází od roku 1920. Vznikl ze čtrnáctideníku Právo národa, založeného v roce 1918. Periodikum má informačně-vzdělávací charakter. Informuje především o dění uvnitř církve, komentuje celosvětové aktuální dění, obsahuje teologické úvahy, oznámení o plánovaných církevních akcích, kalendarium významných historických událostí, medailonky významných osobností naší historie…

Název dostalo od prvního patriarchy dr. Karla Farského, který byl v počátcích i jeho šéfredaktorem.

Cena: 8 Kč za jedno číslo

Vychází 52 - 53x ročně

Lze objednat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí redaktorka: dr. Klára Břeňová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • Slavnostní otevření kaple na Husitské teologické fakultě UK

  Slavnostní liturgií byla v pondělí 21. února na Husitské teologické fakultě UK otevřena dlouho očekávaná kaple, která bude od nynějška sloužit především k různým bohoslužbám studentů, soukromé či společné modlitbě, ztišení, ale i rozmluvám a sdílení.

 • O babyboxech i Divokém vínu Rozhovor s Ludvíkem Hessem

  Ludvík Hess je novinář, spisovatel a chovatel koní. Od roku 2005 zakládá babyboxy. Při studiu SVVŠ Na Zámečku v Libni založil se spolužákem E. Machálkem v roce 1964 literární časopis Divoké víno.

 • Společné dny s křesťany z Weidenu

  Spřátelená obec evangelické církve St. Michael Kirche ve Weidenu, se kterou jsme již pořádali mnohá setkání pro děti, mládež i dospělé, nás požádala o pomoc při zajištění prodlouženého víkendu pro pracovní setkání Kirchenvorstand – rady starších.

 • Světový den modliteb - připravily ženy z Tchaj-wanu s urputností sobě a této zemi vlastní

  V pátek 3. března budou tisíce lidí ve více než 170 zemích světa prožívat a slavit tradiční Světový den modliteb. Liturgii a zamyšlení tentokrát připravily ženy z Tchaj-wanu.

 • J 3,1-17 Narození z Ducha

  Milé sestry a milí bratři, v 2. neděli postní se dostáváme k textu z Janova evangelia 3,1-17. K poněkud složitějšímu, ale přesto důležitému textu. Příběh, nad nímž se dnes zamýšlíme, začíná příchodem Nikodéma, který přichází za Ježíšem. Co se o něm dozvídáme?

 • Já a Ty: věčné setkávání v milosti Boží

  Dne 8. února se ve Vídni před 155 lety (v roce 1878) narodil židovský filosof Martin Buber. Kromě svého působení v rámci německy mluvících univerzit, kde studoval filosofii, hudbu, germanistiku a literaturu a později i přednášel, a pregnantního překladu biblického textu do němčiny (spolu s Franzem Rosenzweigem; snažili se uchovat význam hebrejského originálu), se také podílel spolu s Teodorem Herzlem na sionistickém hnutí a v poválečné době se zasazoval o vyrovnání s palestinskými obyvateli Izraele po jeho vzniku v roce 1948.

 • Půst v 21. století

  O půstu v životě Božího lidu staré smlouvy se dovídáme z Písma. Jako snad u všeho, co se příliš institucionalizuje, se z něho v průběhu času začal vytrácet smysl. Ježíš zdůrazňuje jiné hodnoty, postní praxe u něho ustupuje do pozadí, nicméně On sám, individuálně, mimo jakákoli pravidla, absolvoval dlouhý 40denní půst v odloučení na poušti, během něhož byl pokoušen od ďábla.

 • Ohlédnutí za pomocí Ukrajině

  24. února 2023 uběhnul přesně rok od ruské invaze na Ukrajinu, kdy situace eskalovala a vyústila v otevřenou válku. Husitská diakonie a Církev československá husitská ruskou invazi odsoudila a okamžitě vyhlásila veřejnou finanční sbírku na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem k zajištění potravin, léků, zdravotnického vybavení a dalších základních potřeb.

 • Evropské stezky

  Dne 1. ledna 2022 získala Česká republika jednoroční statut „pozorovatelského státu“ v řídící radě Evropského institutu kulturních stezek. Tento institut sídlí na Ministerstvu kultury v Lucembursku a je podporován přímo Radou Evropy.

 • Poděkování Vladimíru Karlovi

  V pátek 10. února 2023 ve tři hodiny ráno byl na věčnost povolán dlouholetý předseda rady starších příbramské náboženské obce CČSH Vladimír Karel. Rádi bychom tímto osobním svědectvím poděkovali Hospodinu, že nám Vladimíra poslal do života, že jsme se s jeho rodinou mohli upřímně sdílet nejen ve sboru, ale i v jeho domově.

 • Mt 4,1-11 Pokloň se a přijmi

  Chléb a hry byly vždy podstatným předmětem zájmu člověka. Věděli to tu už dávní vládcové, kteří díky danému poznání dokázali ovládat i velkou část společnosti, předhazujíce jí něco málo pro žaludek i tro-chu té potěchy pro srdce.

 • K 110. výročí narození neohroženého faráře a odbojáře Jaroslava Bendla

  „Lhostejnosti a lhostejným vděčí tyrani za to, že se drží. Ale stojíme zde my, kteří jsme si slíbili, že budeme svou svobodu jak tělesnou, tak duchovní hájit celým svým životem...“ 
  Tato burcující slova pronesl v roce 1942 ze sázavské kazatelny farář Církve československé (husitské) Jaroslav Bendl, který se narodil právě před 110 lety.

 • O tvůrci nakladatelství a revue Rozmluv - rozhovor s Alexandrem Tomským.

  „Během více než třiceti let, která uplynula od pádu ,železné opony‘, svou neúprosnou publicistikou zdůrazňuje Alexander Tomský základní smysl individuálního i pospolitého života, konzervatismus zdravého rozumu, jejž opět ohrožují budovatelé staronové utopie společenské a sociální spravedlnosti.

 • Bdít - to je naše služba!

  O jednom podzimním odpoledni jsem šel po mostě Legií směrem k Újezdu. Kolem kráčelo jen několik chodců – kdo nemusel, zůstal raději v teple. V duchu jsem si opakoval verše švýcarské autorky Siljy Walterové: „Někdo musí bdít dole u mostu, aby hlásil tvůj příchod, Pane, ty přece přijdeš uprostřed noci. Bdít – to je naše služba, bdít.“

 • Síla srdce ( a sněhové vločky)

  Vrátila se zima. Po zledovatělém sněhu lezu do kopečku k ruinám kostela. Nebe je nízko, padající vločky se sotva proletí povětřím a splynou se zemí. Cesta vločky je krátká. A cesta člověka? Než jsem dolezl k bráně kostela, zdálo se mi, že se mezitím ozvěna mého dechu rozšířila vesmírem na světelné roky daleko.

 • Technologický šabat

  Skutečný šabat znamená sobotní spočinutí od každodenní rutiny. „Tech-šabat“ znamená den digitálního odpočinku neboli den bez používání technologií s obrazovkami: smartphonů, osobních počítačů, tabletů a televize.

 • Mt 17,1-9 Nechat se proměnit

  „A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.“
  (Matouš 17,2)

 • O inspiraci Bible - rozhovor s Evou Vymětalovou Hrabákovou

  Klíčem k mému vlastnímu porozumění slova Božího v biblickém svědectví je věta „Stalo se ke mně slovo Hospodi­novo“, často vkládaná do úst proroků, říká Eva Vymětalová Hrabáková. 

 • Jan Blahoslav a jeho návod na vzdělání dobrého kazatele

  Jedno z posledních děl Jana Blahoslava (1523-1571) nese název Vitia conciona­torum, to jest Vady kazatelův (1570). V tomto nepříliš rozsáhlém spise vydal počet ze svých odborných znalostí z gra­matiky, rétoriky, frazeologie a osobních celoživotních zkušeností se schopnostmi a povahovými rysy nejrůznějších kazatel­ských typů.

 • Předání Bible národu – odkaz Blahoslava a Komenského

  Na pomníku Jana Blahoslava v Přerově od umělce Františka Bílka nás upoutá na první pohled „kniha v rukou“. Touto kni­hou je Bible – Písmo svaté, které je stře­dem celého pomníku. V tomto gestu předání Knihy knih je shrnut a obsažen celý zásadní a nadčasový odkaz Jednoty bratrské pro náš národ.

 • Sbory Jana Blahoslava v Církvi československé husitské

  Církev československá od svého vzniku v roce 1920 pojmeno­vávala často své chrámy, sbory a modlitebny po velkých osob­nostech české reformace. Předně to byl Jan Hus, jehož jméno dostal jako první chrám Mistra Jana Husa v Uherském Brodě otevřený už v prosinci 1920.

 • Slovo Boží a slovo lidské

  Bůh svým slovem, jak věříme, vytvořil a podle mnohých stále tvoří svět. Jeho slovo je rovnou činem, což kontrastuje se symptomem našeho lidského hříchu, naší zjevnou disproporcí mezi slovy a činy. Někdy jinak mluvíme a jinak jed­náme, někdy mluvíme a nic nevzniká, naše slova nesměřují k činům.

 • Učenec a biskup Jan Blahoslav (1523-1571). Reminiscence k 500. výročí narození

  V Knize úmrtí (Nekrologiu) napsal Vavřinec Orlík v roce 1571 tato slova: „Téhož léta 71. v sobotu 24. dne měsíce listopadu …umřel B. Jan Blahoslav v Krumlově, z předních čtyř písař Jednoty, Otec a vozataj lidu Páně v Jednotě, muž veliký a znamenitý, velice pobožný, pracovitý od mladosti, ke všem velice přívětivý, jehož pověst široce mezi jinými národy roznesena vznikla.

 • Ztracený malíř Emanuel Zamrazil

  Sem tam, jak je třeba, nám Prozřetelnost přivede do života člověka, který si nás něčím neuchopitelným podmaní. Třeba nám tím chce Vyšší režie, jak říkával zvěčnělý Mirek Matouš, ukázat něco skrytého, co jsme dosud nebyli schopni zahlédnout. Mě si začátkem listopadu 2022 poslala do Neveklova, kde od roku 1934 stojí Husův sbor.

 • Cesta za Ježíšem

  Již odmalička mě tatínek brával kaž­dou sobotu do Beskyd na Ondřejník. Chodívali jsme s naší fenkou Monou, zatímco maminka nás čekala doma. Pokaždé jsme se znovu dívali na malou chatrč, která stála na úpatí nejprudší části této trasy. Vyprávěli jsme si, jak by se dala opravit a zve­lebit. Jak jsem dospívala, priority a aktivity v mém životě se měnily a s tatínkem začal více chodit můj mladší bráška Jeník.

Nejčtenější

 • Týden

 • Měsíc

 • Vše