Český zápas

Články zveřejněné v týdeníku Český zápas.

Týdeník Církve československé husitské vychází od roku 1920. Vznikl ze čtrnáctideníku Právo národa, založeného v roce 1918. Periodikum má informačně-vzdělávací charakter. Informuje především o dění uvnitř církve, komentuje celosvětové aktuální dění, obsahuje teologické úvahy, oznámení o plánovaných církevních akcích, kalendarium významných historických událostí, medailonky významných osobností naší historie…

Název dostalo od prvního patriarchy dr. Karla Farského, který byl v počátcích i jeho šéfredaktorem.

Cena: 8 Kč za jedno číslo

Vychází 52 - 53x ročně

Lze objednat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí redaktorka: dr. Klára Břeňová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • Rozhovory s inspirativními osobnostmi - Olga Líbalová

  Naše zvídavé otázky v seriálu přibližujícím život a dění kolem duchovních naší Církve československé husitské se tentokrát zaměřily na farářku, kterou my v redakci známe jako osobnost, jež se rozhodně nebojí říct svůj názor a stát si za ním – což se možná docela hodí v oblasti, kde po dlouhá léta kromě své farářské práce působí; totiž v sociální práci a diakonii.

 • Musíme být k dispozici těm, kdo přicházejí

  Nepochybně jste již slyšeli název Taizé, možná máte díky zprávám křesťanských médií povědomí o tom, jak žijí členové zdejší komunity či co zažívají tisíce mladých, kteří do francouzské vesničky každoročně přijíždějí. Možná jste sem dokonce už sami zavítali… Zkrátka Taizé je už dnes pojem – a jak jsem zjistila, nejen mezi věřícími.

 • Jan Amos Komenský a jeho vyrovnávání se s utrpením z hlubiny víry

  Jan Amos Komenský je osobností, kterou vrcholí husitská tradice, úsilí Jednoty bratrské a celé české reformace. Komenský svým působením a dílem přesahoval svou církev, ze které vyšel – Jednotu bratrskou, svůj národ, ale také svou dobu, v níž žil. Například mnohé z jeho pedagogických návrhů začaly být uskutečňovány až v moderní době.

 • Komenský a Masaryk

  V měsíci březnu mají výročí narození dvě význačné postavy našich dějin. Dne 7. března se narodil Tomáš G. Masaryk a dne 28. března Jan Amos Komenský. Komenský a Masaryk žili každý v jiné době, a přesto měli mnoho společného. Oba pocházejí z jižní Moravy – Komenský z Uherského Brodu a Masaryk z Hodonína.

 • O nové kapli s děkankou Husitské teologické fakulty UK Kamilou Veverkovou

  Slavnostní liturgií byla v pondělí 21. února 2022 na Husitské teologické fakultě UK otevřena dlouho očekávaná kaple, která bude od nynějška sloužit především k různým bohoslužbám studentů, soukromé či společné modlitbě, ztišení, ale i rozmluvám a sdílení.

 • Být tam, kde jsou lidé vystaveni zkouškám, pochybnostem, ztrátám, nemocem...

  „Chce-li jakákoli církev smysluplně působit v tomto postmoderním světě, musí vyjít ze svého bezpečného prostoru kostela a být tam, kde jsou lidé vystaveni zkouškám, pochybnostem, ztrátám, nemocem. A propos – nedělal to tak i Kristus?“ uvažuje duchovní Jaroslav Křivánek. Také on se v našem časopise podělil o své poznatky a pocity z praxe kaplana - ve Fakultní nemocnici v Olomouci a také ve vazební věznici.

 • Kaplan je voják se vším všudy aneb o službě v armádě s Davidem Tomčíkem

  Jak vidí duchovní z naší církve budoucnost této služby, cítí se vojenský kaplan být více duchovním či vojákem nebo jak skvělé, přátelské vztahy se mohou vytvořit nejen mezi pacientem a kaplanem, ale i s personálem nemocnice. Na tyto a další otázky se pokusíme nalézt odpověď s vojenským kaplanem Davidem Tomčíkem.

 • Rozhovor s kaplankou Alenou Naimanovou

  Jeví se Vám termín pastorace příhodný pro označení kaplanské služby. Jak na něj pohlížejí samotní kaplani?

  Pojem pastorace (pastýřská služba) jistě vystihuje, o co v této službě jde. Jen si říkám, že charakter naší služby je specifický, protože je zaměřen ke všem lidem v nemocnicích a zařízeních, kde nemocniční kaplani pracují. Tato služba se týká pacientů/klientů, zdravotníků i rodinných příslušníků.

 • O kaplanské službě s Alešem Tomčíkem

  V loňském roce jsme v Českém zá­pase uveřejnili příspěvek, který kvitoval uspořádání konference o ka­tegoriální pastoraci s názvem Spo­lečně, kde se sešli zástupci z řad policejních, vězeňských, vojenských i nemocničních kaplanů. Také na půdě naší církve bylo ke konci roku uskutečněno setkání těch, kteří se kaplanské službě profesionálně vě­nují: Jak hodnotíte toto setkání, bylo stejně přínosné?

 • Nad zveřejněním prvních výsledků sčítání obyvatel 2021 ve vztahu k náboženství

  Český statistický úřad již zveřejnil první výsledky sčítání obyvatel v České republice, které probíhalo v loňském roce. Nejprve se uvažovalo o tom, že ve formuláři bude zcela vypuštěna kolonka, týkající se náboženství.

 • Ekumena je obohacující pestrost

  Česká ekumena je prostředím rozmanitosti církví a náboženských společností. Zaměříme-li se na křesťanství a církve spojované křesťanským vyznáním, tak spatřujeme jeho zvláštní bohatost a jeho různé proudy v dějinách naší vlasti.

 • Slovo do nového roku 2022

  „Svěř Hospodinu svoje počínání, tvé plány budou zajištěny.“ Kniha Přísloví 16,3

  Biblická kniha Přísloví vyzdvihuje a oceňuje píli člověka – jeho aktivitu, vlastní přičinění, vytrvalé jednání, které vede k bohatosti života po stránce hmotné i duševní (Př 13,4).

 • Mozaika vánočního příběhu

  Dva vládci

  Ve vánočním příběhu, jak jej zaznamenal evangelista Lukáš, vystupují dva vládci. Na jedné straně je římský císař, který vládne v tomto světě (L 2,1). Druhým vládcem je Ježíš jako představitel Božího království, které není z tohoto světa (J 18,36).

 • Rozhovor s farářkou Marika Zvardoň

  V tomto roce bychom se v Českém zápase rádi zaměřili na rozhovory s inspirativními a aktivními osobnostmi z naší církve s tím, že tento člověk sám může upozornit na dalšího vhodného „kandidáta“. Samozřejmě uvítáme také tipy vás, našich čtenářů!

  Následující řádky přinášejí odpovědi na otázky směřované k sestře Marice Zvardoň, která je duchovní v náboženské obci Praha-Vyšehrad:

 • K osobnosti prezidenta Václava Havla

  V prosinci roku 2011 – před deseti lety – se rychle šířila a dotkla se nás zpráva, že zemřel prezident Václav Havel. Účastnil jsem se tehdy pohřebního rozloučení v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

 • K tématu bohoslužebného oděvu CČSH

  Talár, respektive bohoslužebný či obřadní oděv, souvisí s bohoslužbou církve. Proto je o něm od počátku Církve československé husitské pojednáváno v bohoslužebném řádu. Bohoslužba je prostoupena znameními a symboly, a ty jsou výzvou i úkolem pro teologickou reflexi.

 • Hledat cesty k odpuštění a smíření

  „Smíření je jako slavnost po delším zármutku, jako oheň v noci, jako brána ve zdi otevřená pro slunce, jako dopis po dlouhém mlčení, jako list na mrtvé větvi, jako klíč ve vězení, jako „země na obzoru“, když jsou námořníci v nebezpečí, jako cesta z nesnází, jako jaro, jako jitro, jako píseň, jako báseň, jako život, jako láska, jako Bůh sám…“

  Z textu křesťanské písně

 • Vděčné díkůvzdání za úrodu

  Článek do Českého zápasu

  Žalm 67 je vděčnou písní za úrodu, za plody země. „Země vydala plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. V tomto žalmu je obsaženo vědomí nezbytnosti a nepostradatelnosti Božího požehnání. Je poděkováním za ně a prosbou o ně i pro budoucí čas. Boží požehnání se projevuje právě v každoroční úrodě.

 • Kněžna Ludmila, první česká křesťanská mučednice

  Článek do Českého zápasu - srpen 2021

  Ludmila a nejstarší kostely na našem území

  S dobou kněžny Ludmily (asi 860-921) jsou spojovány první kamenné křesťanské kostely na našem území. K těm nejstarším náleží zděný kostel sv. Klimenta na Levém Hradci – na navrší hradiště nad Vltavou, a druhým byl kostel ke cti Panny Marie na pražském hradisku.

 • V čem nás oslovuje Hus dnes

  Před rokem 2015 byl Jan Hus tak trochu v naší společnosti zapomínaný. V roce 2015 se však o tuto osobnost projevil velmi intenzívní zájem a uskutečnilo se velké množství projektů a akcí u nás i v zahraničí.

 • K památce staroměstských mučedníků

  Z hlediska náboženského vyznání byli popravení mužové luterány, členy Jednoty bratrské a utrakvisty. Jediný z nich byl katolík, který však byl původně v mládí utrakvista. Odsouzené před popravou mohli na Staroměstské radnici navštěvovat jejich duchovní – čeští i němečtí.

 • O budoucnosti naší církve

  Zabývat se budoucností je vždy velmi riskantní a ošidné, neboť plné poznání budoucnosti není člověku přístupné a budoucnost chystá nečekaná překvapení, a to právě tehdy, když s něčím příliš počítáme, na něco spoléháme, že to tak bude.

 • Křížová cesta s Josefem Suchým

  Všechno zlé je k něčemu dobré, praví stará moudrost. Tak i odeznělá pandemie covidu nás přes všechna trápení a bolesti snad naučila mnohému novému. Třeba my ve Zlíně jsme se na Velký pátek vždy scházeli v kostele ke čtení pašijí.

 • S Lukášem Trejbalem o básních, zpěvu i práci s lidmi bez domova

  Lukáš Trejbal je básník zemitější povahy, napsal i několik publikací o rockové hudbě. Pracuje s bezdomovci v pražských Holešovicích a zpívá v alternativní skupině Oliverova Dálka.

 • Mírová poselstva husitského krále Jiříka

  560 let od formulování zásad jeho mírového projektu v květnu roku 1463

Nejčtenější

 • Týden

 • Měsíc

 • Vše