V ediční řadě „Pontes Pragenses“ právě vyšla monografie Jaroslava Hrdličky o významném církevním historikovi Františku Michálkovi Bartošovi, autorovi, který celý svůj život zasvětil bádání o české reformaci.

F. M. Bartoš byl žákem husitologa Václava Novotného a náleží tak k historikům ovlivněným vynikající osobností české historické vědy Jaroslavem Gollem. Ačkoliv F. M. Bartoš vyrostl v katolickém prostředí, zaměřil záhy své badatelské úsilí k dějinám českého reformačního křesťanství. K jeho inspiračním zdrojům patřily jak myšlenkový odkaz nestora české historické vědy Františka Palackého, tak i koncepce českých dějin T. G. Masaryka, která akcentovala historii jako věc veřejnou i politickou. F. M. Bartoš proto zasáhl i do společenské diskuse o smyslu českých dějin. Jeho badatelský zájem jej zavedl ke vstupu do Českobratrské církve evangelické a posléze ho nasměroval k habilitaci na Husově československé evangelické bohoslovecké fakultě. V pozici vysokoškolského pedagoga navázal kladný vztah k tehdejší Církvi československé a formoval i několik předválečných generací jejích duchovních, kteří na Husově fakultě studovali. K jeho žákům tak patřil například církevní historik Miloslav Kaňák, jenž navázal na jeho koncepce a formoval historickou paměť Církve československé husitské až do osmdesátých let minulého století.

J. Hrdlička se dále podrobně zabývá Bartošovými osudy za nacistické okupace i v období komunistické totality, kdy vedl odvážné polemiky s marxistickými husitology, kteří kritizovali jeho důraz na ideovou stránku husitství. Autor s mimořádnou akribií, postavenou na precizním studiu archiválií z Bartošovy pozůstalosti, zachycuje Bartošův osobní život, jeho badatelské úsilí i ideové zápasy.

Ve druhé části své monografie se J. Hrdlička zaměřuje na rozbor klíčových Bartošových textů a jejich ohlasu v naší odborné literatuře. Představuje F. M. Bartoše jako badatele o Husovi, Jakoubkovi ze Stříbra, Jeronýmu Pražském i jako autora syntetického díla o husitství, které navázalo na ediční řadu českých dějin nakladatele J. Laichtera a bylo dokončeno dvoudílnou prací o husitské revoluci v nakladatelství Československé akademie věd. J. Hrdlička si dále všímá Bartošových kontaktů s předními zahraničními, zejména americkými historiky husitology, na nichž lze dokumentovat jeho široký zájem o dějiny evropské a světové reformace. Kniha obsahuje rozsáhlou bibliografii i obligátní jmenný rejstřík. Je též doplněna o obrazovou přílohu, která dokumentuje zejména proměny Bartošovy podoby v čase.

Vzhledem k preciznosti autorovy práce při sledování všech peripetií Bartošova života není studium této knihy rozhodně lehkým čtením, avšak o to více těší poučeného čtenáře důkladná citace zdrojů, která dokládá autorova vyzrálá hodnocení, podmíněná mnohaletým studiem osobnosti F. M. Bartoše.

Bohdan Kaňák

Český zápas č. 28/2023 z 9. 7. 2023

HRDLIČKA, Jaroslav. Historik František Michálek Bartoš. 1. vydání. [Chomutov]: L. Marek pro Univerzitu Karlovu v Praze - Husitskou teologickou fakultu, 2023. 432 stran. Pontes pragenses; svazek 88. ISBN 978-80-88380-13-9.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše