V rámci synodu Českobratrské církve evangelické, který se uskutečnil 25. - 27. 5. 2023, se Hana Tonzarová, pověřená zde zastupovat CČSH, dotázala synodního seniora Pavla Pokorného na jeho hodnocení právě probíhajícího synodu a zvláště na témata, která hýbou sesterskou Českobratrskou církví evangelickou.

Co patří k nejdůležitějším otázkám letošního synodu?

Synod nemá jedno ústřední téma, řeší se otázky praktického rázu, ale zaměřujeme se i na teologické otázky. Pro mě je důležitým tématem jednota církve. Zprávu synodní rady pro synod jsme nazvali „Jsme na jedné lodi“. Měli jsme tím na mysli jednak potřebnou solidaritu mezi sbory a jednak vnitřní jednotu navzdory rozdílným názorům. K těm rozdílům ovšem patří také otázka našeho vztahu k výkladu Písma.

Dotkl se synod také probíhající války na Ukrajině?

Tuto válku, a zvláště uprchlíky máme stále na mysli, nejčastěji v modlitbách. Zpráva Ústřední církevní kanceláře obsahuje obšírný odstavec věnovaný pomoci uprchlíkům. Sbory dokázaly neuvěřitelným způsobem nabídnout ubytování, výuku češtiny, volnočasové aktivity, zájezdy. Podíleli jsme se významně na otevření první ukrajinské veřejné knihovny v Praze, uspořádali jsme literární soutěž pro ukrajinské a české studenty.

Která další témata převezme synodní rada ČCE pro práci na další období?

Stojíme uprostřed diskuse vztahující se k situaci gayů a leseb v církvi a ve společnosti. V roce 2006 přijala ČCE dokument „Problematika homosexuálních vztahů“, nyní mluvíme o tom, zda homosexuální svazek lze považovat za manželství a zda mu můžeme žehnat. Nechceme rozhodnout v této věci direktivně, nelze to plošně nařídit ani zakázat. Zřídili jsme komisi pro přípravu rozhovoru s lidmi LGBTQ v církvi. Jde o to, tyto lidi, naše sestry a bratry, především slyšet a porozumět jim. Rozhovory pozastavil Covid-19, chceme ale pokračovat i nadále. (Pozn: Synod ČCE schválil nakonec usnesení: „Synod ČCE souhlasí s možností požehnání svazků osob stejného pohlaví, pokud o to požádají. Synod ČCE vnímá, že názory na tuto otázku nejsou v církvi jednotné, podporuje činnost komise pro soužití s LGBTQ lidmi a pokračování diskuze v církvi o tomto tématu. Synod konstatuje, že žádný kazatel není povinen žehnat svazkům osob stejného pohlaví.“)

Tématem byla také reforma seniorátů. Jaké změny plánujete v této otázce do budoucna?

Reforma seniorátů, církevních organizačních jednotek sdružujících několik sborů daného regionu, je nyní ve stadiu návrhů, které jsou široce diskutovány. Zdá se, že se v názoru na tyto změny dosti lišíme. Letošní synod dostal jen průběžnou zprávu o této diskusi, nemusel nic rozhodovat. Uvidíme za rok.

Co dalšího synod rozhodoval?

Synod schválil nové liturgické formuláře ke konfirmaci, zvolil na další období faráře pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Rozhodl také o podporovaných místech, tj. dotovaných farářských místech v konkrétních farních sborech. Zvýšili jsme také finanční podporu supervize kazatelů.

Synodu se účastnili hosté ze zahraniční i domácí ekumeny, bylo mi ctí, že jsme mohli spolu vysluhovat při zahajovací bohoslužbě synodu i večeři Páně. Přijal synod usnesení týkající se též další ekumenické spolupráce?

Loňský synod dal podnět k rozhovoru s římskokatolickou církví na téma vzájemného kmotrovství. Stále častěji se totiž setkáváme s tím, že katoličtí křtěnci chtějí za kmotra evangelíka a evangeličtí křtěnci katolíka. Ale katoličtí kněží tomu brání. Z našeho hlediska v tom problém není. Na náš dotaz se nám dostalo z římskokatolické strany vysvětlení, že jejich pojetí kmotrovství je odlišné od evangelického. Jsem ovšem osobně přesvědčen o tom, že vzhledem k dohodě o vzájemném uznání křtu by rozhodně neměl nikdo bránit katolíkovi, aby se stal kmotrem při evangelickém křtu, a na katolické straně by podle nás bylo žádoucí, aby katolickým křtěncům doporučili, že mohou mít evangelíka jako svědka křtu, když už nemůže být kmotrem. O tom bychom tedy chtěli dále mluvit.

Děkuji Vám za rozhovor a těšíme se na další spolupráci, teologické rozhovory i sdílení se v životě našich církví.

Hana Tonzarová

Český tápas č. 28/2023 z 9. 7. 2023

Foto: Českobratrská církev evangelická

Synodní senior ČCE Pavel Pokorný

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše