Český zápas č. 27/2023 z 2. 7. 2023 - Již více než 20 let působí při náboženské obci CČSH v Brně – Řečkovicích spolek „Verbum et musica“. 

Členové si kladou za cíl zprostředkovávat nejrůznější hodnotné kulturní projekty s duchovním přesahem, vymezující se z mainstreamového proudu tak, aby byly dostupné lidem ze všech sociálních prostředí.

Koncerty a divadelní představení předních domácích umělců, zpěváků, hudebníků, herců či výstavy malířů však nepotěšily tisíce návštěvníků pouze v Řečkovicích, ale i v dalších náboženských obcích v Brně, kam spolek za dobu své existence činnost rozšířil. Kultura v širším smyslu slova ovšem nezahrnuje pouze umělecké projekty, ale dotýká se též obecné vzdělanosti. Spolek „Verbum et musica“ proto také pořádá v rámci tzv. Komorní akademie odborné přednášky, z nichž dosud poslední nesly souhrnný název Kapitoly z psychiatrie a duchovní služby, aneb pryč se stigmatizací duševních onemocnění. Hostitelem cyklu se stal útulný Sborový dům Betlém náboženské obce CČSH Brno – Maloměřice. Seminář byl primárně určen duchovním, kazatelům nebo pastoračním pracovníkům, kteří se stále častěji setkávají s lidmi s duševními problémy. Kladl si za cíl napomoci ke zdokonalení pastorační práce a k získání znalostí, jak porozumět lidem psychicky nemocným, s vrozenou poruchou osobnosti či lidem, kteří bojují se závislostmi.

Současná doba totiž staví před společnost, ale též člověka jako jedince náročné výzvy; stresující nutnost dosahovat ve všech činnostech stále větší produkce a zisků se v posledních letech propojila s existenčními obavami způsobenými nejdříve celosvětovou pandemií koronaviru a následnou běsivou válkou rozpoutanou ruským režimem na území Ukrajiny. Mnoho lidí jakoby ztratilo směr. Avšak i dnes, když kráčejí temným tunelem zdánlivé beznaděje, spatří občas Světlo, které je zavede hledat pomoc do útrob otevřených kostelů.

Ale jak by měl farář správně zprotředkovávat radostnou zvěst Božího milosrdenství a hledat cestu ke zraněnému či přímo nemocnému člověku, který se zdá být zdravým pouze fyzicky? Jak rozpoznat, zdali se jedná o léčitelnou či neléčitelnou duševní chorobu, případně jak s takovým jedincem komunikovat a kam ho nasměrovat?

Právě takové otázky si v širším slova smyslu pokládali nejen duchovní CČSH, ale nakonec též další hosté početně navštěvovaných jednotlivých přednášek, kupříkladu učitelé. Odpovědi hledali pod dohledem odbornice nejpovolanější. MUDr. Marta Holanová vede bezmála 30 let ambulantní psychiatrickou ordinaci v Brně. Není bez zajímavosti, že se sama ke svému celoživotnímu oboru dostala spíše náhodou; v době vlády komunistického režimu totiž mohla jako věřící člověk namísto vysněné interny studovat pouze rentgenologii... nebo tehdy neperspektivní psychiatrii.

MUDr. Holanová pozvala své posluchače v rámci semináře na pouť odkrývající fascinujícím způsobem pro většinu laiků neznámá a skrytá místa lidské duše. Cyklus se zevrubně zabýval šesti tématy v šesti samostatných okruzích: Přehled duševních onemocnění člověka, historie a současnost, Jak lépe porozumět psychóze – schizofrenii, dále Deprese a úzkost, nejčastější duševní poruchy, Problematika závislostí, zejména alkoholismus, Poruchy osobnosti a možnosti spolupráce a nakonec Neurotické duševní poruchy. V rámci přednášek i diskuzí byly otevřeny i praktické otázky, totiž čeho se vyvarovat či na co se zaměřit při práci s duševně nemocnými či závislými lidmi, zdali a v čem je duchovní vedení stejné jako psychoterapie a v čem se naopak liší, nebo nakolik může být hodnotový systém sám o sobě efektivní součástí léčby nemocného člověka.

Že se jedná o témata aktuální a naléhavá pak nejlépe dosvědčila již zmiňovaná hojná účast a pestrá paleta posluchačů semináře, kteří se nescházeli pouze v rámci Brna. Mnozí lidé bez nadsázky z celé jižní Moravy totiž neváhali a vážili do Maloměřic dlouhou, často i několikahodinovou cestu. Odměnou jim krom příjemně strávených chvil v krásně upraveném prostředí Sborového domu Betlém s vždy pečlivě přichystaným občerstvením bylo krom nových znalostí také osvědčení o absolvování semináře, které svým podpisem vedle MUDr. Holanové stvrdil za Brněnskou diecézi CČSH též bratr biskup Juraj Jordán Dovala.

Seminář spolku „Verbum et musica“ tak doslova otevřel bránu do tajuplného světa psychických onemocnění. Slovy děkovného dopisu zaslaného paní doktorce: „Všichni jsme si mohli uvědomit, jak složitá je lidská mysl, jak obtížné je pochopit lidskou duši.“

Vždyť i zdánlivě silný a nezávislý člověk moderního světa se může náhle ocitnout v situaci naprosté bezradnosti a zoufalství... a pomoc vyhledat v jiné osobě, která mu podá ruku a usnadní cestu k uzdravení. Závěrem proto dejme v úvahu otázku, zdali by podobný cyklus seminářů neuvítali také duchovní v dalších diecézích CČSH.

Jakub Marša

Český zápas č. 27/2023 z 2. 7. 2023

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše