(ČZ 10/2024) V roce 1956 vyšla sbírka Duchovní zpěvy přinášející notový materiál k různým příležitostem pro tehdy početné pěvecké sbory Církve československé husitské.

Sbírku uspořádali Josef Tomaštík (1899 – 1982), sbormistr, hudební pedagog brněnské konzervatoře a dlouholetý varhaník Husova sboru na Botanické ul., Josef F. Pícha (1889 – 1977), hudební skladatel, pedagog, varhaník, profesor církevního zpěvu, spoluzakladatel naší církve v jižních Čechách, autor zhudebnění Liturgie Dr. Karla Farského a řady dalších liturgických a bohoslužebných zpěvů, a Oldřich Kozler (1921 – 1974), učitel náboženství, farář, později ekonom.

Sbírka byla rozmnožována v dané době dostupným zařízením – cyklostylem – a pak distribuována do všech náboženských obcí. Určitě je k nalezení na kůrech, v knihovnách, příp. archivech na našich farách a pro mnohé dnes neznámá. A přece to byl ve své době opravdu velký počin, dát sbormistrům a zpěvákům hodnotný notový materiál pro přípravu hudebních vystoupení pro shromáždění církve. Jak píší pořadatelé v úvod-ním slovu:

Formálně je sbírka rozdělena do tří částí. Do první části byly zařazeny sbory, jichž lze použít k různým příležitostem života náboženské obce (Zpěvy obecné), ve druhé části jsou zpěvy svatební a ve třetí části pohřební – ty jsou rozděleny do tří oddílů – pro sbory smíšené, mužské, ženské...

Při zkoumání této sbírky zaujme šíře zastoupených hudebních tradic různých slohových období, ukázek z hudební tvorby domácí i zahraniční provenience. Jsou zde zastoupeny i ukázky tvorby místních skladatelů, varhaníků našich sborů. U každé skladby je uveden jen autor hudby, bohužel nejsou až na výjimky uvedeni autoři textů, které mají charakter modliteb. To v předmluvě autoři vysvětlují: Je nutno poznamenat, že uměleckou hodnotu předkládané sbírky v zásadě nerozlišujeme na stránku čistě hudební a textovou. Slovo a hudba patří k církevnímu zpěvu neoddělitelně k sobě. Sbírka obsahuje celkem 51 zpěvů.

V souvislosti s letošním Rokem české hudby připomeňme vřazení také ukázek z děl B. Smetany a A. Dvořáka.

Oddíl Zpěvy svatební je uveden krátkým sborovým pozdravem, který Smetana napsal v Jabkenicích v roce 1882 a dedikoval pražskému pěveckému sboru Hlahol, jehož byl v letech 1863 – 1865 sbormistrem. Autorem textu pozdravu, který lze označit jako blahopřání, byl Josef Srb – Debrnov (1836 – 1904). Vše, co touhou drahé nám, blahopřáno (v původním textu blaha přáno) budiž vám.

V části Zpěvy obecné je zařazena Smetanova Modlitba z roku 1880 na text Josefa Srba – Debrnova.

O tomto Smetanově opusu více v Kalendáři Blahoslav na r. 2024 – Duchovní tradice v díle Bedřicha Smetany.

Josef F. Pícha upravil pro část Zpěvy svatební známé a posluchačsky vděčné Largo, což je 2. věta Dvořákovy 9. symfonie Z nového světa. Je nazváno Largo „Americké“. Je podloženo textem neznámého autora, který je pokornou modlitbou – Veliký Tvůrce náš.

Pícha zachovává ve varhanním doprovodu důsledně harmonii Dvořákovy kompozice...

Tato duchovní skladba je překvapivě leckdy i dnes zařazována do pro-gramu duchovních koncertů. Připomínáme-li zde Píchův odkaz, je třeba se zmínit také o jeho dalších uvedených kompozičních příspěvcích, jež mají formu požehnání. Např. v části Zpěvy svatební je to Závěrečné prvokřesťanské požehnání Budete-li poslouchati Hospodina, Boha svého s následujícím zpívaným áronským požehnáním se závěrečným přáním pokoje. V části Zpěvy pohřební je pak responzoriální v textu parafrázovaný Žalm 90.

Ještě bychom rádi připomněli v námi sledované sbírce ojedinělý hudební zpěv z pera Aloise Treglera (1900 – 1971), faráře, sbormistra a skladatele, žáka Leoše Janáčka, s názvem Šel světem tich pro sopránové sólo, sbor a varhany na text Marie Žlábkové (1883 – 1963), jihočeské pedagožky, spisovatelky a sociální pracovnice, patřící k zakladatelské generaci Církve československé v Českých Budějovicích. Svůj osobitý básnický text – možná dnes poněkud patetického vyznění – věnovala památce 1. patriarchy Dr. Karla Farského. Skladba se vyznačuje vroucí melodikou, střídá se v ní sólový zpěv se zpěvem smíšeného sboru s harmonicky působivým varhanním doprovodem, v němž můžeme rozpoznat i inspiraci Leošem Janáčkem.

Námi sledovaná sbírka si zaslouží, aby jí byla věnována pozornost pěveckých sborů i v tomto čase.

Duchovní zpěvy obecné, svatební, pohřební.
Uspořádali. J. Tomaštík, J. F. Pícha, O. Kozler. Vydal Blahoslav, účelové zařízení Církve československé, Praha. Povoleno: MŠK čj. 31840/57/3. Vydáno v Ústředním církevním nakladatelství v Praze v r. 1956

Zdeněk Kovalčík

Český zápas 10/2024 z 10. 3. 2024

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše