(ČZ 10/2024) Tomáš Butta. Cesty a zápasy české reformace. Historie – teologie – spiritualita. Praha, Blahoslav 2024.

V letošním roce si připomínáme 600. výročí úmrtí významné postavy husitství, Jana Žižky z Trocnova. Je to zároveň příležitost k zamyšlení nad tématem české reformace jako celku. První rozsáhlejší studií vzniklou v letošním roce v prostředí naší církve, která zkoumá českou reformaci jako nositelku závažných teologických témat, je publikace „Cesty a zápasy české reformace. Historie – teologie – spiritualita“ z autorské dílny ThDr. Tomáše Butty, Th.D. Publikace se zaměřuje na ta témata, která zůstávají stále živá a aktuální. K nim patří zvláště autorita Písma svatého, svátost večeře Páně i další svátosti, vztah církve a sekulární oblasti, životní styl a etické rozhodování křesťana, protiklad míru a násilí, ekumenické vztahy.

Autor, který zastává funkci vrcholného představitele církve již řadu let, má pro tento náročný úkol dobré předpoklady. Publikaci vytvořil na základě svých realizovaných projevů, referátů, přednášek, článků a poznámek, věnovaných některým dílčím reformačním tématům. Vznikly často z podnětu konkrétního výročí jednotlivých postav či událostí a s nimi spojených akcí či setkání. Prezentované tematické okruhy pojednal z pozice vyzrálého biblického a praktického teologa.

Publikace je rozdělena do sedmi oddílů, členěných vždy do několika podkapitol. První oddíl nese název „Jan Hus“. Autor v něm sleduje Husovo pojetí autority Písma, jeho přístup k problematice lidského svědomí i projevy zájmu o Husův život a dílo v současnosti.

Druhý oddíl se nazývá „Vznik a program utrakvismu“. Zde se autor zaměřuje zejména na osobnost teologa Jakoubka ze Stříbra a jeho důraz na laický kalich. V souvislosti s formo-váním programu husitství ve čtyřech pražských artikulech zmiňuje autor i postoj Jana Žižky k přijímání podobojí.

Ve třetím oddílu nazvaném „Husitství – mučednictví, temné stíny násilí a problém války“ se autor vyrovnává s antitezemi boje a míru, s jejich biblickými vyjádřeními i s je-jich ideovým výrazem v husitských bojových písních.

Čtvrtý oddíl „Střední cesta utrakvismu“ se věnuje osobnosti Jana Rokycany jako teologa konsenzu, který usiloval o sjednocení ideových hledisek různých směrů husitské teologie i o autonomii utrakvismu v rámci obecné církve.

Pátý oddíl s názvem „Konfesní rozrůzněnost“ si všímá náboženských poměrů v předbělohorské době, umožňujících značnou pluralitu teologických názorů.

V šestém oddílu „Bílá hora a její důsledky“ připomíná autor náboženský rozměr bělohorské bitvy, která byla vítěznou katolickou stranou považována za zázračné vítězství z moci Boží i všech svatých a protestantskou stranou naopak vnímána jako Boží trest. Bělohorská bitva zůstává do současné doby i stěžejním tématem ekumenického dialogu.

Sedmý oddíl věnovaný „Dědictví a odkazu Jednoty bratrské v díle J. A. Komenského“ ukazuje českou reformaci v reflexi díla Jana Amose Komenského. Komenského nadhled vyplýval z jeho univerzalistického myšlení, které usilovalo o sjednocující pohled na svět a život. Ve svém myšlení dokázal skloubit lásku k vlasti s globálními výzvami.

Publikace není jen pouhou popularizací dané tematiky, ale má charakter náročného odborného textu, opatřeného četnými poznámkami s od-kazy na další zdroje. V závěru pak publikace obsahuje rozsáhlý přehled aktuální literatury k pojednávaným tématům. Text publikace má široký záběr, protože analyzuje významné teologické momenty klasické české reformace od Husa ke Komenskému. V rámci výkladu si autor na vhodných místech všímá postojů naší církve k pojednávaným otázkám. Zvláště cennými podněty jsou zdůraznění aktuálnosti Husova díla, představení Jakoubka ze Stříbra jako zakladatele utrakvismu, pojednání o násilí, válce a míru v husitském myšlení, i zdůraznění střední cesty utrakvismu v Rokycanově teologii. Náboženský rozměr Bílé hory a zároveň i její reflexe v ekumenické perspektivě je též podnětnou aktualizací pojednávané tematiky. Publikace proto může sloužit jako východisko k další práci církve v diecézích, na synodách, ve vikariátech, v biblických hodinách i pro individuální poučení duchovních a laiků.

Bohdan Kaňák

Český zápas 10/2024 z 10. 3. 2024

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše