WebArchiv - archiv českého webu
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Marie Jandová, Th.D.
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

 

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily v letech 1984-1990 a Turnov v letech 1990-1993 a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990-1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993-1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 do roku 2006 působil jako farář v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské.

Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.

Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.

V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

V letech 2011-2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.

V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH.

Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority a důrazy:

 • Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 • Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 • Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 • Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 • Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 • Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 • Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je:

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických a pastoračních textů. Editoval několik kolektivních monografií a sborníků.

 

Z bibliografie

 

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. In: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7

 • O svátostech-výklad. In: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5

 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007

 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010

 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2

 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské. Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3-20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské. Katalog uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7

 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9

 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2

 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0

 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN 978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.

 • Šandera P.; Butta T.: Základní texty duchovního života. Výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Blahoslav Praha 2016 ISBN 978-80-7000-126-4

 • Centrum Mistra Jana Husa v Husinci. Historie-obnova-odkaz.  Editoři Tomáš Butta, Bohdan Kaňák. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-125-7

 • Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské. Uspořádali Tomáš Butta, Jiří Vaníček. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-135-6

 • Pastorační péče v církvi. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-137-0

 • Slovo k Husovu svátku. Vydala Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-132-5

 • Roubalová M., Kubíková J., Butta T. Žena v Bibli. Texty-výklady-kázání. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-142-4

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. 2. vydání. Praha 2018. ISBN 978-80-907173-0-5

 • Radová A., Butta T., Krajčiříková J. Vyprávíme a kreslíme biblické příběhy s dětmi. Obrázky-výklady-kvízy. Starý zákon. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-145-5

 • Ve službě patriarchy Církve československé husitské: ohlédnutí - bibliografie - fotografie. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-146-2

 • Témata z duchovenské praxe. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 72 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-148-6

 • Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská: k 100. výročí republiky. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 70 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-150-9

 • Modlitby k církevnímu roku, výročím a obřadům. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-207-0

 • Kořínky víry. Učebnice náboženství Církve československé husitské. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-153-0

 • Metodika k Učebnici náboženství Církve československé husitské Kořínky víry. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-154-7

 • Zprávy patriarchy Církve československé husitské z období 2006-2018. Praha 2019.

 • Úvod do homiletiky. Kázání procesem inspirace a dialogu. Praha 2019. ISBN 978-80-907173-1-2

 • Mojžíš a Mirjam průvodci ke svobodě. Prameny – výklady – kázání. Eva Vymětalová Hrabáková; Marie Roubalová; Tomáš Butta. Praha 2019.

 • Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností. Prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-161-5

 • Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-160-8

 • Příběhy padesáti zvonů. Promluvy ke vzniku královéhradecké zvonohry. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-164-6

 • Aktuálnost české reformace. Události – postavy – témata. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-165
 

 

 

Projevy a přednášky

Poselství br. patriarchy ke Svatodušním svátkům v roce 100. výročí CČSH

01.06.2020
Publikováno: 02.06.2020 12:26
Vložil(a): Jana Krajčiříková / Jana Krajčiříková

Slovo k zahájení výstavy o architektuře sborů CČSH v Betlémské kapli

08.07.2020
Publikováno: 09.08.2020 10:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo v Betlémské kapli v závěru bohoslužby

06.07.2020
Publikováno: 09.08.2020 10:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo při otevření naučných stezek ve Škodějově 13. 6. 2020

13.06.2020
Publikováno: 09.08.2020 09:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo k bratřím Rudolfovi a Tomášovi při předání biskupského řetězu

14.06.2020
Publikováno: 09.08.2020 09:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo poděkování při rozloučení s Václavem Žďárským


Publikováno: 14.05.2020 15:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo poděkování při rozloučení s bratrem farářem Bohumilem Kláskem


Publikováno: 05.03.2020 14:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Promluva při rozloučení se sestrou ThDr. Jiřinou Kubíkovou farářkou CČSH a profesorkou na Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze

Biblické texty: Kazatel 12,6-7; Janovo evangelium 11,25Publikováno: 05.03.2020 14:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Prosba o svobodu

Úvaha k výročí Jana Palacha – leden 2020


Publikováno: 22.01.2020 14:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

POSELSTVÍ K ZAHÁJENÍ JUBILEJNÍHO ROKU – 100. VÝROČÍ CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ


Publikováno: 22.01.2020 14:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav za ekumenu k 100. výročí Evangelické teologické fakulty UK

Listopad 2019


Publikováno: 25.11.2019 14:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo u hrobu Jana Opletala v Nákle

Listopad 2019


Publikováno: 25.11.2019 14:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav na zahájení akademického roku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy


Publikováno: 07.11.2019 13:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav na zahájení studentských bohoslužeb


Publikováno: 07.11.2019 13:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K myšlenkovému odkazu táborského učení

Projev k 595. výročí Jana Žižky z Trocnova


Publikováno: 07.11.2019 13:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo poděkování bratru ThDr. Radoslavu Hobzovi při rozloučení s ním v Husově sboru v Praze - Vinohradech


Publikováno: 07.11.2019 13:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Úvaha o historii a poselství svatováclavského chorálu

Slovo na úvod koncertu k 90. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Církví československou husitskou v září roku 1929


Publikováno: 07.11.2019 13:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Několik myšlenek o hodnotě dítěte a dětství v české reformaci

28.05.2019

Poznámky pro projev při otevření dětské části expozice v Centru Mistra Jana Husa v Husinci


Publikováno: 07.11.2019 13:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Závěrečné slovo při slavnostní bohoslužbě v Betlémské kapli

06.07.2019
Publikováno: 13.09.2019 13:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Řeč k výročí patriarchů CČSH

12.06.2019

Husův sbor v Praze 6-Dejvicích


Publikováno: 13.09.2019 13:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev při rozloučení s bratrem prof. Zdeňkem Kučerou

21.06.2019

Husův sbor v Praze 7-Holešovicích


Publikováno: 13.09.2019 13:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev a modlitba na Masarykově nádraží

23.05.2019
Publikováno: 13.09.2019 13:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na synodu Českobratrské církve evangelické

16.05.2019
Publikováno: 13.09.2019 13:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Duchovní slovo a modlitba v Letech u Písku

11.05.2019
Publikováno: 13.09.2019 13:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev při představení publikace „Sbory Církve československé husitské“

19.03.2019
Publikováno: 13.09.2019 13:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Poděkování za život a službu bratra faráře Mgr. Miroslava Fiedlera

17.02.2019
Publikováno: 27.02.2019 10:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Promluva při rozloučení se sestrou farářkou Mgr. Drahoslavou Benešovou

15.01.2019
Publikováno: 27.02.2019 10:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na zahájení adventního koncertu v Husově sboru v Praze 6-Dejvicích

13.12.2018
Publikováno: 27.02.2019 10:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo o pronásledování křesťanů v Sýrii

28.11.2018

Červená středa 28. 11. 2018 před kostelem sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze


Publikováno: 27.02.2019 10:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Co pro nás znamená naše vlast

28.11.2018

Sváteční slovo na Čt 2 dne 28. 10. 2018 ve 12,35 hodin


Publikováno: 27.02.2019 10:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo při rozloučení se sestrou Marií Kočovou a jejím manželem

29.10.2018

„Dopřej, Hospodine, modlitbě mi sluchu, věnuj pozornost mým prosbám. Tebe v den soužení svého volám a ty odpovíš mi. Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nalézáš odpuštění ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.“ Ž 86,6-7.5


Publikováno: 27.02.2019 10:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo o pronásledování křesťanů v Sýrii

28.11.2018

Červená středa 28. 11. 2018

Před kostelem sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze


Publikováno: 29.11.2018 15:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvodní slovo při zahájení konference o sborech CČSH

19.10.2018

Úvodní slovo při zahájení konference o sborech CČSH v Husově sboru na Vinohradech dne 19. října 2018


Publikováno: 02.11.2018 15:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav Evangelické církvi augsburského vyznání k 25. jubileu jejího znovuobnovení a v roce 100. výročí vzniku státu

14.10.2018

Pozdrav Evangelické církvi augsburského vyznání k 25. jubileu jejího znovuobnovení v kostele sv. Michala v Jirchářích dne 14. října 2018


Publikováno: 02.11.2018 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Chelčický a Žižka v pohledu T. G. Masaryka

06.10.2018

Projev v Sudoměři dne 6. října 2018


Publikováno: 02.11.2018 15:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na zahájení akademického roku 2018/2019

01.10.2018
Publikováno: 02.11.2018 15:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na setkání mládeže CČSH v Českých Budějovicích

30.09.2018
Publikováno: 02.11.2018 15:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev u sochy T. G. Masaryka v Hodoníně

15.09.2018
Publikováno: 02.11.2018 15:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo o prezidentovi Edvardu Benešovi v Sezimově Ústí u příležitosti jeho 70. výročí úmrtí

03.09.2018
Publikováno: 02.11.2018 15:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo k zahájení festivalu duchovní hudby

05.07.2018

Slovo k zahájení festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí dne 5. 7. 2018


Publikováno: 31.07.2018 15:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav k zahájení XVI. všesokolského sletu

01.07.2018

Pozdrav k zahájení XVI. všesokolského sletu dne 1. 7. 2018 v katedrále sv. Víta


Publikováno: 31.07.2018 15:11
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo k ženám ze tří zemí

27.06.2018

Projev při setkání žen tří zemí v knihovně F. Kováře dne 21.6.2018 na ÚUR


Publikováno: 31.07.2018 15:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo k 90. výročí Husova sboru v Jaroměři


Publikováno: 31.07.2018 15:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev v Sudoměři při ukázce bitvy

24.03.2018

Projev v Sudoměři při ukázce bitvy dne 24. 3. 2018 u památníku Jana Žižky - 598. výročí


Publikováno: 31.07.2018 14:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jak rozuměl Masaryk „České otázce“ a jak ji chápat dnes

05.03.2018

Projev v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v rámci vzpomínkového setkání u příležitosti 168. výročí narozenin Tomáše G. Masaryka


Publikováno: 09.05.2018 10:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Závěrečné slovo při rozhlasové bohoslužbě k 98. výročí Církve československé husitské

07.01.2018
Publikováno: 26.03.2018 16:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na adventním koncertě

14.12.2017
Publikováno: 26.03.2018 16:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo poděkování při rozloučení se sestrou farářkou Olgou Malou

12.12.2017
Publikováno: 26.03.2018 16:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na zahájení konference na HTF UK k 70. výročí svěcení žen v CČSH

07.10.2017
Publikováno: 26.03.2018 15:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Boží bojovník a rytíř doby středověku Jan Žižka

07.10.2017
Publikováno: 03.11.2017 13:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na HTF UK k zahájení nového akademického roku

02.10.2017
Publikováno: 03.11.2017 13:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Zpráva patriarchy pro církevní zastupitelstvo – červen 2017

30.05.2017
Publikováno: 20.06.2017 16:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Představení záměru knihovny Františka Kováře

12.06.2017
Publikováno: 20.06.2017 16:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo při odhalení desky biskupovi Gorazdovi v Horních Počernicích

18.05.2017
Publikováno: 01.06.2017 14:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Masaryk jako filozof, vědec a politik a jeho zásada „pod zorným úhlem věčnosti“

06.03.2017

Projev v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky - 6. březen 2017


Publikováno: 03.04.2017 16:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav u příležitosti 70. výročí Slovenského evangelického sboru a.v. v Praze

26.02.2017
Publikováno: 03.04.2017 16:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo při vzpomínkové akci k výročí Jana Palacha v chrámu sv. Mikuláše

16.01.2017

16. leden 2017 - Chrám sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí


Publikováno: 09.02.2017 15:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Promluva při rozloučení s bratrem prof. Zdeňkem Sázavou

24.01.2017
Publikováno: 31.01.2017 14:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Poznámky ke vztahu CČSH k reformačnímu dědictví

26.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vzpomínka na prof. Vladimíra Kubáče při prezentaci knihy „Člověk před Boží tváří“ na HTF UK

23.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav při návštěvě kamionu reformace v Praze

21.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na zahájení teologické konference na HTF UK

10.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Zpráva patriarchy pro církevní zastupitelstvo - listopad 2016

16.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo při odhalení sochy v Příbrami

23.10.2016
Publikováno: 30.11.2016 13:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na setkání mládeže v Brně 2016

09.10.2016
Publikováno: 30.11.2016 12:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo o Mistru Janu Husovi v souvislosti s pojmenováním školy v Hostivici

05.10.2016
Publikováno: 11.10.2016 16:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na Husitské teologické fakultě UK k zahájení akademického roku 2016/2017

03.10.2016
Publikováno: 05.10.2016 15:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

O třech táborských hejtmanech – Janu Žižkovi, Prokopu Holém a Janu Roháči z Dubé

01.10.2016

Historické ohlédnutí při setkání u Památníku Jana Žižky z Trocnova v Sudoměři u příležitosti 592. výročí úmrtí Jana Žižky - 1. říjen 2016


Publikováno: 05.10.2016 14:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pacifismus Petra Chelčického v kontextu jeho doby a dnes

17.09.2016

Projev na Dnech Petra Chelčického v Chelčicích - 17. září 2016


Publikováno: 05.10.2016 14:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Promluva k výročí vyhlášení kompaktát v Jihlavě

28.06.2016

1J 4,7-21; J 13,34-35 


Publikováno: 04.07.2016 16:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo o Mistru Jeronýmovi v Hostokryjích

04.06.2016

Projev při Jeronýmské pouťi Senomaty-Hostokryje - 4. červen 2016  


Publikováno: 04.07.2016 16:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvaha k výročí dr. Karla Farského

13.06.2016
Publikováno: 04.07.2016 16:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

O chápání svobody u Masaryka a o jeho hodnocení reformace

08.03.2016

Projev v Parlamentu ČR u příležitosti 166. výročí narození T. G. Masaryka - 7. březen 2016


Publikováno: 15.03.2016 16:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo k 47. výročí Jana Palacha

16.01.2016
Publikováno: 19.01.2016 16:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Zpráva patriarchy na generální synodě duchovních CČSH

22.10.2015
Publikováno: 19.01.2016 15:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev v Senátu u příležitosti poděkování autorům a sponzorům plastik v rámci projektu „Mistr Jan Hus – cesta ke smíření“

16.12.2015
Publikováno: 05.01.2016 13:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev o Mistru Janu Husovi v Senátu PČR

24.11.2015

Projev na slavnostním shromáždění k završení připomínky výročí upálení Mistra Jana Husa


Publikováno: 02.12.2015 12:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na začátku akademického roku 2015 až 2016 - říjen 2015

02.10.2015
Publikováno: 19.10.2015 17:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo při otevření školky „Směrovka“ v Hostivici - říjen 2015

01.10.2015
Publikováno: 19.10.2015 17:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav a požehnání na setkání mládeže v Hradci Králové - září 2015

27.09.2015
Publikováno: 19.10.2015 17:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Trojí přínos Husova výročí - září 2015

26.09.2015

Projev při odhalení sochy (Vlasenice u Kamenice nad Lipou)


Publikováno: 19.10.2015 17:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev v Karolinu na konferenci k M. Janu Husovi - září 2015

17.09.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav při výročí sboru v Lipníku nad Bečvou - září 2015

05.09.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev při slavnostním večeru v Obecním domě 6. července 2015

06.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev v Husinci dne 6. července 2015

06.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo na zahájení Husovských slavností v Praze - červenec 2015

05.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav v Betlémské kapli v Praze - červenec 2015

05.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Poděkování u příležitosti odhalení plastiky v Kostnici - červenec 2015

04.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev při pietní vzpomínce v Praze - Ďáblicích - červen 2015

26.06.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvodní slovo při otevření Centra Mistra Jana Husa v Husinci - květen 2015

30.05.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Hus o prospěšnosti kázání Boží pravdy - květen 2015

22.05.2015

Z promluvy na Kozím hrádku před promítáním filmu České televize Jan Hus


Publikováno: 19.10.2015 16:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Masaryk nám připomíná duchovní tradice státu


Publikováno: 02.04.2015 12:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Projev u příležitosti 85. narozenin prof. Zdeňka Kučery


Publikováno: 02.04.2015 12:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo o M. J. Husovi při představení projektu „Jižní Čechy husitské“ v Táboře


Publikováno: 02.04.2015 12:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Sebeoběť bolestného vzdoru

Slovo k 46. výročí Jana Palacha - Leden 2015


Publikováno: 04.02.2015 15:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Náboženství a násilí

Úvodní slovo na konferenci „Monoteismus a násilí“ na HTF UK - listopad 2014


Publikováno: 09.12.2014 10:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K 600. jubileu kalicha


Publikováno: 03.10.2014 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

EUCHARISTICKÁ SPIRITUALITA V TEXTECH DUCHOVNÍCH PÍSNÍ

Poznámky k pramenům zpěvníků Církve československé husitské


Publikováno: 14.03.2014 10:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Rozhovor s bratrem patriarchou o církvi, Husovi a trieniu


Publikováno: 14.03.2014 10:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Zamyšlení v závěru sedmileté služby patriarchy - září 2013


Publikováno: 08.10.2013 15:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Slovo při prezentaci knihy „Otevřené dveře – Leviticus 19“ - březen 2013


Publikováno: 22.03.2013 09:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

K odstoupení papeže Benedikta XVI.


Publikováno: 07.03.2013 15:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

PO STOPÁCH STAROSLOVĚNSKÉ BOHOSLUŽBY

Staroslověnská bohoslužba jako jeden ze zdrojů Liturgie Farského?

Příspěvek k cyrilometodějskému roku na liturgické téma

ThDr.Tomáš Butta


Publikováno: 03.12.2012 16:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Promluva při odevzdání zvonů Cyrila a Metoděje, knížete Václava a biskupa Vojtěcha – Hradec Králové 10. 11. 2011

1 Te 2,1-4    Hlasy zvonů z dávné minulosti


Publikováno: 15.11.2011 10:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Slovo u pomníku Jana Palacha ve Vevey - 15. 5. 2011


Publikováno: 26.05.2011 11:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pozdrav při otevření divadla Mana - březen 2011


Publikováno: 01.04.2011 10:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Masarykova humanita a praktická víra

Projev v Parlamentu České republiky – 7. 3. 2011
Publikováno: 10.03.2011 15:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Projev v Karolinu k 60. výročí fakulty


Publikováno: 03.02.2011 11:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Rozhovor s patriarchou CČSH – pro ČR5


Publikováno: 21.09.2010 10:34
Vložil(a): Marie Trtíková

Národní jazyk v křesťanské bohoslužbě

Téma této přednášky bylo zvoleno s ohledem na připomínané výročí první české bohoslužby zde v Uherském Brodě, kterou sloužil modernistický duchovní Oskar Malý v říjnu roku 1919. Zprvu ojedinělé slavení bohoslužby v mateřském jazyce jen na několika místech, směřovalo k mohutné aktivitě, kdy o Vánocích roku 1919 byla slavena modernistickými kněžími s velkou účastí lidu česká liturgie v kostelích na mnoha místech Čech a Moravy. Tato spontánní událost předznamenala vznik Církve československé husitské.
Publikováno: 12.11.2009 14:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Úvahy o české reformaci a jejím odkazu


Publikováno: 27.10.2008 08:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Rozhovor o husitství na ČT 24 - 1. září 2008

Osobnosti na ČT24: "Husitství nejsou jen války," říká Tomáš Butta
Publikováno: 09.09.2008 11:16
Vložil(a): Helena Bastlová

Slovo na zahájení výstavy o husitství ve Slaném


Publikováno: 09.07.2008 10:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Otázky Václava Moravce, ČT 24 - 6. 4. 2008


Publikováno: 06.05.2008 10:43
Vložil(a): Helena Bastlová

Rozhovor pro Český rozhlas (5. a 9. ledna 2008)


Publikováno: 10.01.2008 11:50
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Zpráva patriarchy pro církevní zastupitelstvo


Publikováno: 10.12.2007 15:31
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Náprava a její překážky v pojetí bratrského biskupa Jana Amose Komenského

Slovo na Růžovém paloučku u Litomyšle
Publikováno: 03.07.2007 15:48
Vložil(a): Tomáš Butta – červenec 2007 / Ivo Vacík

Masaryk o kritice, kompromisu a toleranci

Projev v parlamentu ČR při vzpomínkovém setkání u příležitosti výročí T. G. Masaryka – dne 7. 3. 2007
Publikováno: 15.03.2007 14:58
Vložil(a): Ivo Vacík

Úvodní slovo k dramatizaci o dvou králích Davidovi a Saulovi

Úvodní slovo k dramatizaci o dvou králích Davidovi a Saulovi patriarcha 12/13/2006 - Prosinec 2006
Publikováno: 21.02.2007 14:33
Vložil(a): Ivo Vacík

Ranní zamyšlení ke dni J. A. Komenského

Ranní zamyšlení ke dni J. A. Komenského patriarcha 11/15/2006 - T. Butta
Publikováno: 21.02.2007 14:30
Vložil(a): Ivo Vacík

Znovuobjevování daru liturgie

Referát pro vikariátní shromáždění v Brně – připravil ThDr. Tomáš Butta
Publikováno: 21.02.2007 14:28
Vložil(a): Ivo Vacík

Pozdrav shromáždění k 28. říjnu

Pozdrav shromáždění k 28. říjnu Hradec Králové 10/28/2006 - 28. 10. 2006 - T. Butta
Publikováno: 21.02.2007 14:25
Vložil(a): Ivo Vacík

Zamyšlení k výročí Božího bojovníka Jana Žižky

Zamyšlení k výročí Božího bojovníka Jana Žižky patriarcha 10/25/2006 - Slovo na Vítkově – 11. 10. 2006
Publikováno: 21.02.2007 14:23
Vložil(a): Ivo Vacík

Slovo na zahájení Husova institutu teologických studií v Praze

Slovo na zahájení Husova institutu teologických studií v Praze patriarcha 10/25/2006 - proslovy
Publikováno: 21.02.2007 14:22
Vložil(a): Ivo Vacík

Slovo na zahájení akademického roku Husitské teologické fakulty UK

Praha 25.10.2006 Slovo na zahájení akademického roku Husitské teologické fakulty UK patriarcha 10/25/2006 - proslovy
Publikováno: 21.02.2007 14:20
Vložil(a): Ivo Vacík

Být svědkem evangelia Ježíše Krista

Praha 25.10.2006 Slovo na volebním sněmu CČSH
Publikováno: 21.02.2007 14:13
Vložil(a): Ivo Vacík

Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus