WebArchiv - archiv českého webu

11. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Ať chválí Hospodina všechny národy, vladaři a všichni soudci země, jinoši i panny, starci i mladí. Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem. (Žalm 148,7.11-13)

První čtení: 1. Královská 19,4-8

Tužby pro dobu po duchu svatém (III):

2. Abychom našim bližním skutkem, slovem i modlitbou pomáhali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom obavám nepodléhali a s nadějí k budoucnosti hleděli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. písem: Panovníku Hospodine, tvůj požehnaný Syn sestoupil shůry a stal se životodárným chlebem světu. Dávej nám tento chléb stále, abychom posíleni duchovním pokrmem společně v církvi tvořili pravé Kristovo tělo na zemi! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Efezským 4,25 - 5, 2

Evangelium: Jan 6,41-51

Verše k obětování: Deuteronomium 8,10.11

Verš k požehnání: Jan 6,51

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, daruj své církvi jednotu a mír, jehož znamením je svátostné společenství u tvého stolu! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 151, 5, 31, 41, 174, 132, 133Josefína Hudcová publikováno: 04.08.2021 09:13 zobrazeno: 377x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus