WebArchiv - archiv českého webu

5. neděle po Zjevení Páně

Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.

                                                                                  (Abakuk 3, 18)

První čtení: Izajáš 6, 1-8 (9-13)

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

2. Abychom rostli v poznání Božího stvořitelského a vykupitelského díla, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v každodenním životě řídili se moudrostí Božího slova, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, svou ustavičnou láskou nás ochraňuj, abychom pod tvou záštitou spoléhali na tvou nebeskou přízeň.

Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 15, 1-11

Evangelium: Lukáš 5, 1-11

Verš k obětování: Žalm 96, 8

Verš k požehnání: Žalm 26, 9b

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, dej, ať se nám stolování s tvým Synem stane zdrojem věčné spásy!

Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 10, 9, 71, 102, 133, 289

 Klára Břeňová publikováno: 05.02.2019 02:07 zobrazeno: 670x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus