WebArchiv - archiv českého webu

Mučedníků a svědků Páně

Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.

                                                                                              Žalm 33,1

 

První čtení: Izajáš 66,20–23

„Přivedou také ze všech pronárodů všechny vaše bratry jako obětní dar Hospodinu na koních a na vozech a na nosítkách, na mezcích a dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma,“ praví Hospodin, „tak jako budou přinášet Izraelci obětní dar do Hospodinova domu v čisté nádobě. Také z nich si vezmu kněze, lévijce,“ praví Hospodin. „Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. O každém novoluní, v každý den odpočinku, přijde se sklonit veškeré tvorstvo přede mnou,“ praví Hospodin.

 

Tužby

2. Za všechny, kdo ve světě pro evangelium pracují, modleme se k Hospodinu.

3. Za odvahu a vytrvalost při vydávání svědectví, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože všemohoucí, svůj lid sis svolal do jednoho obecenství v mystickém těle svého Syna. Dej, ať po vzoru tvých vyvolených svědků žijeme ve víře a v poslušnosti tvých přikázání a spolu s nimi dosáhneme věčné radosti, kterou chystáš těm, kdo tě milují! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Zjevení 21,1–6a

Viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ A dodal: „Již se vyplnila.“

 

Evangelium: Jan 11,32–44

Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: „Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel.“ Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v Duchu se rozhorlil a vzrušen řekl: „Kam jste ho položili?“ Řekli mu: „Pane, pojď se podívat!“ Ježíšovi vstoupily do očí slzy. Židé říkali: „Hle, jak jej miloval!“ Někteří z nich však řekli: „Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel?“ Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: „Zvedněte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu řekla: „Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den.“ Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“ Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: „Rozvažte ho a nechte odejít!“

 

Verše k obětování: Žalm 149,1.4

Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných! Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou.

 

Verš k požehnání: Zjevení 7,15

Jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou.

 

Modlitba k požehnání

Hospodine zástupů, v každé době zjevuješ svou slávu v životech svých vyvolených svědků. Děkujeme ti, že jsme s tebou směli stolovat, a prosíme tě, nasyť nás radostí ve tvém věčném království! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 21, 23, 50, 60, 61, 63, 82, 98, 134, 185, 196, 198, 269, 270, 279, 287Helena Bastlová publikováno: 29.10.2012 12:20 zobrazeno: 2250x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus