WebArchiv - archiv českého webu

Konference diakonických pracovníků v Brně

Zpráva z Konference diakonických pracovníků v Brně

Vážené sestry, vážení bratři, v následujících řádcích se pokusím nastínit průběh Konference diakonických pracovníků CČSH konané v Brně.

Sociální odbor ÚÚR CČSH uspořádal ve dnech 13. – 14. 10. 2006 Konferenci diakonických pracovníků v Brně. Setkání, kterého se účastnilo 28 osob, probíhalo v prostorách Ubytovacího a školícího střediska CČSH v Brně.
Intenzivní program dvoudenního setkání přinesl účastníkům řadu důležitých informací, jak vyplynulo z jejich zpětné vazby. V rámci možností byl také ponechán prostor pro osobní rozhovory a vzájemné sdílení zkušeností z oblasti diakonické práce.
Impulsem pro uspořádání konference byla snaha sociálního odboru ÚÚR informovat o novém zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách s platností od 1.1. 2007. Zákon přináší výrazné změny pro poskytovatele sociálních služeb, které se samozřejmě dotýkají i naší církve. Z mnoha diskutovaných oblastí bych chtěla zdůraznit povinnou registraci pro všechny poskytovatele soc. služeb, na základě které budou mít oprávnění tyto služby poskytovat.
Dalším tématem konference bylo rozšíření povědomí o Komunitním plánování sociálních služeb (KPSS), jež je úzce svázáno s novým zákonem. Celý proces KPSS (dle terminologie zákona plán rozvoje sociálních služeb) funguje na principu otevřenosti. Zapojení se do něj vnímáme jako velice důležitý krok. Přizvaná lektorka se věnovala principům KPSS a zdůraznila jeho přínos pro ty, kteří se jej účastní, ať již jsou v roli zadavatelů, poskytovatelů či uživatelů.
Podařilo se nám také zajistit odborný seminář na zvolené téma: komunikace - s důrazem na efektivitu, komunikaci v týmu a reflexi role pomáhajícího.
Páteční večer jsme věnovali Regionálním operačním programům pro programovací období 2007 - 2013 (EU) a informacím o současném stavu a možnostech celostátní a krajské asociace nestátních neziskových organizací. V krátkosti byla také zmíněna činnost YMCA Brno, která se věnuje práci s mládeží.
V sobotním dopoledni, zaměřeném především na problematiku výše zmíněného zákona, ve stručnosti představil sociální odbor svoji dlouhodobou koncepci činnosti a vybídl všechny zúčastněné k účinné spolupráci a k rozvoji vzájemné komunikace.
Po obědě byla připravena exkurze do Domova důstojného stáří v Brně Maloměřicích. Erudovaným průvodcem byla paní ředitelka.

Konference ukázala velkou potřebu iniciovat podobná pravidelná setkání i v budoucnu, neboť diakonická práce je spolu s hlásáním evangelia charakteristickým znakem církve. Ve vzájemném dialogu převládla představa monotematické náplně dalšího setkání diakonických pracovníků CČSH. Konference měla za cíl přinést konkrétní odpovědi na otázky poskytovatelů sociálních služeb z řad naší církve související především s novou legislativou. Doufáme, že vytyčený cíl byl naplněn.

Věříme, že rozvoj diakonické práce vycházející z křesťanských hodnot je důležitý pro budování pozitivního obrazu CČSH v rámci české společnosti.

Závěrem chceme poděkovat všem účastníkům konference za jejich aktivní účast. Zároveň také děkujeme všem, kteří umožnili realizaci konference, CZ a ÚÚR za schválení záměru a financování, sestře Ravonjisonové z Brněnské diecéze za pomoc při získávání kontaktů, za technickou pomoc při přípravě konference pak NO Vršovice a Penzionu pro seniory Horizont; středisku DM CČSH Nazaret za keramické pozornosti pro lektory.
Vážíme si pomoci s. Wienerové při přepravě technického vybavení a velice děkujeme Ing. Bednářové ředitelce Domova důstojného stáří v Brně Maloměřicích za umožnění exkurze v jejich zařízení.
Náš dík patří samozřejmě všem lektorům, kteří nám posloužili svými odbornými znalostmi: Mgr. Ptáček z Modré linky, JUDr. Háková, Mgr. Macková z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, br.Hron z organizace YMCA Brno (poslední dva jmenovaní bez nároku na honorář).
Věříme, že za všechny zúčastněné můžeme též velice poděkovat všem z Ubytovacího a školícího střediska Lipová v Brně za laskavý a vstřícný přístup při zajištění ubytování a stravování pro účastníky konference a za možnost pobývat dva dny v příjemném prostředí.

Na Vás, kteří jste nemohli přijet se těšíme příště!

Renata Chytilová
sociální odbor ÚÚR CČSH.Administrátor publikováno: 27.02.2007 08:35 zobrazeno: 4742x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus