WebArchiv - archiv českého webu

8. neděle po Zjevení Páně

Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se směrem k jeho svaté hoře,

neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý!                                                                                  

                                                                                                     (Žalm 99, 9)

První čtení: Exodus 34, 29-35

Tužby:

 2. Za dar jasného duchovního zraku, abychom viděli Boha při díle v tomto světě, modleme se k Hospodinu.

3. Za naše vysvobození ze slepoty hříchu a za následování Krista cestou slitovné a obětavé lásky k bližnímu, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti za svědectví apoštolů, kteří spatřili tvého Syna ve slávě, kterou jsi mu připravil už před založením světa. Svou milostí nás učiň jeho spoludědici, abychom ve spojení s ním dosáhli téže slávy ve tvém království! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Korintským 3, 12 - 4, 2

Evangelium: Lukáš 9, 28-36 (37-43a)

Verš k obětování: Žalm 112, 4

Verš k požehnání: Lukáš 9, 35

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, osvoboď nás od nepokoje a nesvornosti, abychom v pravý čas směli spatřit tvou svatost ve tváři tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 47, 49, 85, 116, 197, 292, 293Klára Břeňová publikováno: 25.02.2019 02:33 zobrazeno: 707x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus