WebArchiv - archiv českého webu

27. neděle po sv. Duchu

Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva.                                                                           (Žalm 72, 1-2)

První čtení: Daniel 7, 9-10.13-14

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII)

2. Abychom za naše vykoupení vděčni byli a ke spáse bližních pracovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom znamení času rozeznávali a duchovně bdělými zůstávali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, svého Syna jsi pomazal na velekněze a krále. Jeho spásným dílem obnov celé stvoření a sjednoť všechny národy pod jeho milostivou vládou! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Zjevení 1, 4b-8

 

Verše k obětování: Žalm 21, 2.4

 

Verš k požehnání: Marek 11, 10

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, ze své milosti jsi nás učinil královským kněžstvem svého Syna, abychom hlásali tvé mocné skutky. Vyšli nás svědčit o jeho vítězství nad smrtí a jeho věčném království, aby všichni lidé spatřili podivuhodné světlo Kristovo! Jemu buď sláva navěky. Amen.

Vhodné písně: 31, 37, 59, 64, 68, 75, 82, 83, 88, 269, 303

 Klára Břeňová publikováno: 20.11.2018 12:26 zobrazeno: 432x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus