WebArchiv - archiv českého webu

24. neděle po sv. duchu

Na mysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde, uprostřed tvého chrámu. Jak tvé jmé­no, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země.  (Žalm 48, 10-11)

První čtení: Deuteronomium 6, 4-9

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Abychom pro svou pozemskou vlast hojné duchovní dary vyprošovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom bloudících a hledajících se ujímali a k pravdě je přiváděli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, ve svém Synu nás učíš, že láska je naplněním zákona. Po­moz nám, abychom tě milovali celým srdcem, celou duší, celou myslí a celou svou silou, a pomoz nám milovat svého bližního jako sebe samého! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 9, 11-15

Verše k obětování: Žalm 131, 1-2a

Verš k požehnání: Jan 14, 23

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dovrš v nás milost, kterou jsme přijali ve svátosti. Dej, ať se jednota, jak jsme ji zakusili u tvého stolu, uskutečňuje v našich sborech i rodinách! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 99, 36, 53, 69, 102, 140, 183, 188, 289, 292

 

 Klára Břeňová publikováno: 30.10.2018 01:05 zobrazeno: 298x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus