WebArchiv - archiv českého webu

18. neděle po sv. Duchu

Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, Hospodine, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť.  (Žalm 141, 2)

První čtení: Jeremjáš 11, 18-20

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V)

2. Abychom v myšlení, slovech i skutcích dobrem a pokojem sloužili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom naše schopnosti a dovednosti pro věc evangelia nasadili, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, náš učiteli a pastýři, vedeš nás k sobě a přijímáš nás za své milované děti. Pomoz nám vyvarovat se povýšeného a svévolného jednání! Dej, ať krá-číme po tvých cestách jako věrní následovníci tvého Syna. Osviť nás, Bože, svým sva­tým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Jakubův 3, 16 - 4, 3.7-8a

Verše k obětování: Žalm 15, 1-2

Verše k požehnání: 2. Tesalonickým 2, 13b-14a

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, veškeré stvoření toužebně vyhlíží své dovršení a naplnění ve tvém Synu. Dej, ať tvůj lid roste do plnosti spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Kris-ta, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 19, 48, 61, 67, 117, 124, 133, 146, 163, 183

 Klára Břeňová publikováno: 27.09.2018 02:04 zobrazeno: 280x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus