WebArchiv - archiv českého webu

Památka Mistra Jana Husa

Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá. Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají.

                                                                                                          Žalm 37,39–40

 

První čtení: Jeremjáš 1,4–9

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec.“ Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: ›Jsem chlapec.‹ Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl: „Hle, vložil jsem ti do úst svá slova.“

 

Tužby

2. Aby naši církev po cestách čisté pravdy vedl, v bratrské lásce, zbožnosti a kázni utvrzoval a činil z ní úrodnou vinici, modleme se k Hospodinu.

3. Aby ve všem našem duchovenstvu sobě věrné služebníky a církvi věrné pastýře svou milostí posvěcoval, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože všemohoucí, svému služebníku Janu Husovi jsi daroval vhled a porozumění tvé pravdě a umění tuto pravdu kázat a věrně v ní stát. Povolávej si i dnes spolehlivé zvěstovatele tvého slova, abychom osvobozeni od nedověry a klamu rostli v poznání moudrosti k spasení! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 1. Petrův 4,12–19

Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný? A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.

 

Evangelium: Lukáš 21,12–15

Vztáhnou na vás ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí k svědectví. Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.

 

Verše k obětování: Žalm 119,33–34

Ukaž mi cestu svých nařízení, Hospodine, důsledně ji budu zachovávat. Dej mi rozum a budu tvůj Zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem.

 

Verš k požehnání: 1. Korintským 2,7

Učíme moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.

 

Modlitba k požehnání

Bože, tvé slovo je světlem na naší cestě. Děkujeme za tvého svědka Jana Husa, který si tvé slovo zamiloval. Dej, ať poslušni tvého slova očekáváme slavný příchod tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 17, 38, 78, 112, 144, 161, 164Helena Bastlová publikováno: 02.07.2012 11:31 zobrazeno: 1731x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus