WebArchiv - archiv českého webu

Spořilovští sokolové slavili devadesátiny

Miroslav Tyrš, Jindřich Fügner, zakladatelé Sokola 16.2.1862 Ve zdravém těle zdravý duch. Ni zisk, ni slávu! Tužme se! /Sokolská hesla/ Slavnostní akademií konanou v rámci „Noci sokoloven“ dne 22. září 2017 si členové Sokola a spořilovská veřejnost připomněli 90. výročí založení tělocvičné jednoty Sokol na Spořilově. Již dlouho před začátkem slavnosti se sokolovna zcela zaplnila čilým ruchem účinkujících, kteří si ještě zkoušeli svoje ukázky hromadných vystoupení, které chystají na XVI. Všesokolský slet PRAHA 2018. Sokolovnu ovládli nadšení cvičící i diváci všech věkových skupin - od batolat s maminkami a předškolních dětí s rodiči až po členy Věrné gardy Sokola a spořilovskou veřejnost. Za zvuků sletové znělky nastoupili do čela tělocvičny členové vlajkové čety s historickými prapory dospělých a dorostu Sokola Spořilov. Na zahájení programu sestra Jana Sobotová srdečně přivítala za naši Tělocvičnou jednotu Sokol Spořilov všechny účastníky akademie a milé hosty v čele se zástupcem starosty Městské části Prahy 4 Mgr. Lukášem Zichou, dále pracovníka odboru kultury, sportu a dotační politiky Úřadu MČ Praha 4 pana Michala Hu a župní vzdělavatelku Sokolské župy Pražské-Scheinerovy sestru Dagmaru Evaldovou. Ve svém pozdravném projevu zástupce starosty Prahy 4 Mgr. Zicha vysoce ocenil práci, kterou spořilovský Sokol po celá léta od svého založení vykonává pro své členy a zejména pro děti a mládež nejen v oblasti tělocvičné a sportovní činnosti. Zvláště vyzdvihl význam vzorné spolupráce jednoty s městským úřadem při pořádání společenských a kulturních setkání se spořilovskou veřejností při oslavách výročí historických událostí naší republiky. Na závěr svého vystoupení předal sestře Janě Sobotové a bratru Vladimíru Prchlíkovi za dlouholetou dobrovolnou činnost členů a činovníků naší sokolské jednoty Pamětní list s potvrzením záštity Městské části Prahy 4 nad jubilejní slavnostní akademií pořádanou Sokolem Spořilov. V úvodním projevu bratr Vladimír Prchlík seznámil účastníky slavnostní akademie s bohatou, avšak velmi pohnutou devadesátiletou historií Sokola Spořilov. Letošní rok se vyznačuje řadou celostátních i sokolských výročí. Připomínáme si nejen 155 let od založení Sokola dne 16. února 1862 prvním náčelníkem Sokola Pražského bratrem dr. Miroslavem Tyršem a prvním starostou Jindřichem Fügnerem. Dne 2. července jsme vzpomněli 100 let od památné bitvy československých legionářů u Zborova. Tato událost zahájila vítězné bojové tažení za svobodu a demokracii pod vedením Sokola - bratra profesora Tomáše Garrigue Masaryka. Ten po skončení 1. velké světové války po návratu do vlasti prohlásil onu stále pravdivou větu, že „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa!“. Právě k tomuto výročí vydal bratr Vladimír Prchlík ve spolupráci se členkami Věrné gardy Sokola, pocházejícími z legionářských rodin, historickou knížku „Po stopách spořilovských legionářů“. Dílo zachycuje osudy 38. legionářů, z nichž mnozí byli Sokolové, kteří po návratu do vlasti osídlili se svými rodinami nově založené zahradní město Spořilov. Knížka je věnována památce našich hrdinů - dobrovolníků za jejich obětavost, vlastenectví a odvahu v boji za vlast. Dne 10. září 1927 se sešlo 14 bratrů Sokolů na ustavující schůzi v hostinci „U Křížku“ v Dolních Roztylech. Starostou byl zvolen bratr František Chromec, náčelníkem Jaroslav Sojka, pokladníkem František Mašinda a vzdělavatelem Jiří Kočí. Výsledkem jednání bylo, že 1.října 1927 byla založena tělocvičná jednota, pojmenovaná Sokol Praha - Spořilov, Roztyly, která tehdy byla odbočkou Sokola Michle. Samostatná jednota vznikla dne 26.7.1928 na ustavující valné hromadě v restauraci „U Doubravských“ na Roztylském náměstí. Do jednoty se přihlásilo 99 členů. Prvním starostou byl zvolen bratr František Mašinda. Cvičilo se nejprve v hostinci „U Křížku“, později v hostinci „U Svobodů“ v ulici Severozápadní IV. V letošním roce vyšla i druhá sokolská publikace „Vzpomínky na spořilovské sokolské divadlo“, která svým historickým obsahem připomíná 90. výročí založení tělocvičné jednoty Sokol Praha - Spořilov, Roztyly. Dramatický odbor Sokola byl ustaven na schůzi dne 21.11. 1928 a měl 16 členů. Odbor byl velmi aktivní a jeho činnost se rychle rozeběhla pod vedením jeho předsedy bratra Františka Grafnettera. Na režírování se podíleli bratři Jan Švančara, JUDr. Josef Šejnoha, Josef Komenda, Vladimír Kočí, Jaroslav Kočárek, Jaroslav Pitrman a Karel Ježek. Nastudované hry se hrály opakovaně pro velký úspěch a nízké vstupné (3, 6 a 10 Kč) rozmnožilo příjmy jednoty. Touto vzpomínkovou knížkou vzdáváme hold všem obětavým členům dramatického odboru, divadelním ochotníkům, členům souboru loutkového divadla a hudebníkům, kteří po desetiletí s nadšením, nezištně a na vysoké úrovni plnili kulturní a společenské poslání nejenom pro spořilovskou veřejnost a jeho okolí. Obě historické knížky jsou v prodeji v sokolovně. Svůj proslov zakončil bratr Prchlík přáním a výzvou všem přítomným: „Na zdar XVI. Všesokolskému sletu PRAHA 2018!“, opětované plně zaplněným hledištěm pozdravem „ZDAR!“ Výsledky pilné činnosti gymnastického oddílu žákyň se pochlubily cvičenky pod vedením sestry Jany Sobotové, které předvedly ukázky žákovských gymnastických sestav. V následujících ukázkách z nácviku hromadných vystoupení nacvičovaných pro příští XVI. Všesokolský slet se jako „ochutnávky“ představily oddíly žáků ve skladbách „Děti, to je věc“ s doprovodem písně Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka a skladbě „Cirkus“. V následujícím humorném čísle pobavili diváky maskovaní muži jako nešikovní tučňáci cvičící na bradlech. Ve společné skladbě mužů a žen „Spolu“ se představili dospělí cvičenci Sokola Spořilov. Sokolská akademie pokračovala promítáním filmu s ukázkami hromadných vystoupení příštího XVI. Všesokolského sletu PRAHA 2018. Společného nácviku se s nadšením a radostí účastní mnoho spořilovských Sokolů všech věkových skupin. V klubovně si diváci mohli prohlédnout výstavku z historie i o současné činnosti Sokola Spořilov. Po ukončení programu se účastníci akademie rozešli po sokolovně. Šli na hřiště, kde mohli při malém občerstvení besedovat a vzpomínat na svá mladá léta, kdy za starých časů jsme všichni „chodili do Sokola…“. Spořilovskému Sokolu k jeho 90. narozeninám přejeme do dalších let hodně věrných a obětavých členů, kteří v návaznosti na sokolské tradice svých zakladatelů budou dále rozvíjet svoji pestrou a záslužnou tělocvičnou a kulturní činnost ve prospěch všech občanů a k rozkvětu naší drahé vlasti! NAZDAR! Vladimír Prchlík Tělocvičná jednota Sokol Spořilov čestný občan Prahy 4
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus