wuch 03

Colors: Purple Color

Slovo na úvod

Sestry a bratři,
dnes bude předána a otevřena nová sakrální skříňka. Doplňuje tak bohoslužebný stůl s křížem a kazatelnou. Děkujeme těm, kteří ji svoji dovedností zhotovili, ale i bratru faráři Lukášovi, který ji navrhnul.

Vážený bratře biskupe Pavle, vážený emeritní biskupe Štěpáne, vzácní hosté, milé sestry a milí bratři!
I když jsou zvony spojeny s každodenností, s rytmem všedních dnů jako pravidelné odbíjení času, přesto jsou zvony spojovány zvláště s nedělí, se dnem odpočinku, s klidem a pokojem. Zvony oznamují čas pokoje, klidu a míru, jak toho vnějšího, tak i vnitřního v lidských srdcích.

Vyslechněme, vážení přítomní, vzácní hosté, sestry a bratři, biblické čtení z knihy Exodus, jak je zapsáno ve 3. kapitole, v 7. až 8. verši: Hospodin řekl Mojžíšovi: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost pohaněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné.“

Úvaha v Sudoměři – březen 2022 

Vážená paní starostko, vážení přítomní, sestry a bratři!
Ve svém zamyšlení bych chtěl pohlédnout na husitství očima Jana Amose Komenského, který má v březnu své jubileum.

Vážení zarmoucení, sestry a bratři, dovolte, abych připojil svědectví o sestře farářce Petře Vítkové a poděkoval za její službu.
Své slovo uvedu verši ze žalmu 71: „O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, každého dne svědčit o tvé spáse, a přece nestačím všechno vypovědět.

Sestry a bratři,
myslíme na kněze a kazatele doby husitské Jana Želivského. Setkáváme se na Novém Městě Pražském, se kterým je jeho působení spjato. Již dříve před několika roky jsem právě v tomto kostele kázal k památce této osobnosti, ale také v našem sboru v Humpolci, kde se narodil.

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz