wuch 03

Pozdrav při inauguraci děkana Husitské teologické fakulty v červnu 2023.

 

Vážená paní rektorko, vážené vedení fakulty, vážení účastníci tohoto slavnostního shromáždění!

Všechny vás srdečně zdravím jménem Církve československé husitské a chtěl bych nejprve poděkovat stávající děkance – sestře doc. Kamile Veverkové – za dosavadní spolupráci a chci také vyslovit přání nově nastupujícímu děkanovi – bratru doc. Jiřímu Vogelovi.

Pro Církev československou husitskou má Husitská teologická fakulta v rámci Karlovy univerzity velkou důležitost, neboť zde získávali a získávají svoji potřebnou odbornou kvalifikaci duchovní a pracovníci naší církve.

Ve fakultních stanovách je uvedeno, že v čele této fakulty jako děkan, případně proděkan, má být husitský kněz a teolog.
Tím bratr Jiří Vogel je, neboť se věnuje oboru systematické teologie. Je žákem prof. Zdeňka Kučery a jeho nástupcem na této katedře.

Dnes je svátek apoštolů Petra a Pavla. Připomenu slovo z listu Galatským: „Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi židy, dal ji také mně k službě mezi pohany“ (Ga 2,8). Postavy těchto dvou velkých apoštolů a šiřitelů Kristova světla stojí na počátku křesťanství. Vyjadřují rozdílnost obdarování i úkolů. Přeneseně řečeno můžeme vidět, že také teologická fakulta má dvojí úkol: zaměření směrem k církvi i otevřenost k veřejnosti, zaměření k tradici i k současnosti.

Tento náročný dvojí úkol je možné naplňovat ve vzájemné spolupráci a v hledání síly ve společném duchovním zdroji a základu. O něm apoštol Pavel také hovoří v citovaném verši, ale i na jiných místech ve svých listech (Ř 8,9; 1 K 10,13; 2 K 12,9; Ef 6,10; Fp 4,13). Mohl bych tato místa citovat, ale vy je jistě znáte.

Vážený bratře Jiří, přeji Vám tuto sílu pro Vaši děkanskou službu.
Ať fakulta pod Vaším vedením a ve spolupráci s dalšími rozvíjí v pedagogických i vědeckých činnostech lásku k pravdě po příkladu kněze a univerzitního učitele Mistra Jana Husa! Jeho památku si budeme zanedlouho připomínat.

Přeji Vám mnoho Boží milosti, moudrosti a zdaru!

Dne 29. 6. 2023

Tomáš Butta
patriarcha

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz