wuch 03

Pozdrav na setkání mládeže v Ostravě – Staré Bělé v září 2023.

Vážené sestry a vážení bratři!
Milí mladí přátelé!

Srdečně vás všechny zdravím. Když mám tuto možnost vás pozdravit během vašeho setkání mládeže, tak při tom většinou připomenu, že jsem byl na počátku těchto celocírkevních setkání mládeže jako spoluorganizátor. První takovéto setkání se konalo v Rakovníku na farní zahradě, kde se spalo ve stanech a v dalších prostorách sboru. A druhé pak se uskutečnilo v Janských Lázních v Krkonoších v rekreačním zařízení Betlém.

Každé takové setkání má své hlavní motto. První setkání mělo motto „Bůh je hrad“ a součástí byla bohoslužba, která se konala na hradě Krakovec, místě, kde pobýval Mistr Jan Hus. Druhé setkání mělo motto „Bůh je cesta“ a v programu byly cesty a putování po horách.

Letošní setkání má téma odpočinek a ústředním veršem je Ježíšův výrok z Matoušova evangelia: „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.“ (Mt 11,29). Tento verš má vztah ke Starému zákonu – k řádu stvoření. Šest dní je dobou práce a sedmý den je den odpočinku (Ex 20,10). Má vztah i k události vyvedení z Egypta. Izraelci žili v krušných podmínkách tvrdé otrocké dřiny. Byli vyvedeni z tohoto otroctví a směřovali ke svobodě, odpočinku (Ex 33,14, srov. Iz 14,3). Zdrojem odpočinku, klidu a spočinutí je Ježíš, dárce pravé svobody a pokoje (Mt 11,29; J 16,33).

Námaha a odpočinek – obojí spolu svým způsobem souvisí. Ten, kdo se namáhá, pracuje, zakusí odpočinek. A ten, kdo je odpočinutý, může zase vykonat dobré dílo. Bez námahy nemůže nic hodnotného vzniknout. A současně člověk potřebuje se vyvázat ze stálé činnosti a zapřažení. Potřebujeme odpočinutí a hluboký pokoj.

Přeji vám pro vaši práci, studijní úsilí i pro čas odpočinku Boží požehnání! Ať můžete zakoušet v srdci Kristův pokoj a pravé odpočinutí!

Děkuji všem organizátorům tohoto setkání a olomoucké diecézi, která se letos ujala hostitelské úlohy.

 

Foto: Barbora Mrázová

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz