wuch 03

Colors: Purple Color

Poznámky k projevu při zahájení výstavy o sborech CČSH na Ostravsku – prosinec 2021 

Chrám, kostel, sbor, modlitebna je náboženskou stavbou či prostorem, která má své specifické funkce a spirituální smysl. Na pozadí křesťanské stavby můžeme spatřovat tři základní typy starověkých staveb, které jejich podobu ovlivnily a ovlivňují.

Vážení účastníci tohoto setkání, sestry a bratři,
přicházet a navštěvovat místa, která jsou spojena s určitou historickou událostí z husitské doby, je potřebné a užitečné pro naši společnou paměť.
Proto chci poděkovat zejména panu JUDr. Miroslavu Houškovi, který tuto naši národní a místní paměť udržuje i kladením zajímavých otázek.

Pro vikariátní konferenci – září 2021

I. Můj osobní vztah k patriarchům CČSH a přijetí této funkce

K osobnosti dr. Karla Farského jsem přistupoval vždy s hlubokým zájmem a respektem. S jeho dílem, stejně tak s dílem G. A. Procházky a Františka Kováře jsem se mohl seznamovat z literatury a jejich písemného odkazu, který nám zanechali.

Vážené sestry a vážení bratři,
v závěru této dopolední bohoslužby ve sváteční Husův den mi dovolte ještě několik slov krátkého zamyšlení a poděkování. Dvakrát se moje instalace do služby patriarchy konala na svátek sv. Václava dne 28. září v roce 2006 a v roce 2013.

Vážená paní starostko, vážení zástupci církví, vážení přítomní, sestry a bratři!
Chtěl bych se s vámi podělit o tři pohledy na „Husovu branku“, kterou dnes slavnostně po jejím dokončení otevíráte. První pohled je historický, druhý biblický a třetí ekumenický.

Vážené zarmoucené shromáždění, sestry a bratři,
chceme dnes s Božím slovem a modlitbou odevzdat Bohu blízkého člověka a našeho bratra Borise Kobrleho, na kterého myslíme s vděčností, láskou a úctou.
Vybavuje se nám mnohé, co jsme s ním prožili a uvědomujeme si, co pro nás znamenal. Vyznačoval se lidskou vlídností i vytrvalou pílí spojenou s důkladností, aby to, čemu se věnoval, obstálo před nároky.

Vážení delegáti volebního sněmu, sestry a bratři,
srdečně vás pozdravuji a dovoluji si vás oslovit jako jeden z kandidátů na funkci patriarchy na základě výsledků z vyhledávacího řízení.

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz