wuch 03

Vážení přítomní, milí domácí i vzácní hosté!
Tento kostel je významný reformační chrám, jak dokládá jeho luterský původ i současný název „Mistra Jana Husa“. Je hodnotnou kulturní stavbou tohoto města, kraje, naší republiky, ale i území přesahující hranice.

Reformace, jako křesťanství všeobecně, měla vztah k umění, zvláště k hudbě. Mistr Jan Hus zpíval ve svém mládí jako žák při bohoslužbě v kostele, jak dosvědčuje. V Betlémské kapli tento český kazatel rozvíjel na počátku 15. století zpěv lidu v národním jazyce. Německý reformátor Martin Luther považoval zpěv za způsob hlásání evangelia a jeho wittenbergský hymnář z roku 1524 se těšil velké oblibě v německém prostředí. A Jan Amos Komenský navázal na předcházející reformační tvorbu, skládal texty písní a vydal proslulý zpěvník v Amsterdamu roku 1659. Jedním z odkazů reformace je právě hudba, ale platí to bez rozdílu vyznání, neboť křesťanství mělo vždy spjatost s kulturou. Je dobře, že hudbě a kulturnímu životu slouží tento reformační kostel i dnes.

Na této stavbě nás upoutá její kruhový tvar. Připomíná starobylé rotundy. Zajímavé je, že když Jan Amos Komenský ve své Obecné poradě o nápravě věcí lidských popisuje podobu budoucího chrámu, tak má mít tvar kruhu nebo osmiboké stavby. Tímto tvarem se zdůrazňuje společenství, kruh sester a bratří.

Podle něho jsou k tomu důvody i z akustického hlediska. V takovém prostoru zní zpěv shromáždění jako jeden hlas. Kruh však také symbolicky vyjadřuje celek světa a Boží nekonečnost. V tomto kostele se shromažďuje věrný kruh věřících i širší okruh přátel a příznivců hudby a kulturních aktivit.

Poděkování náleží sestře farářce Marii Truncové a jejímu manželovi Petrovi. Sestra Marie – slovy biblické knihy Kazatel – „nedopřává klidu svým rukám“ (Kaz 11,6). Mohla by si užívat zasloužilý odpočinek, ale ona se věnuje duchovenské činnosti i náročné obnově tohoto kostela. Poděkování patří i vám všem, kteří toto dílo obnovy kostela podporujete jako představitelé vlivných institucí i osobními dary. Díky i všem realizátorům této opravy a obnovy.

Modlitba s poděkováním za dokončení další etapy obnovy kostela M. J. Husa v České Lípě

 Bože, děkujeme ti, že jsi byl až dosud svým požehnáním a přízní při díle obnovy tohoto tvého chrámu.

Děkujeme ti za možnost společně sdílet radost, že se uskutečnila další část této obnovy – vyhotovení nové střechy.

Myslíme na generace, které v minulosti budovaly tento kostel jako místo pro hlásání Kristova evangelia a tvého království. Touto stavbou projevovali tito naši předci svoji víru, své hledání stálosti a jistoty v tobě, v nestálosti a proměnách dob.

Ať tvé požehnání provází i nadále toto dílo obnovy. Dopřej nám uskutečňovat dobré myšlenky a záměry, které napomáhají hodnotnému životu na této naší zemi, která je naším společným domovem. Ať přispívají ke sblížení mezi lidmi a mezi národy.

Ať zde i nadále můžeme naslouchat tvému slovu, potěšit svého ducha velebnou hudbou a chválit tvé jméno, jak to činili Jan Hus, Martin Luther i Jan Amos Komenský.

Tvé jméno buď v úctě mezi námi i po celém světě.

Amen.

Září L. P. 2022

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz