wuch 03

Promluva při rozloučení se sestrou Zdeňkou Děrdovou, bývalou předsedkyní rady starších, v kostele sv. Václava Na Zderaze v náboženské obci Praha 2 – Nové Město dne 16. dubna 2023.

Čtení z Písma svatého

„Poznal jsem, že není pro člověka nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro.“ Kaz 3,12

„Zrno v dobré zemi jsou ti, kteří slyší Slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přinášejí úrodu.“ L 8,15

Slovo při rozloučení se sestrou Zdeňkou Děrdovou

Sestry a bratři,

loučíme se dnes se sestrou Zdeňkou Děrdovou, dlouholetou předsedkyní rady starších zdejší náboženské obce CČSH v Praze 2 – Novém Městě. Měli jsme ji velmi rádi a vážili jsme si jí. Byla oporou pro sestru farářku Blanku Švehlovou, pro mne, když jsem zde působil, i pro sestru farářku Emu Blažkovou.

V době, kdy jsem zde byl farářem do roku 2006, tak jsem jí navštěvoval doma a ona mi vyprávěla o svém životě, o svých rodičích, o tatínkovi, který byl aktivní v Sokole i v naší církvi, ve zdejší náboženské obci, mluvila o různých životních zkušenostech, o práci v rakouské firmě, o starostech se svým bratrem Jiřím, který byl nemocen a o kterého se starala. Když přišla do kostela, tak se ztišila a naslouchala kázáním, výkladům při biblických hodinách, ve všední dny pracovala v kanceláři. Starala se pečlivě o vedení hospodaření a administrativní činnosti. Když jsem jí navštívil doma, tak vyprávěla ona a já jsem jí naslouchal. Jejími vlastnostmi byla spolehlivost, pečlivost a odpovědnost. Vždy přicházela, i jako ve svém dřívějším zaměstnání, s velkým časovým předstihem, aby si vše mohla předem připravit. Žila hodnotným a kvalitním životem a měla ráda lidi a oni měli rádi ji. Dokázala s druhými se zájmem promluvit.

Když se jí ptali mladí lidé, kteří o ní psali školní práci, jaký je její recept na spokojený a vyrovnaný život, tak jim odpověděla, co je její životní moudrostí. Z její odpovědi, která byla zaznamenána v práci studentů, jsem vyčetl její čtyři zásady: 1) Být nad věcí, 2) umět se radovat ze života, 3) být spolehlivým člověkem a 4) stát si za tím, co dělám. Tyto její moudré zkušenosti nám připomínají to, co vyslovil moudrý Kazatel: „Poznal jsem, že pro člověka není nic lepšího, než se v životě radovat a konat v životě dobro“ (Kaz 3,12).

Tato její životní moudrost, která se projevovala v celém jejím životě až do vysokého stáří, pramenila z její hluboké a upřímné víry. Patřila k těm, kteří naslouchají Božímu slovu, přijímají jej do svého srdce a toto slovo jako dobré zrno vydává úrodu v celém životě.

Sestra Zdenička Děrdová měla ráda tento starobylý kostel sv. Václava. Prožila zde mnoho. Ale každý kostel je jen předobrazem toho nebeského chrámu a věčného Jeruzaléma, plného jasu a světla, kam smí unavený poutník či poutnice dorazit, když mu Ježíš ukazuje cestu. Věříme, že naše sestra Zdeňka může navěky přebývat v Hospodinově chrámu, v Otcově domě, kde je mnoho příbytků, jak nás o tom ujišťuje Ježíš. Poděkování patří vám všem, kteří jste sestře věnovali svoji starost a pomoc a provázeli jí do posledních chvil jejího pozemského života.

Modlitba s poděkováním za život sestry Zdeňky Děrdové

Bože, před tvou milostivou tváří si připomínáme naši sestru Zdeňku Děrdovou, která se narodila v Praze v roce 1926 a kde také prožívala svůj bohatý a užitečný život. Děkujeme ti za její vlídnost a laskavost, pracovitost a spolehlivost, za příklad její víry, kterou nosila od dětství ve svém srdci, a za vše dobré, co vykonala pro druhé, i pro tuto náboženskou obec a tento kostel. Odevzdáváme ji do tvé věčné náruče, náš Bože, se vším, čím byl její požehnaný život naplněn.

Svěřujeme ji tobě, neboť jsi jí v životě vedl svým Slovem a byl jsi jejím světlem a nadějí na jejich cestách tímto světem. Bože, náš nebeský Otče, na tebe spoléháme, a milosti tvého Syna Ježíše Krista se dovoláváme i v této chvíli. Ujišťujeme se tvým zaslíbením, a že jsi připravil, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo. Co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, těm, kteří tě milují (2 Kor 2,9-10). Ať tato naše sestra odpočívá v pokoji a světlo věčné ať jí svítí! Amen. 

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz