wuch 03

Vážený bratře předsedo, vzácné shromáždění, sestry a bratři, je pro mne velkou ctí vás oslovit za Církev československou husitskou. 

Předávám pozdrav od bratra biskupa Davida Tonzara, který se dnes nemůže zúčastnit, neboť se koná rozloučení s jedním z našich duchovních v Husově sboru v Praze-Vršovicích.

Určitá blízkost právě naší církve k Československé obci legionářské se projevuje ve více skutečnostech. Je to jednak náš vztah k osobnosti Tomáše G. Masaryka, který stál na počátku našeho samostatného státu a podporoval legionáře a posiloval je v jejich výjimečném úkolu pro náš stát.

Další sbližující skutečností je naše vztažnost k tradici husitství a české reformace, do níž náleží mistr Jan Hus, český král Jiří z Poděbrad i vojevůdce Jan Žižka. Názvy útvarů v době 1. světové války byly pojmenovány po těchto postavách z naší historie a těšily se u vlastenecky smýšlejících legionářů značné vážnosti a uznání. Jan Hus představuje zápas o pravdu i za cenu ztráty přízně mocných a vlivných lidí a nastoupení cesty rizika a oběti. Jiří z Poděbrad usiloval o vzájemné porozumění mezi národy, aniž by se vzdal svého názoru a postoje víry. Lidé křesťansky zaměření a humanisticky smýšlející mají odpor vůči válce a násilí, ale někdy nastává nutnost obrany, kdy se musí čelit zlu a bránit svoji vlast, jako to činil Jan Žižka.

Mnozí tehdejší legionáři se stali po návratu do vlasti členy Církve československé husitské. V našich církevních stavbách to dokládají pamětní desky a prsť z bojiště od Zborova, jako je tomu v Husově sboru v Praze-Dejvicích, v Brně na Botanické nebo v Zábřehu v Ostravě a dalších místech.

Mnozí naši současní členové se aktivně podílejí na činnosti a akcích Československé obce legionářské, jako již jmenovaný bratr biskup David Tonzar, který s vámi navštívil řadu zahraničních míst, také bratr Jan Boček a sestra farářka Jana Šmardová Koulová a další. Osobně si nesu v sobě silné zážitky z národní pouti do Zborova v roce 2017 a z cesty vlakem při rekonstrukci návratu prezidenta Masaryka do vlasti v roce 2018.

Přeji vám mnoho zdaru pro vaše prospěšné aktivity a vaše úsilí, aby události a příběhy mnohých lidí nebyly zapomenuty, ale aby tito lidé inspirovali i dnes svojí statečností, láskou k vlasti i vírou ve spravedlnost a pokoj.

V Bibli v Žalmu 85. slyšíme o těchto hodnotách v obrazné řeči: „Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost“ (Ž 85,11-12).

 

Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské

Únor L. P. 2023

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz