wuch 03

Vážená paní děkanko, vážení vyučující, vážené studentky a studenti, vzácní hosté!
Pozdravuji vás všechny srdečně za Církev československou husitskou i za její biskupský sbor.

Dlouhodobá spolupráce mezi naší církví a vaší fakultou má různé roviny a podoby. Této vzájemné spolupráce si ceníme a těšíme se z ní. A věříme, že se bude rozvíjet i v budoucím čase.

V tomto roce se soustřeďujeme na osobnost a dílo Jana Amose Komenského. Jeho obraz či sochu najdete v našich sborech po Janu Husovi nejčastěji. Pedagogové této fakulty se této osobnosti se živým zájmem věnovali a věnují.

Komenský byl teologem, který pedagogická a další témata promýšlel právě jako teolog. O teologii – jejím charakteru a významu se vyjadřoval v různých svých spisech. Podle něho má vést teologie k pokoře, harmonii a radosti.

V jednom ze svých dopisů použil pro teologii obraz stromu s kořeny a plody. Tímto kořenem, stromem a ovocem teologie má být pokora (Sto listů J. A. K., s. 169).

Ve své Didaktice Komenský charakterizuje teologii jako „harmonii ducha“. Podobně o filozofii hovoří jako o „harmonii rozumu“, o lékařství jako o „harmonii životních tělesných úkonů“ a o právnické vědě jako o „harmonii vnějších vztahů“ (Didaktika, s. 234). Ale cesta k harmonii vnitřní a vnější je velmi náročná a obtížná a bez Boží milosti a pomoci se k ní nepřiblížíme.

A v Obecné pravdě o nápravě věcí lidských spočívá cíl teologie podle Komenského v dokonalé radosti (Obecná porada, s. 425). I když na nás dopadá mnoho temného, neradostného, skličujícího a bolestného, a samo studium je náročné, neměli bychom ztrácet ze zřetele tento cíl a výhled, jak o tom mluví i Ježíš v Janově evangeliu“ „Vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme“ (J 16,22).

Přeji vám Boží požehnání, podporu a přízeň v novém akademickém roce. Přeji vám, aby studium a odborná práce vás i mnohé duchovně i lidsky obohacovaly. A vaše společné i osobní úsilí přispívalo k víře a pokoře, k harmonii a radosti.

Říjen L. P. 2022


Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz