wuch 03

Vážení blízcí zarmoucení, sestry a bratři,
náš milý bratr Ervín byl tím, kdo si vážil hodnoty slova, jak lidského slova, tak i Božího slova. V žalmu 119, ve verších 17 až 20 čteme: 

„Zastávej se svého služebníka a budu žít, chci se držet tvého slova. Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy Zákona tvého. Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání. V duši se stravuji touhou po tvých soudech v každé době“.

Bratru Ervínovi byl blízký svět umění, ale také svět víry. Jeho životní cesta směřovala přes všechny složitosti ke kazatelské a duchovenské službě v CČSH a tuto službu přijal jako své osobní poslání. Svědčí o tom jeho dopis, který napsal v roce 1988 z Žamberku vedení církve i vedení tehdejší Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze: „Chci touto cestou vyjádřit radost ze skutečnosti, že se mi při všech problémech podařilo dokončit zdárně studium a zároveň též chci ujistit naši církev tím, že hodlám – nyní již jako farář – sloužit církvi v jakékoli situaci, která vznikne.“

Chtěl bych mu nyní za tuto jeho službu vyjádřit poděkování, za jeho duchovenské povolání tak i literární tvorbu, které se v jeho osobnosti propojovaly.

Byl také nyní externím redaktorem církevního týdeníku Český zápas, kde zajišťoval ve spolupráci s duchovním kázání na každý týden. Působil i v radě Českého rozhlasu, kam byl opakovaně zvolen.

Jednu ze svých vydaných sbírek promluv nazval bratr Ervín: „Být dobrým hostem na této zemi“. Žalm 119, i jiná místa v Bibli, nám připomínají, že jsme na této zemi jenom hosty. Ale jde o to, abychom byli dobrými hosty. Bratr Ervín byl tímto dobrým hostem, z jehož přítomnosti se těšíme. Děkujeme Bohu za jeho mnohá jedinečná obdarování, kterými mnohým přinesl obohacení, jak svými dobrými myšlenkami a hodnověrnými slovy, tak svou láskou i přátelskou tváří.

Svěřujeme nyní našeho bratra Ervína věčnému milosrdnému Bohu a věříme, že je pozván jako dobrý host ke Kristově hostině v Božím království.

Červenec 2022  

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz