wuch 03

Při oslavách 100. výročí náboženské obce dne 12. 11. 2023.

„Tak byla ukončena všechna práce, kterou vykonal Šalomoun pro Hospodinův dům. Šalomoun tam pak vnesl svaté dary svého otce Davida; stříbrné a zlaté i ostatní předměty uložil mezi poklady Božího domu.“ 2 Paralipomenon 5,1

„Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele.“ Izajáš 45,3

Sestry a bratři,
francouzský spisovatel a letec Exupéry ve své knize Malý princ píše:
„Když jsem byl malým chlapcem, bydlil jsem ve starobylém domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal. Ale dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství… "Ano," řekl jsem malému princi, "ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné!"" (Antoine de Saint-Exupéry, kniha Malý princ)

Dům činí domem i to, že má svá skrytá tajemství. I tento sbor má svá tajemství. Na rozdíl od Exupéryho domu se toto tajemství podařilo objevit. Tou je schránka v úloženém kameni, kam byla před desetiletími vložena kazeta s poselstvím a cennými dobovými písemnostmi.

V jeruzalémském chrámu byl uložen a skryt chrámový poklad, jak o tom čteme ve 2. knize Paralipomenon. Největším pokladem církve je evangelium Ježíše Krista (Ko 2,3) a také nenahraditelnou hodnotou je víra. Je to víra těch, kteří společenství církve tvořili v minulosti, tvoří ji v přítomnosti, a kteří ji budou tvořit v budoucnosti.

Dokladem víry našich předků je odkaz, který zanechali nám i dalším generacím v pamětní listině uložené do této kazety a schránky.

Citace z pamětní listiny z roku 1930:
…přejeme všem, kdo přijdou po nás, aby v tomto božím domě nalezli útěchy, a aby jdouce cestou Husovou za Kristem, došli největšího uspokojení duchovního k prospěchu svému, církve československé a drahého národa. Městu našemu Vršovicům, celé Praze, vlasti a národu přejeme od Boha rozkvětu a dobra v míře nejvyšší a toužíme po tom, aby náš Husův sbor byl všem i těm, kdož kráčejíce i jiným směrem, po věky důkazem, že v nás žila neomezená úcta k svatému jménu Mistra Jana Husa, věrného syna Kristova a velkého nesmrtelného Čecha a vroucně si přejeme, aby se v národě plnila Mistrova slova: „Milujte se a pravdy každému přejte!“

Modlitba:

Bože, pro kterého je vše a skrze kterého je vše (Žd 2,10), buď tobě čest a chvála!

Děkujeme ti za tvou církev, kterou vedeš dějinami a k níž náležejí živí, zesnulí i nenarození. Děkujeme ti za tuto náboženskou obec, za zástup tvých svědků víry nám známých i neznámých. Děkujeme ti za tento sbor, který byl pojmenován po tvém svědku Mistru Janu Husovi. Prosíme, aby byl i v budoucím čase tento sbor pro mnohé domovem víry a místem duchovním poznání, útěchy a posily. Tak jako si to přáli ti, kteří tento sbor budovali, je to i naší touhou a přáním.

/vložení kazety/

Vkládáme nyní kazetu do úložného kamene v návaznosti na naše předky víry a činíme tak s modlitbou:
Bože, prosíme o tvé požehnání ve jménu (+) našeho Pána Ježíše Krista pro tuto náboženskou obec a tento Husův sbor. Prosíme tě, pomáhej nám, abychom svoji víru stavěli na Ježíši Kristu jako jediném pravém a pevném základu církve. At´ tvoříme tvůj lid spojeni v lásce a pokoji tvého Ducha. Ať vydáváme svědectví o tobě ve světě slovem i službou potřebným. Požehnej těm, kteří přijdou po nás a kterým předáváme své poselství. Ať nalézají skrytý a nejvzácnější poklad evangelia Ježíše Krista a předávají jej mnohým. Bože, neopouštěj svůj lid a veď nás i budoucí generace ke svému království dobra, pokoje a světla v plnosti.
Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky (Ž 113,2). Amen.

Tomáš Butta

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz