wuch 03

Pozdrav na shromáždění HTF UK k novému akademickému roku 2023/2024 v říjnu 2023.

Vážený pane děkane, vážené shromáždění, pedagogové, studenti, hosté!

Srdečně vás pozdravuji za Církev československou husitskou a vyjadřuji poděkování za všestrannou pedagogickou činnost i odbornou práci vaší fakulty. Spolupráce mezi naší církví a Husitskou teologickou fakultou má dobrou tradici a věřím, že ji budeme i nadále rozvíjet v různých rovinách a podobách.

Chtěl bych z Písma svatého připomenout Ježíšův výrok o svítící lampě, jak je zapsán v Matoušově evangeliu v 5. kapitole „Když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě“ (Mt 5,15).

Když Mistr Jan Hus jako univerzitní učitel pronášel slavnostní řeč, v níž vyslovoval chválu Praze a univerzitě, užil také tento biblický obraz lampy vydávající světlo. Říká, že má být Bohu vzdána čest a sláva, neboť v Praze a na univerzitě „nestavějí svítilnu pod kbelec, aby ti, kdož přicházejí do škol, viděli světlo pravdy“ (E. Stein, M. Jan Hus jako univerzitní rektor a profesor, 1948, cit. s. 16).

Teologická fakulta je místem, kde má svítit světlo poznání Kristovy pravdy a moudrosti. A zdrojem tohoto světla je Boží slovo, osvěcující stezku života (Ž 119,105). Obrazný Ježíšův výrok o lampě je možné chápat tak, že toto poznání nemáme skrývat a uchovávat jen pro sebe, ale má se stávat užitečným pro druhé. Toto světlo má zářit v celém domě a prozářit různé tmavé kouty a temná místa.

To znamená, že máme zúročit své studium, své bádání a své poznání pro konkrétní službu druhým, a zhodnotit vše, co načerpáme v prospěšné činnosti přinášející mnohým užitek. Toto světlo má být vnášeno do domu církve, ale i do domu společnosti, aby přemáhalo tmu nevědomosti, klamu a beznaděje a přinášelo poznání, pravdu a naději.

Přeji vám Boží přízeň pro nový akademický rok. Ať světlo poznání a moudrosti přináší prospěšnost a užitek mnohým!

Foto: HTF UK

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz