Sestry a bratři, moji milí, pokoj vám! Připomeňme si jednu větu z dnešního evangelia: „Rozpomeneš-li se, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a při­nes svůj dar.“

Je to jeden z Ježíšových výroků, který vyjadřuje smysl skutečné víry a pravé zbožnosti – tak, jak to Bůh od nás chce a jak nás Ježíš Kristus učí.

Slovo Boží odedávna přicházelo, aby člověka pozdvihovalo ke skutečně lid­skému životu. Jenomže člověk z tohoto Slova místo životní pravdy udělal nábo­ženství! Ježíš Kristus přichází, aby tento omyl napravil: aby víra a zbožnost byly pravdivé, aby byly životem a ne jen ná­boženstvím.

Dnešní evangelium je jedno z míst s dů­razem na charakter, niterný postoj, ni­ternou opravdovost (proti zákonické a farizejské zbožnosti), kdy je jasně mo­rální požadavek nadřazen kultickému. Jako by zde Kristus řekl: za toho stavu, v jakém jste, nemá žádný kult smysl, ne­můžeš to mít dobré s Bohem, dokud to nemáš (ze své viny) dobré se svým bližním. A žádné sebehorlivější plnění ná­boženských předpisů na tom nic nezmění.

Boží Slovo v Ježíši Kristu nejen prosí a nabádá, ale vyhlašuje boj povrchnosti a formalismu. Dokud tento boj nebude vybojován, nebudou lidé ve světě žít jako skuteční lidé – v kráse, pokoji a po­žehnání.

Stejně jako kult se může stát formálním i zákon přikázání a jeho „plnění“. Proto Ježíš vysvětluje, co je za tím: že spolu souvisí ono zabití a hněv, nenávist, do­konce už sama neúcta. Není-li navázán mezi lidmi osobní vztah porozumění a lásky, pak nic, žádná formalita není zadostiučiněním, nic není dost. Proto varování: nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost záko­nickou a farizejskou, nevejdete do krá­lovství nebeského.

K tomu patří apoštolské doporučení ži­votního stylu: jednomyslnost, láska k bratřím, milosrdenství a pokora. Není to míněno jako požadavek na jednoho člověka mezi ostatními, jednu skupinu mezi ostatními, nýbrž na všechny navzájem. Jde o vztahy vzájemné, všechny navzájem zavazující, a jen tam, kde vejde tato vzájemnost v život, může roz­kvést a zazářit nádhera skutečně lid­ského života.

A to je úkol církve, ne samoúčelný! Není to úkol ani jednorázový, ani jed­noduchý. A protože nejde o nějaké idealistické sny, nýbrž o konkrétní úkol, musí jít o reálné snahy ve všech oblas­tech a šíři lidských vztahů. Je to otázka osobní odpovědnosti každého za místo a lidský život ve světě. V souvislosti s osobní odpovědností každého tu jde přece také o osobní přínos každého k pokoji mezi lidmi.

S Boží pomocí nastupujme všichni vždy znovu a znovu k doživotnímu úkolu zde na zemi. Udělat všechno pro to, aby člo­věk byl opravdu člověkem, abychom spolu uměli všichni žít jako lidé s lidmi. Amen.

Debora Chytilová


Děkuji ti, Pane, za své nejbližší, za svou rodinu, přátele.
Uč mne s nimi jednat s úctou, pochopením, pokorou.
Uč mne odpouštět a taky o odpuštění požádat.
Ať jsou mé ruce otevřené k dávání, k objetí, k žehnání a nikoli sevřené v pěst.
Dej, ať alespoň v tom úzkém okruhu jsem tvým nástrojem pokoje a smíření. Amen.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše