50. jubileum Leuenberské konkordie si církevní představitelé připomněli při společné bohoslužbě s Večeří Páně a následné konferenci na téma: „Misie protestantských církví v Evropě dnes“ ve Vídni ve dnech 4.- 5. 7. 2023.

Církev československou husitskou zde zastupoval patriarcha Tomáš Butta.

Na panelové diskusi na téma: Proč slavíme: Co nám GEKE dalo a v co doufáme do budoucna? pohovořila Hana Tonzarová m.j. o českém leuenberském společenství, jehož je Církev československá husitská od roku 1994 členem. LS v ČR se sejde v tomto jubilejním roce hned dvakrát – na pracovním jednání 3.- 4. 11. 2023 v Brně na Lipové a na slavnostní bohoslužbě k 50. výročí 21. 11. 2023 v Husově sboru CČSH v Praze v Dejvicích.

V roce 1973 byla ve švýcarském Leuenbergu přijata Konkordie reformačních církví v Evropě, nebo-li zkráceně Leuenberská konkordie. Hned v úvodu je uvedeno, že tyto církve sdílí společné pochopení evangelia na základě čehož mohou uskutečňovat vzájemné církevní společenství. Základem je Ježíš Kristus, který církev „shromažďuje a vysílá příklonem své spásy ve zvěstování a ve svátostech“ (s. 1, odstavec 2). A právě možnost výměny kazatelů na kazatelně a sdílení při večeři Páně se stalo typickým znakem leuenberského společenství církví. (Celý text ke stažení v češtině a další info na http://www.leuenberg.cz)

Signatáři leuenberské konkordie byly reformované a luterské církve a též tzv. předreformační církve – valdenští a postupem času i další. V roce 1994 přistoupila s Jednotou bratrskou a Evangelickou církví metodistickou i Církev československá husitská. Ocitla se tak po boku dalších českých církví: Církve českobratrské evangelické, Slezské církve evangelické a.v. a Církve bratrské - ve společenství, které v roce 2003 přijalo nové označení: Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE/CPCE) a v současnosti čítá 111 církví nejen z Evropy, ale i tzv. emigrantských církví z dalších světadílů.

111. církví, jež byla přijata při slavnostním setkání církevních představitelů k 50. výročí GEKE, které se uskutečnilo 4. - 5. 7. 2023 ve Vídni, byla luterská ukrajinská církev. Slavnostní setkání započalo společnou bohoslužbou přítomných církevních představitelů mnoha církví, včetně Církve československé husitské, kterou zastupoval bratr patriarcha Tomáš Butta. Milé přijetí místní farností před bohoslužbou i večerní slavnostní recepce dala prostor k neformálním rozhovorům a také k vzájemným seznámením účastníků. Obsahovala i prvky vyžadující pozornost všech – kupř. když bylo děkováno těm církevním zástupcům, kteří přivezli pro společnou bohoslužbu chléb, či víno – mezi nimi i synodnímu seniorovi Českobratrské církve evangelické Pavlu Pokornému.

Následující den probíhala konference na téma „Misie protestantských církví v Evropě dnes“. Po krátké panelové diskusi na téma: Proč slavíme: Co nám GEKE dalo a v co doufáme do budoucna?, které jsem měla tu čest se zúčastnit a promluvit m.j. o českém leuenberském synodu a konkrétních výsledcích našich dojednání, byly jistě zajímavým podnětem otázky 4 vybraných mladých, kteří je předtočili pro církevní představitele.

Vybraní čtyři církevní představitelé na ně v plénu konference odpověděli, přičemž jejich odpověď se stala východiskem pro diskusi ve čtyřech skupinách:

1. Hlas pro znevýhodněné (v naší společnosti),

2. Odolávání napětím (evropské diverzity),

3. Zmocnění k pozvednutí hlasu (- svědectví víry v Evropě),

4. Svědectví víry (-zmocnění církví mluvit ve společnosti). Impulsy z diskusí přineseme v některém z dalších čísel Českého zápasu.

Posledním vstupem byla řeč současného generálního tajemníka GEKE Dr. Maria Fischera, který vyzval církve k účasti na připravovaném Valném shromáždění v roce 2024.

1. valné shromáždění GEKE se uskutečnilo v roce 1994, další zpravidla po 6 letech, příští, v roce 2024, se plánuje v rumunském Sibiu. V letošním roce se na podzim v německém Bad Herrenalbu a Karlsruhe bude konat další z řady setkání synodálů. I v ČR budou letos hned dvě setkání Leuenberského synodu v ČR a na jaře příštího roku zde bude mít jednání jedna z tzv. regionálních skupin GEKE.

Leuenberský synod (LS) v ČR se poprvé sešel z iniciativy Prof. Filipiho a za přispění všech členských církví v roce 2000. A následně pravidelně (s výjimkou roku covidového) každé dva roky. Každý synod (LS) je v organizaci jedné ze současných členských církví. Pro letošek bude hostitelem Církev československá husitská. Nejprve proběhne v Brně na Lipové 3.- 4. 11. 2023 pracovní jednání synodu, na který každá z církví vysílá své zástupce – vždy 2 (duchovní) + 2 (laiky). Následně 21. 11. 2023, po skončení Valného shromáždění ERC (Ekumenické rady církví) v ČR, které se bude konat v prostorách Komenského sálku ÚÚR CČSH, budou všichni církevní představitelé včetně zástupců Římskokatolické církve, dále zástupci a studenti teologických fakult a škol pozváni k slavnostní bohoslužbě k 50. výročí leuenberské konkordie. Svou účast na bohoslužbě potvrdil již generální tajemník GEKE Dr. Mario Fischer.

Přijměte též srdečné pozvání k této slavnostní bohoslužbě k 50. výročí leuenberské konkordie, která je nám v rámci českého synodu LS impulsem k promýšlení dalších možností spolupráce mezi církvemi a v neposlední řadě jsou nám i dokumenty GEKE zdrojem pro naši teologickou práci – v Církvi československé husitské již bezmála 30 let.

Hana Tonzarová
členka předsednictva LS v ČR

940 5

 

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše