Ve dnech 25. – 27. 5 2023 v komunitním centru matky Terezy v Praze zasedali synodálové ČCE, kteří diskutovali a rozhodovali otázky týkající budoucnosti církve.

Projednávali se reformy seniorátů, ale i otázky diskutovaného žehnání homosexuálním párům, či společného kmotrovství s římskokatolickou církví.

Synod ČCE tvoří 74 poslanců z jednotlivých seniorátů, Evangelické teologické fakulty UK a členové synodní rady. Na každé zasedání jsou povoláváni též poradci - většinou odborníci na určité oblasti církevní práce, zaměstnanci církevního ústředí nebo bývalí členové vedení církve.

K bohoslužbě ve Farním sboru ČCE na Jižním městě, kterou byl synod zahájen, byli pozváni i ekumeničtí hosté. Bylo pro nás ctí, že jsme se spolu podíleli i na vysluhování Večeře Páně. Zcela sestersky a bratrsky jsme byli přijati i na veřejných bodech jednání synodu.

Synod byl zahájen volbami nového předsednictva, staronovým předsedou byl zvolen jindřichohradecký farář Michal Kitta. Nové předsednictvo bude mít mandát do roku 2027.

Synodní senior Pavel Pokorný ve zprávě synodní rady zdůraznil, že „Jsme na jedné lodi…. i ČCE je jednou takovou lodí a máme jeden společný cíl.“ Otázka směřování je otázkou duchovní. „Máme pokračovat ve směru, ve kterém jsme doposud putovali? …Jsme církev, která nenabízí produkt, nenabízí zboží, nýbrž žije spolu a slouží. Snažíme se naslouchat evangeliu a objevujeme je. Nejsme v tom mistry, ale učedníky. Kristus mluví o následování. O přeplavení se na druhou stranu. Nevíme, co nás na druhé straně čeká. Nevěděli to ani učedníci - to je inspirace pro nás, abychom nezůstali jen u sebe a doma,“ uvedl.

Rovněž i ekonomický poradce synodu Petr Šulc upozornil i na „nehospodářské“ problémy: „například nám mizí faráři, řešíme otázku, jak se otevírat na veřejnost, abychom jako církev nebyli relevantní jen sami pro sebe, zabýváme se reformou seniorátů…“

Právě návrhem na reformu seniorátů se synod zabýval v jedné ze svých diskusí, kde zaznělo i to, že není otázkou jak, ale kdy. Na to kontroval jiný synodál, že není důležité kdy, ale je důležitý obsah, otázka malých a velkých seniorátů, jak by mohly fungovat. Pozitivním výsledkem započaté diskuse o reformě je, že se senioráty začaly vzájemně navštěvovat. V loňském roce byl schválen návrh reformy. Horizont pro její schválení se jeví být až v roce 2027.

Synod dále vedl diskusi k otázce žehnání stejnopohlavním párům. To zatím v církvi není ustaveno a bude-li, bude třeba vypracovat liturgický formulář. Nakonec synod přijal usnesení v tomto znění: „Synod ČCE souhlasí s možností požehnání svazků osob stejného pohlaví, pokud o to požádají. Synod ČCE vnímá, že názory na tuto otázku nejsou v církvi jednotné, podporuje činnost komise pro soužití s LGBTQ lidmi a pokračování diskuze v církvi o tomto tématu. Synod konstatuje, že žádný kazatel není povinen žehnat svazkům osob stejného pohlaví.“

Zajímavou otázkou bylo též téma vzájemného kmotrovství při křtu v Českobratrské církvi a Římskokatolické církvi. Synod pověřil synodní radu, aby pokračovala v ekumenickém rozhovoru o významu křtu, podtrhujícím zejména jeho katolicitu. Synod přijal doporučení o kmotrovství, které má být dáno všem sborům k dispozici.

Dlouhou diskusi vedli synodálové na téma návrh změn synodu, návrh však nakonec neprošel. Stejně jako neprošel návrh na změnu pravidel při přijímání duchovních z jiných církví. Neprošel ani návrh na změny týkající se vedení bohoslužeb studenty evangelické teologie.

Naopak na základě přijatých návrhů bude nyní nově muset žádat seniorátní výbor a v dostatečném předstihu před projednáním žádosti staršovstva o souhlas k převodu nemovitosti poslat návrh smlouvy na vědomí Ústřední církevní kanceláři.

Nově se budou moci sbory přejmenovat. Neponesou tak již jméno jen podle místa svého působení, ale budou si moci zvolit i nové názvy.

Synod se zabýval i platy farářů a jáhnů a odvody s ohledem na budoucnost církve.

Některé tisky budou ještě dopracovány - jako kupř. nový liturgický formulář týkající se konfirmačních bohoslužeb, který bude ve finálním znění předložen na 2. zasedání synodu v roce 2024.

Veškeré informace k synodu ČCE včetně obrazové galerie a videozáznamů z jednání naleznete na https://synod.e-cirkev.cz .

Hana Tonzarová

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše