Dne 13. 10. 2022 se v nádherném sále emauzského refektáře v Praze konala 2. konference kaplanů všech druhů kategoriální (specifické) péče. Česká křesťanská akademie svolala toto setkání tentokrát s tématem legislativního zakotvení kaplanské služby v právu ČR.

Konferenci svižně moderoval prof. Pavel Hošek a zahájili ji prof. Tomáš Halík, jenž vyzdvihl kategoriální pastoraci spolu se vznikem větších duchovních center jako pilířů budoucího působení církve, a arcibiskup Jan Graubner povzbuzujícím duchovním zamyšlením. Následovaly krátké příspěvky zástupců ministerstev, jichž se kaplanská služba dotýká (spravedlnosti, zdravotnictví, obrany, vnitra, práce a sociálních věcí). V druhé části programu nás pak právníci prof. Tretera a doc. Horák uvedli do problematiky zakotvenosti kaplanské služby v právním systému ČR. Z jejich úhlu pohledu je zákon o Církvích a náboženských společnostech (3/2002 Sb) nedostačující a v některých právních aspektech zavádějící a bylo by ho potřeba novelizovat. Mimo jiné nabídli myšlenku „ekumenického konkordátu“ mezinárodní smlouvy, která by ze své podstaty stála nad českým zákonem a v něm zakotvit právo na duchovní službu všech lidí. Tím by toto právo na u bylo zakotveno v nejvýše postavených prvních strukturách a bylo by velmi těžko odebratelné. Předseda ekumenické rady církví Petr Jan Vinš v rámci následné panelové diskuze namítl, že je nutné velmi opatrně pozměňovat současné právní normy týkající se kaplanské služby, aby se nenarušila její jedinečná struktura. Ta totiž v současné době umožňuje to, že jde o službu duchovních ve specifickém prostředí a situaci nejen věřícím, ale automaticky také těm, kteří se ač oficiálně bez vyznání v takové situaci či pozici nacházejí (vězení, nemocnice, vojsko, policie). Na závěr byl oznámen vznik nové společné platformy nazvané Fórum kaplanských služeb sdružující různá kaplanská odvětví a společnosti pod “střechu“ jedné organizace. Celá konference byla zajímavá nejen svou náplní, ale také příležitostí setkat se s kolegy kaplany anebo se zajímavými osobnostmi tuto službu podporujícími. Ač zdaleka nebyli přítomni všichni kaplani z naší církve, byli jsme zastoupeni kaplany téměř ze všech diecézí (Lukáš Bujna, Henrieta Neprašová, Alena Naimanová, David Smetana, Tomáš Novák, Iveta Hušková a také bratr patriarcha Tomáš Butta). David Smetana

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše