Od 7. do 9. června 2024 se ve Frankfurtu nad Odrou a Słubici uskutečnily Dny křesťanských setkání (CBT24) pod heslem „Nic nás nemůže oddělit “.

Tato jedinečná událost spojující zemi a lidi všechny pozvala, aby se setkali v inspirativním a slavnostním prostředí a oslavili rozmanitost víry.

Dny křesťanských setkání jsou mezinárodní církevní den, který se zaměřuje na víru, lásku a výměnu. Jedná se o pravidelné setkání středoevropských a východoevropských protestantských církví, které se koná přibližně každé tři roky. CBT jsou veřejnou akcí, na kterou jsou pozvány zúčastněné strany všech nominálních hodnot a světonázorů.

Tři dny setkání, výměny a společenství: To je to, co nabídlo křesťanské setkání ve Frankfurtu nad Odrou a Słubici. V kostelech a na pódiích bylo připraveno přibližně 150 akcí s hudbou, tancem, taizé zpěvy, představeními, diskusemi a bohoslužbami pod širým nebem.

Duchovně-teologický program zahrnoval bohoslužby, biblická studia, workshopy a rozmanitý kulturní program na různých místech ve dvou sousedících městech. Jedním z hlavních témat setkání bylo „Válka a mír v Evropě“.

Z mnoha setkání vybíráme:

V pátek 7. 6. 2024 od 18.00 se konala úvodní bohoslužba na open-air pódiu na Brunnenplatz. Na liturgii se podíleli Dr. Theresa Rinecker, generální superintendentka. Kázali biskup Dr. Christian Stäblein (Berlín) a biskup Jerzy Samiec (Varšava - Polsko). Bohoslužbu doprovázel Frankfurtský ekumenický sbor a Kenya Musikprojekt (Nairobi - Keňa). Za naši církev se zúčastnila farářka Helena Smolová a biskup Lukáš Bujna a další věřící.

Záznam úvodní bohoslužby na Setkání křesťanů ve Frankfurtu nad Odrou.

Foto: Helena Smolová

V sobotu 8. 6. 2024 od 9 hodin se v kostele sv. Gertrudy konal biblický workshop v češtině a němčině o církvi v sekularizované společnosti a od 19,30 hodin v Collegium Polonicum ve Słubici koncert pěveckých sborů z pěti zemí za účasti Pěveckého sboru varhaníků a zpěváků Církve československé husitské pod vedením faráře a církevního kantora Zdeňka Kovalčíka.

Foto: Helena Smolová a Marcel Sladkowski

V sobotu 8. 6. 2024 od 20,30 hodin se v Kostele míru konala večerní bohoslužba se zpěvy z Taizé, kterou vedla táborská farářka Církve československé husitské Helena Smolová, zpíval pěvecký sbor pod vedením zlínského faráře a církevního kantora Zdeňka Kovalčíka. Zaznělo Boží slovo z listu Římanům: "Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu." Slova "nic nás nedokáže odloučit" byly mottem celého setkání.

Foto: Lukáš Bujna

Sestra farářka Helena pronesla při večerní bohoslužbě tyto přímluvné modlitby:

Dobrý Bože, prosíme tě za mír ve světě. Modlíme se za Ukrajinu a Rusko, aby obě země dospěly k mírové shodě. Myslíme na tisíce mrtvých na obou stranách, na zraněné a zmrzačené lidi, kteří si ponesou celoživotní následky. Prosíme za spásu zesnulých, modlíme se za útěchu pro pozůstalé. Prosíme, Pane, za mír v Izraeli. Myslíme na tragický osud zajatých rukojmí, na utrpení jejich rodin, které na ně myslí a modlí se za jejich návrat. Není nám lhostejný osud civilistů, celých rodin s dětmi, které jsou v místech bojů vystaveny smrtelnému nebezpečí a trpí nedostatkem základních potravin, vody, lékařské péče nebo energií. Smiluj se, Hospodine!

Modlíme se za církev Kristovu rozdělenou do mnoha konfesí. Děkujeme ti, Pane, za to, že jako tvoje děti chceme a smíme žít se svými bratry a sestrami v pokoji, společně číst Písmo, modlit se, slavit bohoslužby, přijímat tvoje tělo a krev jako duchovní pokrm a nápoj na cestu. Děkujeme, Pane, za bratry a sestry, kteří zasvětili svůj život modlitbě za jednotu církve. Myslíme na bratra Rogera, zakladatele komunity Taizé, jeho nástupce bratra Aloise i bratra Matthewa a na bratry a sestry, kterým slouží a doprovázejí je. Pane, prosíme, aby se myšlenka bratrství, prostého života a milosrdenství šířila mezi námi. Smiluj se, Hospodine!

Náš nebeský Otče, děkujeme za to, že smíme žít na této planetě, kterou jsi stvořil. Chtěl jsi, abychom o ni pečovali a užívali všechno, co je dobré a krásné. Vyznáváme před tebou, že jsme často zapomínali na svou roli správců a chovali jsme se jako majitelé, kterým Země patří. Dnes sklízíme trpké ovoce své pýchy a svého sobectví. Smiluj se nad námi, Pane, dej nám moudrost, když hledáme východisko a chceme zachovat Zemi jako dobrý domov pro budoucí generace. Smiluj se, Hospodine!

Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi nás shromáždil ke společným modlitbám, sdílení i studiu Písma. Jsme ti vděční, že můžeme zažít církev jinak, než jak ji známe ze svých sborů a farností, z církví, v nichž žijeme. Přišli jsme na toto Setkání křesťanů z různých prostředí, přesto víme a prožíváme, že nás Duch svatý propojuje v jedno společenství. Uvěřili jsme v tebe, který jsi láska, k tobě pozvedáme svá srdce v naději, že s tebou a se svými bratry a sestrami, kteří nás předešli k tobě, budeme slavit hostinu lásky ve tvém království. Když nás dosud ponecháváš v tomto pozemském světě, přáli bychom si být světlem a solí, přinášet víru, lásku a naději, těšit zarmoucené a radovat se s těmi, kteří se radují. Požehnej, Pane, našim dobrým snahám! Smiluj se, Hospodine!

V neděli 9. 6. 2024 od 10 hodin se na náměstí Brunnenplatz konala závěrečná bohoslužba, kterou vedli biskup Christian Stäblein (Berlín), biskup Jerzy Samiec (Varšava), biskup Waldemar Pytel (Wroclaw) a generální superintendentka Theresa Rinecker. Kázali ukrajinský biskup Pavlo Shvarts z Charkova a Marta Zachraj-Mikolajczyk z Wroclawi (Polsko). Bohoslužby se za Církev československou husitskou zúčastnil plzeňský biskup Lukáš Bujna.

Záznam závěrečné bohoslužby na Setkání křesťanů ve Frankfurtu nad Odrou.

Foto: Helena Smolová

Mimořádné mezinárodní i ekumenické, ba mezináboženské pozornosti a kvalitní diskuse se dostalo projektu delegáta Tobiáše Timoteje Frýdla Víra v barvách duhy. Besedu v první polovině tlumočil do němčiny Pavel Čech, z Nového Města nad Metují. Ve druhé polovině ji překládala do angličtiny mládežnice z Českobratrské církve evangelické. Díky mezinárodnímu složení, byli zde účastníci i z Keni, vyvstala v debatní části témata, jdoucí na hlubinu. Parafráze jedné z nich: Jak máme podle evangelia žít a zda to vůbec dokážeme?

1500 

Redakce, Oldřich Nováček

pdfProgram setkání ve češtině

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše