V úterý 21. května 2024 se v Komenského sále Husova sboru v Praze 6-Dejvicích konala konference s názvem „Dokončit reformaci českou“, u příležitosti 100. výročí I. sněmu Církve československé husitské – v rámci projektu Odkaz české reformace.

Cílem projektu je přispět k poznávání a rozvíjení duchovní kultury naší společnosti a jejímu směřování k sebepochopení a vzájemnému mezikulturnímu, mezináboženskému a mezilidskému porozumění.

Církev československá husitská touto konferencí připomněla význam I. Sněmu CČSH v souvislosti s jejím ideovým formováním po stránce naukové a liturgické a organizačním uspořádáním a jejím přesahem do společnosti. Na tomto prvním řádném sněmu zazněla formulace „Dokončit reformaci českou“ a bylo přijato pojmové určení, které tuto tradici české reformace zdůrazňuje vzhledem k identitě církve: „Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským
a dalším úsilím reformačním.“

V rámci setkání byly předneseny příspěvky historiků, teologů, pedagogů a dalších odborníků a osobností z kulturní, akademické a církevní oblasti.

Na konferenci vystoupili:

Historická část

Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. - „Vývoj církve před zasedáním sněmu, tj. v období 1920-1924“
Mgr. Marcel Sladkowski - „Materiály I. sněmu CČS v Ústředním archivu a muzeu CČSH“
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc. - „Reformní snahy v Římskokatolické církvi po první světové válce“
Mgr. Tomáš Novák, Th.D. - „I. sněm CČS(H) v dobovém tisku“
PhDr. Jan Krško - „První církevní sněm v zápase Církve československé o získání vlivu v českém duchovním prostoru“
Doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. et Ph.D. - „I. sněm Církve československé v zrcadle vatikánské korespondence“
Doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. - „Reflexe reformního hnutí katolického duchovenstva v Čechách u zakladatelů CČS“

Teologická část

Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., Dr. h. c. - „Věrouka CČS tehdy a dnes. Srovnání věroučných usnesení I. církevního sněmu s teologií a praxí současné CČSH - příspěvek k IX. sněmu“
Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (*1971) - „Role Karla Statečného při formování teologie CČS a význam hesla ‚Dokončit českou reformaci!‘“
ThDr. Martin Chadima Th.D. - „Teologie K. Farského a A. Spisara v pohledu prof. Z. Kučery“
Doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D. - „Dokončit reformaci českou“ – pokus o pravoslavnou interpretaci“
ThDr. Jan Rokyta, Ph.D. - „CČSH mezi liberalismem a konzervativismem v kontextu náboženských změn současnosti“
ThDr. Jaroslav Hrdlička - „První sněm CČSH 1924 a 1931 a teolog František Kovář“

Tematická část

Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S. - „Cesty k liturgii CČS. Liturgický život Církve československé (husitské) do I. sněmu v roce 1924“
Mgr. Vladimír Hraba - „Referát Františka Kalouse o bohoslužebném řádu“
PhDr. Martin Jindra - „Hledání osobitého uměleckého výrazu v období I. řádného sněmu CČS na příkladu Husova sboru v Českých Budějovicích“
ThDr. Tomáš Butta, Th.D. - „I. sněm CČSH a výchovný úkol církve“
Mgr. Jana Krajčiříková - „Jednací řád I. sněmu ve srovnání s jednacími řády následujících sněmů“ 

Redakce

Foto: Oldřich Nováček, Mirko Raduševič

Co zaznělo na konferenci „Dokončit českou reformaci“

pdfKonference Dokončit reformaci českou - program

pdfDokončit reformaci českou - plakátek

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše