Dne 24. října 2023 se v Komenského sálu v Praze Dejvicích konal teologický seminář, který byl zaměřen na funkci a práci duchovních v dynamických proměnách dnešní společnosti.

V úvodu bratr patriarcha Tomáš Butta představil publikaci Duchovenská služba v církvi československé husitské (2023), která by měla sloužit mimo jiné jako přípravný text pro církevní zkoušky. Pavel Kolář, vyučující na katedře praktické teologie HTF UK a farář v Praze Nuslích, rozebíral aktuální otázku Autonomie duchovního a přináležitost k církvi a tedy otázku Svobody svědomí v duchovenské službě. Emeritní biskup Štěpán Klásek, nyní farář v Litomyšli, pohovořil o rozmanitých formách aktivit, které se v náboženských obcích kromě samotných bohoslužeb dějí a mohly by se dít i více.

V druhé části semináře „Zkušenosti a náměty z praxe duchovního“ vystoupil Marek Feigl, farář ve Voticích, s tématem „Hřbitov duchovenských chyb“, tedy o základních chybách, kterých se dopouštějí duchovní. Po jeho vystoupení pohovořila velmi osobně Jana Šmardová Koulová, farářka ve Tmani, o svých zkušenostech. Její příspěvek byl určitým svědectvím plným ducha odvahy i schopnosti zapálit ostatní duchovní pro vyvinutí nových snah právě v kontaktu se „světem“, který naše obce obklopuje. Pro duchovenskou službu v budoucnosti má jasný program: „Otevřené srdce, láska, pochopení, živý Kristus – alfa a omega všeho.“

Mezi výstupy přednášejících a referujících byl prostor pro řadu otázek či reakcí z publika, br. Zdeněk Kovalčík, ses. Jana Špaková, ses. Hana Tonzarová, ses. Libuše Roytová a další se zamýšleli nad nastolenými otázkami. Bylo potěšující, že na seminář zavítal i současný děkan HTF UK br. Jiří Vogel.

Tomáš Novák

Teologický seminář Duchovenská služba v současnosti a perspektivě budoucnosti

Foto: Oldřich Nováček, Klára Matoušová

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše