V úterý 17. 10. 2023 nám na fakultu došla smutná zpráva. Po dlouhé, těžké nemoci zemřel v pražské nemocnici „Na Františku“ ve věku 64 let náš dlouholetý kolega ThDr. Petr Tvrdek, Th.D.

Petr více jak tři desetiletí působil na katedře praktické teologie Husitské teologické fakulty jako odborný asistent pro církevní hudbu. Byl vynikající varhaník, znalec teorie i praxe. V devadesátých letech minulého století měl koncerty v zahraničí, zejména v Německu, kde prezentoval českou varhanní hudbu. Všichni jej pamatují jako dobrého a laskavého učitele, který učil liturgický zpěv – dovedl naučit liturgii i další církevní zpěvy i ty kandidáty, kteří měli velmi omezené „vstupní podmínky“. Narodil se na Kladně, kde vystudoval gymnázium, pak vystudoval varhany a hudební teorii na pražské konzervatoři (1983). Po řádné vojenské službě nastoupil v roce 1985 jako student na tehdejší Husovu československou bohosloveckou fakultu, kterou absolvoval v roce 1989.

Pak na fakultu, která prošla transformací, nastoupil po její inkorporaci do Univerzity Karlovy (1990), kde učil až do své smrti. Sloužil jako kněz v Církvi československé husitské, od roku 1997 pak ve Starokatolické církvi. Po celou dobu však byl současně známým varhaníkem, který hrál na kůrech mnoha pražských kostelů různých konfesí. Vedle toho stihl i postgraduální studium, které zakončil v roku 2003 doktorátem teologie. Celá jeho odborná práce se týkala právě církevní hudby. Znal výborně českou duchovní písňovou tvorbu, její genezi i současnost.

Kolega Tvrdek se snažil všem a za každých okolností pomáhat – nikoho nikdy nezarmoutil, neodmítl jít hrát kamkoliv, mnohdy za nulový nebo symbolický honorář. Byl skvělým člověkem, který nežil svůj život jen pro sebe – byl tu vždy pro ty, kdo jej potřebovali.

Svůj život chápal jako dar a byl hluboce zakotven v křesťanské víře. Jako kdokoliv z nás byl vystaven mnoha složitým životním zkouškám, ve kterých se snažil za všech okolností obstát. Jsme přesvědčeni, že se mu dostalo to, v co celý život věřil a doufal, a co křesťanská tradice nazývá život budoucího věku.

Děkujeme mu za všechno!

Ať odpočívá v pokoji a světlo věčné ať mu svítí!

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.

Foto: Tomáš Novák

Petr Tvrdek (3. 7. 1959 - 17. 10. 2023)

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše