(ČZ 20/2024)  Spisovatel Max Picard (na snímku a jeho kniha Člověk na útěku) uvažuje o názorovém vývoji společnosti, pokud jde o dodržování Desatera, a dochází k závěru, že člověk utíkal před Bohem a jeho zákony po všechny časy.

Dříve šlo o jednotlivce, kteří popírali existenci nadpřirozena, a dnes jde o masový jev. V důsledku toho se dnes člověk musí pro víru rozhodnout, nepřijímá ji totiž tradičně od rodičů, a odpoutat se tak od situace útěku. Podle autora se zdá, že lidé existují jen do té míry, do jaké se zúčastní tohoto pohybu. Člověk žije a když žije, utíká, čteme v Picardově knize. Je to podle něho jev trvalý a samozřejmý jako vzduch.

Všude, kam lidé utečou, na ně čeká Bůh. Utíkají stále rychleji, ale Bůh je na každém kroku dřív, než se tam dostanou sami. Není vůbec místa, kde by Bůh nebyl. Útěk je proto tak veliký, protože Bůh je tak veliký. Výsledkem útěku není pocit štěstí a vítězství, ale pochybování, úzkost a nejistota. Sekularismus jako příznak doby se velmi rozšířil. Ale jde opravdu o něco zcela nového, co je vlastní 21. století? Vždyť i doznívající středověk znal zesvětštění posvátna. Ptejme se, zda sekularismus je skutečně jevem, který se stále šíří. Jde o nenávratný proces podporovaný postmodernou? Vede k postupnému vymizení náboženství, jak o něm mluví ateisté? V mnoha zemích Afriky a Jižní Ameriky vidíme spíše růst víry než její zánik. Severní Amerika, která patří k nejvíce sekularizovaným zemím světa, je nejen v mladé generaci nově fascinována Desaterem a evangeliem. Jak ukazují dějiny lidstva, víra patří k základním požadavkům člověka a chce se nějak projevit. V odborných kruzích se mluví o tzv. antropologické konstantě, tedy o něčem, co souvisí se životem jako něco předem daného a trvalého. Je-li cesta k pravé víře zatarasena, lidé se utíkají k náhražkám – k astrologii, okultismu a k různým formám primitivních pověr. Od čirého sekularismu odlišujeme přirozený proces sekularizace, který souvisí s rostoucím sebevědomím lidstva vlivem osvícenství a pokroků vědy a techniky. Nejde ovšem jen o otázku víry v Boha, ale také o víru v člověka. Neboť ten se bude stále znovu ptát, odkud přichází a kam jde, a jaký smysl má jeho život. A bude hledat odpověď úměrnou touze po tomto poznání. Bude ji hledat na všemožných místech, pokud mu křesťanství neukáže na Ježíše a Desatero, ovšem moudře a s trpělivou láskou, na jeho oběť a na radostnou zvěst určenou každému člověku. Když mu tuto odpověď nedá křesťanství, bude ji hledat jinde. Moderní společnost, evropská i světová, potřebuje znovu nalézt transcendentní hodnoty, navrátit životu a dějinám jejich pravý smysl a překonat tendence k nihilismu a požitkářství. A potřebuje pravé a konkrétní příklady, opravdové Kristovy svědky – to je úkol, ke kterému je povolán každý věřící.

Miloslav Fiala

Český zápas 20/2024 z 19. 5. 2024

Ilustrace: Portrét Maxe Picarda - foto vydavatelství Amazon 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše