Janovo evangelium nás dnes zavádí do začátků Ježíšova působení.

Čteme o povolání Filipa a Natanaela, jedněch z prvních Ježíšových učedníků. Zatímco Filipovi stačila k rozhodnutí následovat Ježíše dvě slova – „Následuj mě!“, povolání Na tanaela bylo složitější. Když ho Filip vyhledal a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně, i proroci, Ježíše, syna Josefa z Nazaretu,“ Natanael se vyjádřil dost skepticky. Měl své jasné mínění a možná i předchozí neblahou zkušenost s Nazaretem. Filip, který pravděpodobně věděl, že Natanaelovi nic nevymluví, jen utrousil: „Pojď a přesvědč se!“ Asi jediná možná odpověď na podobnou skepsi. A tak společně dorazili k Ježíšovi. Ten sotva Natanaela uviděl, řekl mu: „Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti.“ Člověk, který by očekával nějakou pokornou odpověď, je Natanaelovým přitakáním: „Odkud mě znáš?“ asi poněkud překvapen. Možná, že by trocha pokory neuškodila, ale Natanael říká věci každému přímo do očí a Ježíš, o kterém se o několik veršů dále píše, že: „nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud, neboť sám dobře věděl, co je v člověku“, věděl nejen to, že Natanael seděl pod fíkovníkem, ale, stejně jako Bůh, znal i Natanaelovo srdce.

Po rozhovoru s Ježíšem se Natanaelův svět změnil – vyznal: „Ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele!“

Bůh položil na tomto místě základy pro nový vzor v Natanaelově životě. Nelze přesně říct, co bylo s Natanaelem dál, ale to vlastně ani není podstatné. Co je pro nás, čtenáře a posluchače nosné, je Natanaelova otevřenost. Abychom mohli ve svém životě slyšet Boží hlas, je potřeba umět naslouchat. Chtít slyšet. I přes různorodou dosavadní zkušenost je Natanael otevřený a reaguje na oslovení samotným Bohem. A toto osobní oslovení se vlamuje do jeho dosavadního života, přináší mu novou zkušenost, nový směr životní cesty.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vás prvně v životě oslovil Bůh? Na základě čeho jste uvěřili, otevřeli se pro ten nový, vnitřní svět lásky a jiného pohledu na svět? Každý z nás k víře přišel jinak, protože každý z nás jsme jiný, každý z nás jsme jedinečným originálem a jako takové nás individuálně oslovuje a volá Bůh – osobně, jménem, lokálně. A každého z nás v naší jedinečnosti přijímá.


Pane, děkujeme ti za tvůj hlas, kterým nás zveš na novou cestu.
Prosíme, dej, ať odoláme pokušení se srovnávat navzájem,
neboť cesta každého z nás je jedinečná. Nechť jsme za ni vděční a jdeme po ní s důvěrou. Amen


Autor: Sandra Silná
Český zápas č. 2/20234 z 14. 1. 2024

Obrázek: Autor neznámý, Povolání Filipa a Natanaela (Robert Cornwall).

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše