Kontemplace byla vrcholem života v antice a posléze i v křesťanství. Člo­věk je díky ní proměňován, říká docent Václav Ventura, řeckokatolický du­chovní a akademik, který se zabývá pa­tristikou a spiritualitou raného mnišství, kterou vyučuje také na Husitské teologické fakultě UK.

Akademicky se věnujete počátkům křesťanského mnišství a spirituality. Objevuje se meditace už v době církev­ních otců, tedy na počátku křesťanství v antice?

V počátcích mnišství v prvním až třetím století žádná meditace ani kontemplace v křesťanství neexistuje, tedy ve smyslu, jak jim rozumíme dnes. Křesťané nava­zují na Starý zákon a celou jeho tradici čtení Bible a přemýšlení o Božím slově. To by se dalo brát jako základ pozdější křesťanské meditace. Ale je to fakticky četba Bible. Pozorná četba, snaha o její porozumění ve všech jejích rovinách, tedy gramatické, faktické i duchovní. Spirituální praxe u mnichů spočívala v tom, že četli části biblického textu při společných bohoslužbách a úkolem bylo, aby si část toho textu zapamatovali. Úryvek. Pak ho dotyčný opakoval celý den, říkalo se tomu melété, žvýkat, hojdat. Opakoval se až do té chvíle, než to úplně využijí, dostanou do paměti i do života.

Pokračovalo to i dále?

Společné čtení se posléze vyvíjí, texty se čtou s určitou metodou, s modlitbou a vnitřním zřením, kontemplací (lectio divina). To už jsme ale v pozdější době.

K meditaci směřuje další aktivita, která se rozvíjí v raném mnišství, a to snaha o porozumění Pavlovu výroku „Modlete se neustále“. První velký popis je u Jana Kassiána v jeho Collationes, rozmlu­vách, kdy cestují po poušti a hledají u starců vysvětlení. Jeden z nich je naučí, že je nemnoho mnichů, kteří prak­tikují opakování jednoho verše Písma, konkrétně „Bože, shlédni a pomoz. Pane, pospěš mi pomáhat.“ Byla za tím hluboká teologie vnímání Boží přítom­nosti a vlastní odkázanosti na Boha. To byla první jakási praxe neustálého opakování modlitby. Z toho později vykrys­talizuje takzvaná Ježíšova modlitba srdce. Ta se vyvíjí u egyptských mnichů od čtvrtého, pátého století. Lidé opakují Ježíšovo jméno, je za tím celá teologie Kristovy přítomnosti ve jméně. Ta základní řecká forma zní: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou.“ To měl mnich opakovat ve dne v noci. Z toho vychází hesychastická praxe na Východě zachycená v knize Filokalia, kolekci textů o vnitřní modlitbě. Někteří mniši na Athosu i jinde veškeré mod­litby nahrazují touto Ježíšovou modlitbou.

V křesťanské modlitbě se někdy jako mantra opakuje výraz Maranatha. To má jakou tradici?

To pochází z knihy Zjevení a následně z Didaché, tam je součástí liturgie. Di­daché je jeden z nejstarších textů tak­zvaných apoštolských otců. V této knize je to zakončení eucharistické bohos­lužby – Přijď, pane Ježíši. To je překlad výrazu Maranatha. Někdy se užívalo jen Ježíšovo jméno. Cílem je, aby byl člo­věk s Ježíšem v neustálém kontaktu, v jeho blízkosti. Ta jeho blízkost promě­ňuje člověka do Ježíšovy podoby. To je cílem toho všeho. Konkrétní praxe není až tak důležitá, jen na začátku. Jako když se dítě učí psát, začne vlnovkami, tečkami, čárkami, je to jen učení se, ne ještě psaní. Ježíšova modlitba má vést ke spontánnímu životu v Boží přítom­nosti.

Meditace se popisuje jako zážitek ticha. V klášterech se praxe ticha používá od počátku. Odkud se to vzalo v našem prostoru, řekněme nebuddhistickém?

To je hypotetická otázka, mohla asi i při­jít z Východu, to nejde popřít. Řekl bych ale, že je to spíše taková antropologická veličina, je to v nás. Ticho, pokud se člo­věk chce setkávat s hloubkou, s tím, co nás přesahuje, je nezbytným předpokla­dem. Téměř spontánně to k tomu vede. Mniši mají dodnes vyhrazeno silentium, dobu, kdy se nemluví. V některých kláš­terech, třeba u trapistů, se mluví mini­málně, tam komunikace probíhá hlavně gesty.

Je rozdíl v kontemplaci či meditaci v klášterech východního a západního křesťanství?

Východ je obecně takový volnější, svo­bodnější. Na Západě je vše v tom řádu, ordo, úředněji zpracované, jsou hodiny určené pro modlitbu, pro meditaci, pro to či ono. Na Východě ne že by řád nebyl, ale tam je klíčová liturgická mod­litba, nicméně to ostatní uspořádání času je ponecháno na každém mnichovi.

Co je vlastně v nejstarší tradici kontem­place?

Kontemplace je vrchol života filozofa, je to pojem řecké filozofie, bios theoretikos, k tomu směřuje veškeré úsilí vzdělanostní i zkušenostní, v antice je to cílem. V Bibli to ovšem nenajdete. To až v tom třetím, čtvrtém století proběhla syntéza křesťan­ského a řeckého a kontemplace se před­staví i v křesťanském hávu. Od té chvíle se stává kontemplace vrcholem také ži­vota křesťanského. A co to je? Kontem­place, řecky theoria, je snaha intenzivně vidět, podívat se do hloubky.

Lze to vysvětlit na příkladu divadla. Di­vadlo – theatron je takovým obrazem kontemplace, běží v něm děj, ten děj vede k prožitku, k emocím. Když je to dobré divadlo, dobré kino, člověk by měl od­cházet s tím, že v něm něco zanechalo, třeba pocit boje za spravedlnost, za lásku. Člověk odchází a je proměněn. To je obraz toho, co má být kontemplace. Člo­věk je proměněn, nejen racionálně, ale i emocionálně a existenciálně.

Ptala se Tereza Zavadilová

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše