Na návrh biskupské rady ústřední rada zveřejňuje svá dosavadní usnesení z roku 2006 a 2019, která byla přijata pro pastorační orientaci v CČSH.

Usnesení Ústřední rady CČSH č. 1.8.74 z 11. 11. 2006

Ústřední rada schválila usnesení liturgického a pastoračně –výchovného výboru k otázce soužití homosexuálů v následujícím znění:

1. Liturgický a pastoračně-výchovný výbor se shodují v tom, že není třeba vytvářet žádný obřad.
2. Od ekumenicko-zahraničního výboru je třeba získat studijní materiály k této otázce z domácí i zahraniční ekumeny – zdroj Světová rada církví a Konference evropských církví.
3. Pastorační přístup k této otázce je vyjádřen v bodu 3 a 4 předlohy připravené sociálně-etickým sněmovním výborem:
Lidské poznání včetně poznání vědeckého je nedokonalé. Neznáme dobře Boží vůli a nemůžeme odsoudit něco, s čím se člověk s Božím vědomím narodil. Lidé homosexuální mají plné právo být přijímáni v křesťanské lásce a úctě stejně jako lidé heterosexuální.
Partnerské soužití osob stejného pohlaví se nemůže stát manželstvím. Manželství spolu mohou uzavřít výhradně jen muž a žena.
4. Jedná se o intimní vztahy, a tudíž mají zůstat na této úrovni. Zveřejňování budiž střízlivé, věcné, bez afektu, nelze z toho dělat exhibici.
5. Homosexuálové mají právo, jde-li o věřící lidi, přijímat svátosti kromě manželství. V případě přijetí svátosti svěcení kněžstva jde o odpovědnost a pastorační povinnost příslušného biskupa.
6. Uzavřít registrované partnerství lze pouze před státními orgány nikoliv v církvi – při žádném církevním obřadu.
7. Pro všechny duchovní je závazným dokumentem pro konání svátostí a obřadů pouze Agenda CČSH, schválená sněmem a vydaná v roce 2006.
8. Svátost manželství je vysluhována v církevním prostředí, výjimečně ve vhodném důstojném prostředí se souhlasem biskupa.“

Usnesení č. 1.3.206 ze dne 12. října 2019

Ústřední rada schvaluje pastorační směrnici připravenou biskupskou radou v následujícím znění:
„Pastorační pohled na otázku života křesťanů stejnopohlavní orientace s přihlédnutím k jejich případné svátostné službě v církvi s ohledem na praktické přístupy v duchovní správě.
Homosexuálně orientovaní věřící mají možnost přijmout v CČSH všechny svátosti; svátost manželství je výhradně udělována muži a ženě (ZV CČSH, čl. 337 a 338; viz Pastorační pravidla ke svátostem, část V, odst. 2, schváleno VIII. sněmem CČSH).
Pro udělení jáhenského a kněžského svěcení je důležité Boží povolání a církevní pověření ke službě.

pdfDosavadní usnesení biskupské a ústřední rady k homosexualitě

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše