(ČZ 21/2024) Celocírkevní časopis Český zápas má svoji tradici, neboť je vydáván již přes sto let.

Přemýšlíme-li o vlastenecky znějícím názvu našeho časopisu, pak jeho zakladatelům nešlo o politicky pojímané vlastenectví, které by se soustřeďovalo výlučně na vlastní národ a jeho hodnotu nadřazenou všemu. Je zde míněn národ ve vztahu k náboženství a ke křesťanství. Výraz „český“ měl pro dr. Karla Farského především náboženský rozměr. Ve svém článku „Slovo k titulu“, který vyšel v ČZ v roce 1920, hovoří Farský o tisíciletém zápase – o slovanskou liturgii, o zápase knížete svatého Václava i o zápase husitů. Názvu „Český zápas“ můžeme porozumět tak, že se jedná o zápas české reformace. Ačkoli tomu tak na počátku zcela nebylo, přesto česká reformace měla jazykově-národní charakter. Češství bylo ztotožněno s náboženským reformním programem. Jako „Čechové“ se označovali stoupenci české reformace (Slova a dějiny, 1980, s. 307). Farský chápal v atmosféře tehdejší doby název časopisu výrazně „proti Římu“, přesto je z jeho příspěvku k titulu zřejmá Farského křesťanská velkorysost a nadhled. V souvislosti se vznikem CČS klade zřetel na „křesťanskou svornost a snášenlivost církve, mající ve svém programu opět zárodek pravé katolicity, všeobecnosti, jak jí rozuměl a jak ji chtěl Kristus, katolicity lidstva a jeho kultury udržované nikoli násilím hmotným a mravním, nýbrž pochopením, uznalostí a úctyhodnou láskou k osobě bližního“ (ČZ 1920, č. 7, cit. s. 2).

Zajímavé je, že v prvních letech se v případě vydávaného Českého zápasu jednalo o noviny se samými texty bez obrázků. Jeho stránky byly plné populárně odborných článků ideového a vzdělávacího charakteru a aktuálních příspěvků zaměřených k situaci církve a společnosti. Současně byly zprávami zdokumentovány různé akce a události, kterými církev v průběhu času žila ve svém celku i v jednotlivých náboženských obcích. Český zápas – i přes svoji útržkovitost – nabízí živoucí obraz církve a svědectví o ní v konkrétním čase. Tento časopis se stal součástí dějin naší církve, jak to vyjádřila dr. Květa Kořalková.

V poslední době se projevuje zájem historiků a sociologů o církevní časopisy jako o jeden z významných pramenů poznání církve či církví. Například se s tím setkáváme u prof. Zdeňka Nešpora v jeho Encyklopedii CČSH z roku 2022 a v publikaci dr. Ester Pučálkové Dědictví otců. Obraz české reformace v letech 1918-1928, vydané též v roce 2022. Časopisy jakožto forma komunikace církví jak s vlastními věřícími, tak s okolní společností, postihují jejich sebeprezentaci, vnitřní život a celkové směřování (Dědictví otců, s. 34).

Doba svobody a plurality přinesla možnosti vydávat a rozvinout různé druhy časopisů a medií tištěných i digitálních v nebývalé míře. I když pro jejich vydávání hrají svoji roli poutavost obsahového zaměření a okruh čtenářů, významně je ovlivňují i podmínky ekonomické. Každá náboženská obec si může vydávat své vlastní periodikum a některé tak činí. Své časopisy si vydávají jednotlivé diecéze. Vydávání těchto časopisů klade důraz na zajímavost článků, výběr osobností, na celkový přívětivý vzhled. Jejich vydáváním má být posíleno vědomí sounáležitosti a spolupráce duchovních a laiků v určitých oblastech a specifických diecézních územích církve. Český zápas jako týdeník CČSH má charakter celocírkevního media. V tomto smyslu má zvláštní možnost soustřeďovat a redakčně skládat příspěvky, vztahující se k životu a působení novodobé husitské církve v jejím celku, a zprostředkovávat tak tento obsah v šíři a rozmanitosti. ČZ je společný prostor pro vzájemné informování o životě církve napříč jejím celkem. Na tento celocírkevní charakter pravidelného periodika je třeba stále upozorňovat v čase, kdy čelíme fragmentaci a atomizaci. Je společným prostorem předávat si sdělení o aktivitách v církvi a tvořivě psát z víry a v solidaritě s vlastní církví. Český zápas je mediem, které má předně sloužit poslání husitské církve, jež přijala od Ježíše Krista. Náš církevní tisk, který prošel a bude zřejmě i nadále procházet, stejně jako naše církev, různými zápasy, není žádnou samozřejmostí, ale je vhodnou nabízenou příležitostí. Ať dokážeme naplňovat jeho stránky tak, aby byl společným svědectvím naší víry v Ježíše Krista a o životě církve v této době.

Tomáš Butta, patriarcha

Český zápas 21/2024 z 26. 5. 2024

Distributoři slunce, aneb pohled do diecézních časopisů CČSH

Hradecké mosty a „MOSTY“

O časopisu olomoucké diecéze Setkávání

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše