„Vkusná tato stavba byla vybudována v krátké době s láskou a obětavostí domácího lidu. Dary ať peněžitými či vykonanými pracemi… se poprvé rozhlaholily zvony sboru v pěkném souzvuku terciovém.“

Čteme tyto řádky v tehdy významných českých novinách Národních listech z června roku 1934 o velké slavnosti v městě Neveklově u Benešova. Dále se uvádí: „Tímto sborem se dostalo městu krásné a význačné ozdoby.“

Připomeňme, že CČSH vznikala v Neveklově záhy, kdy již v roce 1920 lze vystopovat počátky snahy o zakládání novodobé církve. Z kronikyneveklovského sboru luštíme na ofotografovaných zažloutlých stránkách rukopisu, že zatímco „ve zdejší katolické církvi běželo vše ve starých kolejích“, tak „v předvečer 6. července se konala na náměstí oslava smrti Jana Husa, při níž byl veleben mučedník“. O popsaném shromáždění se dále píše také o nadšení pro Husovu církev a myšlenky, pro něž byl upálen. Následuje krasopisným černým inkoustovým písmem popis, jak akademický malíř Emanuel Zamrazil s dalším nečitelně uvedeným občanem Neveklova (Ant. Mrha?) „učinili první krok k nápravě a vymanění pokrokových občanů z lůna církve římskokatolické. Příští neděli podali písemnou výzvu k občanům v okrese neveklovském do rukou starosty Františku Platilovi, který pozval 18. července 1920 všechny politické strany ke schůzi.“

Události v okrese nebraly rychlý spád, když 15. srpna 1920 v nedalekých Netvořicích „byla uspořádána na náměstí československá mše, která zapůsobila na přítomné hlubokým dojmem, že všichni její účastníci po návratu do Neveklova ohlásili přestup z církve římskokatolické a vstup do církve československé.“ V kronice dále čteme: „V římském kostele se počalo bouřiti u kazatelny proti odpadlíkům a hrozilo se všem, kteří by z římské církve vystoupili.“ Lidé se nezalekli výhrůžek a 5. září se konala v Neveklově na náměstí první československá mše.

Zatímco se již uskutečnily dokonce i první křtiny pod hlavičkou nově vznikající církve, důležitý byl datum 24. říjen 1920, kdy se v neveklovské škole uskutečnila valná hromada. Byl jmenován výbor, v jehož čele stanul akademický malíř Emanuel Zamrazil a byl navržen statut církve. Bohoslužby se zatím konaly v místní škole do doby, kdy 1. července 1934 se slavnostně otevřel nový kostel za přítomnosti patriarchy Procházky, který zde sloužil první mši. Ke vzniku zdejší Církve československé můžeme v ofocené kronice číst: „Nejcennějším krokem při zakládání církve čsl., byla touha po čisté církvi Kristově, nezatížené hříchy minulosti.“

Na podkladě neveklovské kroniky napsal Mirko Radušević

(Pozn.: Poslední obrázek je kopie z kroniky neveklovského sboru začínající citátem od M. J. Husa a prvního patriarchy Karla Farského)

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše