(ČZ 20/2024)  V našem časopise se často snažíme připomínat židovské kořeny naší křesťanské víry i praxe, skutečnost, že Židé jsou ve víře našimi staršími bratry.

V posledních dekádách poskytování historického kontextu významně ulehčuje biblické bádání soustřeďující se na vliv judaismu 1. století pro život a působení Ježíše Krista a rané církve. Po nedávných Velikonocích a svátku Pesach se nabízí takto připomenout Letnice, které jsou pro nás křesťany oslavou okamžiku, kdy to „všechno začalo“, skutečnými narozeninami církve.

Biblická tradice klade tento počátek do dnů, kdy se do Jeruzaléma ve slavnostních procesích ubíraly s prvními plody úrody tisíce poutníků slavit svátek Týdnů, šavuot. Svátek původně zemědělský, jehož oběti byly později „přetaveny“ v poděkování za dar Desatera, se konal 50 dní po Pesachu.

Evangelium nám po tragických velikonočních událostech představilo apoštoly skryté před světem, shromážděné ve večeřadle. Snad právě sem – dle Skutků apoštolských „na jedno místo“ – přichází Duch svatý, vstupuje do shromážděných a z jejich samoty je vyvádí ven k ostatním lidem a národům. Hlásají Parthům, Médům, Elamitům, Řekům, obyvatelům Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, cizincům z Říma, Arabům, Židům a dalším; a světe div se – všichni jim rozumí a někteří se nechávají pokřtít.

Zmínili jsme, že židovský svátek Týdnů byl vnímán nejen jako zemědělský svátek, ale také jako vzpomínka na darování Tóry na Sinaji, z’man matan torateinu (a to již v prvním století před naším letopočtem). A tento fakt je pro novo-zákonní vylíčení událostí zvláště významný. Autor Skutků apoštolských, které o události Letnic hovoří, dobře si vědomý skutečnosti, že Izrael se stal národem právě na hoře Sinaj, se nechal inspirovat starozákonní knihou Exodus. Lid „staré i nové smlouvy“ zakouší Boží přítomnost před obdržením Božích darů mimořádným nad-přirozeným způsobem: „Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.“ (Sk 2,2) Vzpomeňme si, že také na hoře Sinaj to „vřelo“. Byla zahalena kouřem, hřmělo a blýskalo se, bylo zemětřesení, když na ni Hospodin – vylíčen jako bůh bouře, obklopen atmosferickými jevy – sestoupil při odevzdání Zákona. „Hukot“, který zmiňují Skutky, připomínají na Sinaji také „hlasité polnice“ (Ex 19,16).

Ve starozákonní knize to byl Hospodin, jenž sestupuje v ohni na vrchol hory (doslova na hlavu; v hebrejštině roš; Ex 19,20), aby Mojžíši předal poklad Desatera...Ve Skutcích přináší oheň kýžené osvícení: „A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden.“ (2,2) Způsobí, že „všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat“ (2,4). Dovídáme se, že mluvit svým jazykem „o velkých skutcích Božích“ je slyší Židé doslova ze všech národů na světě (2,9).

To je zajímavá informace! Také dle židovské tradice byly na hoře Sinaj zastoupeny všechny národy, představené sedmdesáti (sedmička – biblické číslo úplnosti, celistvosti; již ve výčtu rodokmenů Noemových potomků se objevuje sedmdesát jmen). Kniha Exodus doslova uvádí: „a všichni lidé viděli hlasy“ (20,14). Moudrý rabín Jochanan toto místo komentoval tak, že Boží hlas se rozdělil do sedmdesáti hlasů a jazyků tak, aby každý národ rozuměl. Mimochodem, jistě nebude náhodou, že i náš Pán si vybral právě sedmdesát učedníků, které vyslal kázat evangelium do celého světa, všemu stvoření...

Příběh knihy Genesis o Babylonské věži, kde se lidé shromáždili, aby dokázali stavbu vyhánět do co největší výšky, a vše skončilo opakem, rozptýlením, je zde obrácen. Jazyky spojují lid pro dobrou věc. Boží slovo je lidem opět darováno, ale ne již jako psaný text na deskách, ale jako dar Ducha.

Dodejme ještě, že dle Janova evangelia Ježíš tuto událost učedníkům předem oznámil, chtěl je připravit na seslání toho, kterého nazval Zastáncem, Utěšitelem. Už toto pojmenování přibližuje, o co jde: zastánce je ten, který se člověka zastává a obhajuje jej, tak jako advokát klienta u soudu. A učedníci takového obhájce budou potřebovat, stejně jako my dnes.

Klára Matoušová

Český zápas 20/2024 z 19. 5. 2024

Ilustrační fotografie obrazu Rembrandta van Rijn - Mojžíš s Desaterem

S Letnicemi se pojí svátost biřmování

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše