Zpráva z 243. zasedání Ústřední rady CČSH, konaném v sobotu 11. května 2024 od 9.00 hodin v Janských Lázních.

Květnové zasedání biskupské a ústřední rady bylo výjezdové a konalo se v Penzionu Betlém v Janských Lázních, který je v majetku ústředí církve, jež jej spravuje prostřednictvím Institutu evangelizace a pastorace (IEP). Po pátečním jednání biskupské rady se konala společná večeře s ostatními členy ÚR, po níž se přítomní od br. Petra Číška, ředitele IEP, a od správce Penzionu dozvěděli o jeho historii, postupné rekonstrukci a budoucích plánech.

Sobotní jednání ústřední rady zahájil pobožností br. biskup Tonzar. Poté jsme v modlitbě vzpomenuli na emeritního biskupa br. René Hradského, jenž zemřel 18. dubna 2024.

V ideovém referátu, vedeném br. patriarchou, vzala ÚR na vědomí zápis z dubnového zasedání biskupské rady v Hradci Králové, kde se mj. podrobně věnovala přípravě podzimního jednání generální synody duchovních a 1. zasedání IX. sněmu CČSH.

ÚR byla seznámena se zápisy z jednání poradních komisí ÚR, které budou ještě personálně doplněny a po zahájení sněmu transformovány do sněmovních výborů.

ÚR byla seznámena s přehledem akcí k výročí Jana Žižky, který bude postupně doplňován, vzala na vědomí pozvánku na konferenci k 100. výročí I. sněmu CČSH, která se bude konat 21. května, na koncerty v rámci Roku české hudby, Noc kostelů a další akce, jež naleznete rovněž v Kalendáři na našich webových stránkách.

ÚR také obdržela pravidelnou zprávu o činnosti br. patriarchy a také informace br. Vopálky o jeho působení v Odboru duchovní výchovy Junáka.

V organizačně-právním referátu, který, stejně jako finanční referát, vedl za nepřítomného br. Mašitu br. biskup Tonzar, se ÚR nejprve věnovala přípravě generální synody a sněmu. V souvislosti s tím přijala důležité rozhodnutí, kterým je závazný pokyn jednotného používání e-mailových adres duchovních, kazatelů a pracovníků církve v rámci služebních a pracovních poměrů a funkcí v ústředních a diecézních orgánech na doméně ccsh.cz. IT správci ústředí a diecézí mají za úkol do 15. června spárovat služební adresy s diecézními. Informace, materiály a předlohy v rámci IX. sněmu budou zasílány farářům a administrátorům, kteří mají povinnost je předávat do svých náboženských obcí. Přesné pokyny budou rozeslány oběžníkem do všech NO.

ÚR se dále věnovala návrhům jednacích řádů GS a sněmu, připraveným biskupskou radou, návrhu na složení předsednictva sněmu a dalším úkolům, spojeným s přípravou GS a prvního zasedání sněmu.

Ústřední rada v dalším bodu vyslechla zprávu br. biskupa Tonzara o jednání s radou starších NO v Jihlavě dne 30. 4. 2024 o jejím záměru darovat hřbitov v Dolní Cerekvi Městysi Dolní Cerekev. ÚR poté darovací smlouvu schválila ve smyslu požadavku, schváleného na jednání RS – do smlouvy a následně do katastru nemovitostí bude zapsáno věcné břemeno bezplatného výsypu a ukládání uren z kolumbárií CČSH na tomto hřbitově.

Ústřední rada schválila záměr prodeje dvou nemovitostí – rodinného domku v Malšicích z majetku NO Tábor za tržní cenu 2,5 milionu Kč a bývalé synagogy v Ivanovicích na Hané z majetku No Vyškov za tržní cenu 750 000 Kč s podmínkou opravení objektu do dvou let. Obě nemovitosti jsou přednostně nabídnuty k odkoupení subjektům církve, které mají lhůtu k vyjádření do 15. srpna 2024. V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit buď přímo na příslušné náboženské obce nebo na tajemnici ÚR.

Dále ÚR schválila smlouvu na koupi bytu náboženskou obcí Praha 1 – Staré Město, kupní smlouvu pražské diecéze na nákup nemovitosti v Rakovníku, dvě zástavní smlouvy uzavírané pražskou diecézí, několik prodloužení a jednu novou nájemní smlouvu na byty v ústředí. Co se týče správy nemovitého majetku ústředí, byla schválena oprava hromosvodů, výměna vodoměrů, změna dodavatele elektřiny a změna firmy na servis výtahu.

ÚR také vzala na vědomí dopis br. patriarchy, ve kterém se obrací na paní rektorku UK ve věci zahájení jednání o prodloužení nájemní smlouvy na kolej v Roháčově ulici. Současná smlouva vyprší na konci příštího roku.

Byly schváleny smlouvy s průvodci pro letošní sezonu v Centru MJH v Husinci.

Byl stanoven termín církevní zkušební komise na pondělí 24. června 2024.

ÚR také rozhodla vyvolat jednání s FIO bankou ve věci vyjasnění způsobu jednání jménem náboženských obcí CČSH, protože pracovníci banky často vyžadují podpisy všech statutárních zástupců NO.

V rámci finančního referátu ÚR vzala na vědomí zápis z posledního jednání hospodářské komise z 18. března. Věnovala se návrhu směrnice ke stanovení ceny za služební byty, jenž bude ještě znovu projednán v diecézích a v hospodářské komisi.

Bylo doplněno předchozí usnesení ÚR o tom, že výjimečné využití prostředků z finanční náhrady na provozní účely musí být schváleno ústřední radou ještě před zamýšleným uskutečněním nevýdělečného záměru.

ÚR také schválila předběžný program a rozpočet setkání mládeže, které se bude konat 27. – 29. září v Písku.

V ekumenicko-zahraničním referátu ÚR schválila nominace na letní pobyty, které nám poskytuje Saská evangelická církve, stejně jako pomoc Nothilfe na léčebné účely pro naše duchovní.

Na valné shromáždění GEKE 27. 8. – 2. 9. v Sibiu v Rumunsku byla nominována ses. Hana Tonzarová.

ÚR vzala na vědomí informaci, že z finančních důvodů byla rozpuštěna ekumenická organizace EAEE, jež se na evropské úrovni věnovala ekumenickému vzdělávání dospělých. Její členské organizace byly vyzvány, aby se ucházely o členství v organizaci Oikosnet Europe, jež je sítí křesťanských akademií a laických center a má podobnou náplň činnosti.

Ekumenická rada církví v ČR vyhlásila výběrové řízení na pozici generální/ho sekretářky/e ERC. Podrobné podmínky jsou vyvěšeny rovněž na našem webu.

Br. patriarcha a ses. Vymětalová zastupovali naši církev 7. května 2024 na VS České biblické společnosti.

V tiskovém referátu vzala ÚR na vědomí zápis z jednání redakční rady Českého zápasu, která se sešla 25. dubna.

Vzhledem k 21% DPH byla upravena cena letáku „Poprvé na bohoslužbě“, připraveného pastorační komisí. Jeden kus bude v prodejně Blahoslav prodáván za 3 Kč.

V personálním referátu ÚR mimo jiné schválila žádost o udělení svátosti kněžského svěcení sestře Miroslavě Zítové z plzeňské diecéze.

Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

 

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše