Zpráva z 241. zasedání Ústřední rady CČSH, konaném v sobotu 6. ledna 2024 od 9.00 hodin v Praze.

Ústřední rada mezi svými zasedáními přijímá řadu usnesení formou per rollam. Od posledního zasedání v říjnu minulého roku mezi nejdůležitější rozhodnutí patří dosažení dohody se statutárním městem Opava na prodeji Loutkového divadla v Opavě. Prostředky z prodeje divadla, které vyžaduje nákladnou rekonstrukci, na niž ústředí církve nemá k dispozici finance, budou použity na rekonstrukci činžovního domu v sousedství divadla, jenž zůstává ve vlastnictví církve. Oprava havarijního stavu omítek tohoto domu již byla provedena.

Mezi další rozhodnutí ÚR, přijatá do konce roku, patří jmenování redakční rady Českého zápasu na další funkční období do listopadu 2025 ve složení: předseda br. Oldřich Nováček, br. Marcel Sladkowski za brněnskou diecézi, br. Vladimír Šiler za olomouckou diecézi, br. Benjamin Mlýnek za královéhradeckou diecézi, br. Lukáš Bujna za plzeňskou diecézi, ses. Olga Nytrová za pražskou diecézi.

ÚR také schválila témata magazínových čísel ČZ pro letošní rok:

Leden - Synagogy v církvi – vztah k židovství
Únor – Česká hudba v církvi, výročí B. Smetany
Březen - Velikonoce
Duben - Mezi náboženským liberalismem a fundamentalismem
Květen - Křesťanské časopisy v CČSH (periodika)
Červen - Rekreační střediska – ekumenicky
Červenec - Umění v sakrálním prostoru
Srpen - Poutnictví
Září - Církev a divadlo, komunitní centra
Říjen – Výročí Jana Žižky
Listopad – Stárnutí a zrání z hlediska duchovní péče a psychoterapie
Prosinec - Vánoce

Byla rovněž schválena novelizace Mzdového předpisu CČSH, účinná od ledna 2024.

Lednové zasedání ústřední rady zahájil modlitbou br. biskup Pavel Pechanec. Poté složil slib člena ústřední rady nový laický zástupce brněnské diecéze br. Mgr. Michal Hvězda.

Členové ÚR v modlitbě vzpomněli na duchovní a pracovníky církve, kteří zemřeli od posledního zasedání ÚR: ses. Bronislavu Kubešovou, br. Jana Schwarze, br. Lubomíra Braného a ses. Helenu Bastlovou.

V ideovém referátu vzala ústřední rada na vědomí zápis z jednání biskupské rady, jež se sešla 14. prosince v Plzni. Biskupská rada mj. projednala materiál „Koncept misie CČSH“, připravený misijní komisí, který bude nyní rozeslán k celocírkevní diskusi.

Bylo také schváleno vydání nového materiálu „Poprvé na bohoslužbě“, připraveného pastorační komisí. Jedná se o stručného průvodce liturgií naší církve pro nové návštěvníky našich bohoslužeb.

Ústřední rada schválila rozdělení rozhlasových bohoslužeb naší církve v letošním roce: 7. 1. 2024 - Olomouc, Velký pátek 29. 3. 2024 – Plzeň, Sbor Kristova kříže, 27. 10. 2024 - Hradec Králové, 22. 12. 2024 – Praha, místo bude upřesněno.

Byla rovněž schválena témata teologických referátů pro vikariátní konference duchovních, připravená naukovým odborem. Jsou zaměřena jednak na duchovní správu a jednak k výročí Jana Žižky.

Novými členy sociálně-etické komise za olomouckou diecézi byli jmenováni ses. emeritní biskupka Jana Šilerová a br. emeritní biskup Rudolf Göbel.

V organizačně-právním referátu ústřední rada mj. schválila nebo prodlužila některé nájemní smlouvy, mj. smlouvu na Loutkové divadlo v Opavě do okamžiku, kdy bude uzavřena smlouva o jeho prodeji.

Ve věci nabídky diecézní rady Bratislava, aby církev v ČR odkoupila část bytů v Jozefské ulici a pomohla tak při financování dokončení rekonstrukce objektu, musela ústřední rada konstatovat, že vzhledem k tomu, že žádná z diecézí nemohla tuto nabídku přijmout, nemůže ji kvůli své finanční situaci využít ani ústředí církve.

ÚR se seznámila s prací legislativně-právní komise, která připravuje návrh novelizace čl. 17 Ústavy CČSH, týkajícího se postupu při slučování náboženských obcí.

Byly schváleny formuláře analýzy (výkazu duchovní správy a hospodářského výkazu) za rok 2023. Upozorňujeme, že při vyplňování výkazu duchovní správy je nutné důsledně rozlišovat udělení svátosti manželství jako právního aktu a bez právního aktu (je to důležité pro výroční zprávu církve o výkonu zvláštních práv). Svátosti, jež duchovní koná mimo obvod náboženské obce, v níž je ustanoven, jsou vykazovány pouze tou náboženskou obcí, v jejímž obvodu se obřad konal.

Ve finančním referátu ÚR mimo jiné vzala na vědomí zápis z jednání hospodářské komise a upravila postup pro dorovnávání záloh na mzdy z diecézí.

ÚR se obrací na diecéze se žádostí, aby do konce června shromáždily a předaly ústředí informace o podaných dotačních žádostech v rámci svých diecézí.

Obdrželi jsme informaci z MŽP ČR o možnosti církví čerpat dotace na solární panely v rámci podpory obnovitelných zdrojů energie. Tato informace bude rozeslána do všech NO.

ÚR také vzala na vědomí vyúčtování setkání mládeže 2023 v Ostravě.

V ekumenicko-zahraničním referátu ÚR schválila poskytnutí našich prostor ke konání konference GEKE ve dnech 11. – 15. 3. 2024 na téma Církev a demokracie.

ÚR také přijala zprávu o průběhu 12. synodu Leuenberského společenství církví v ČR, který se konal na počátku listopadu v Brně. Dne 21. listopadu se pak v dejvickém sboru konala ekumenická bohoslužba k 50. výročí GEKE, která navázala na valné shromáždění ERC v ČR, jež jsme hostili v ústředí naší církve.

ÚR vzala na vědomí pozvánku na ekumenickou bohoslužbu v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, která se bude konat 22. ledna od 18.00 v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 – Dejvicích, a také na Ekumenickou studentskou slavnost, kterou již tradičně v rámci TMZJK pořádáme a letos proběhne 23. ledna od 18.00 v kostele sv. Václava v Praze 2 Na Zderaze.

Koordinací přípravy textů pro publikaci Denní čtení 2025 byla opět pověřena ses. Veronika Matějková.

V personálním referátu byl mimo jiné udělen status bohoslovce CČSH ses. Ludmile Leskourové a br. Miroslavu Exnerovi. Byla schválena žádost o udělení jáhenského svěcení ses. Veronice Richtářové a br. Janu Šmerdovi a svátosti kněžského svěcení ses. Janě Šedivé Krulišové, všech z pražské diecéze.

Po skončení jednání jsme se přesunuli do chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, kde biskupský sbor sloužil slavnostní bohoslužbu ke 104. výročí zrodu naší církve.

Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše