Zpráva ze zasedání Církevního zastupitelstva CČSH dne 17. listopadu 2023.

Církevní zastupitelstvo nejprve jako vždy ustavilo své pracovní orgány, schválilo program, jednací řád a zápis z posledního zasedání.

Na základě zadání z červnového jednání byl právní kanceláří připraven návrh dopisu Vládě ČR ve věci podpory de minimis, který CZ vzalo na vědomí a pověřilo ústřední radu dalším jednáním a odesláním dopisu. Jedná se o žádost, aby církve byly z režimu podpory de minimis vyňaty.

Následovala zpráva bratra patriarchy, v níž se tentokrát věnoval těmto bodům: v úvodu zmínil některá nejdůležitější témata jednání biskupské rady, k nimž mj. patří i Metodický pokyn k výkonu duchovenské praxe v náboženských obcích, jenž byl následně schválen ústřední radou a rozeslán oběžníkem do diecézí a náboženských obcí. Dalšími body zprávy br. patriarchy byly informace o dění na HTF UK, v ekumeně a v kaplanské službě. Br. patriarcha rovněž zmínil některé společenské události a akce, jichž se zúčastnil. V souvislosti s teroristickým napadením státu Izrael informoval o prohlášení biskupů CČSH, přijatém bezprostředně po útoku, i o prohlášení přijatém ŘV ERC. Dále br. patriarcha zmínil nejvýznamnější výročí letošního a příštího roku – výročí Jana Blahoslava, Jana Amose Komenského, Jana Žižky z Trocnova, Bedřicha Smetany a Rok české hudby. Také řada našich náboženských obcí si v této době připomíná či bude připomínat 100. výročí vzniku NO či postavení sboru. Vzhledem k tomu, že br. patriarcha vede naukový odbor ÚÚR, informoval i o aktivitách tohoto odboru. V závěru své zprávy sdělil plánovaný termín svolání generální synody duchovních a prvního zasedání IX. Sněmu CČSH v příštím roce. Zpráva br. patriarchy byla bez připomínek vzata na vědomí.

Br. biskup Hradil ve své zprávě za CČSH ve Slovenské republice mimo jiné informoval o návrhu dořešit dostavbu sborového domu v Jozefské ulici v Bratislavě, se kterým se Bratislavská diecéze obrátila na církev v ČR.

Církevní zastupitelstvo dále projednalo a vzalo na vědomí zprávu církevního revizního finančního výboru.

Byl schválen rozpočet ústředí církve na rok 2024 a CZ vzalo na vědomí rozpočet DR Bratislava na příští rok.

CZ vzalo na vědomí rovněž zprávu o činnosti Institutu evangelizace a pastorace v minulém a letošním roce, schválilo jeho loňské výsledky hospodaření a rozpočet na rok 2024.

Bez připomínek vzalo CZ na vědomí zprávy místopředsedy a tajemnice ÚR, odborů ÚÚR, Právní rady, CKV a Husitské diakonie. Z HTF UK obdrželi zastupitelé tištěnou výroční zprávu za rok 2022.

Církevní zastupitelstvo také schválilo novelizovaný statut Institutu Plzeňské diecéze CČSH.

Byly schváleny celocírkevní akce v příštím roce, plán celocírkevních sbírek a doporučená výše příspěvku členů CČSH na hospodaření církve, která byla po několika letech zvýšena na 600 Kč.

V závěru svého jednání si členové církevního zastupitelstva předali informace o aktuálním dění v diecézích a náboženských obcích.

Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše