Zpráva z 240. zasedání Ústřední rady CČSH, konaném v sobotu 14. října 2023 od 9.00 hodin v Praze.

Jednání ústřední rady zahájil pobožností plzeňský br. biskup Lukáš Bujna.

V ideovém referátu ústřední rada nejprve projednala návrhy vzešlé z biskupské rady, která se sešla předchozího dne.

Byl schválen Metodický pokyn k výkonu duchovenské praxe zájemců o službu v CČSH v náboženských obcích. Náplň a zaměření praxe vychází z dokumentu Koncepce a zásady spirituální formace bohoslovců CČSH. Uchazečům o praxi určí biskup místo výkonu praxe a faráře či farářku, kteří budou za výkon praxe odpovědní. Plné znění metodického pokynu bude rozesláno do všech náboženských obcí.

Ústřední rada doporučuje náboženským obcím, aby se zapojily do Mezinárodních dnů proti rasismu účastí na vzpomínkových akcích a modlitbách. Jedná se o tyto památné dny: 15. 1. - Den Martina Luthera Kinga, 27. 1. - Mezinárodní den památky obětí rasové diskriminace, 4. 2. - Den mezilidského bratrství, 21. 3. - Den proti rasismu, 8. 4. - Mezinárodní den Romů, 6. 5. - Jom ha shoʾa - Den židovského holocaustu, 2. 8. - Mezinárodní den holocaustu Sinti a Romů, 21. 9. - Mezinárodní den míru, 10. 12. - Den lidských práv.

V současné době je aktuální téma stanoviska církve k lidem stejnopohlavní orientace. Ústřední rada rozhodla o zveřejnění svých předchozích usnesení v této věci z roku 2006 a 2019 na webových stránkách a v Českém zápase.

Ústřední rada jmenovala br. biskupa Lukáše Bujnu předsedou liturgické poradní komise ÚR.

Ústřední rada vzala na vědomí informaci br. patriarchy o průběhu setkání dne 11. října 2023 na Ministerstvu kultury ČR k přípravě 600. výročí Jana Žižky v roce 2024. Setkání se účastnili představitelé měst, obcí a institucí, majících vazbu k Husovi a husitství. Naši církev zastupovali br. patriarcha, ses. Tonzarová, přednostka odboru pro vnější vztahy, a br. Nováček, přednosta kulturního odboru. MK k tomuto výročí vypíše zvláštní grant. Naše církev zřejmě jako jediná z církví v ČR připravuje akce k Žižkovu výročí. V rámci spolupráce s Husitským muzeem v Táboře se zapojí také do badatelského projektu s cílem zmapovat stopy tradice Jana Žižky v našich sborech, literární tvorbě apod. ÚR také vzala na vědomí jmenování realizačního týmu pražské diecéze k Žižkovu výročí.

ÚR také jmenovala organizační tým pro přípravu setkání mládeže 2024, které se bude konat v plzeňské diecézi.

V rámci organizačního referátu přijala ústřední rada pana Meletzského, náměstka statutárního města Opava, se kterým jednáme o objektu Loutkového divadla v Opavě.

Dále byl mimo jiné schválen Spisový a skartační řád pro organizační jednotky CČSH, který bude v nejbližších úředních zprávách rozeslán do náboženských obcí. ÚR děkuje za jeho přípravu br. dr. Kaňákovi, předsedovi archivní rady, a jeho spolupracovníkům.

ÚR vzala s poděkováním na vědomí zprávu br. Číška, ředitele IEP, o průběhu opravy střechy na RZ Betlém v Janských Lázních.

V rámci finančního referátu ÚR projednala návrh rozpočtu ústředí církve na rok 2024. Ten bude nyní předán k vyjádření hospodářské komisi a po schválení ÚR předložen církevnímu zastupitelstvu.

Dalšími návrhy pro CZ je návrh celocírkevních sbírek na příští rok a návrh výše doporučeného minimálního příspěvku členů CČSH na hospodaření církve v příštím roce.

V ekumenicko-zahraničním referátu vzala ústřední rada na vědomí zprávu z pracovní cesty ses. Veroniky Matějkové v rámci EAEE a rozšířenou nabídku prezentace výstupů částí programu “Vzdělávání na síti – etika a obraz člověka, umělá inteligence a metaverse” a dalších témat z minulých Study Tours (Misijní práce švýcarské reformované církve na online platformách; Víra a náboženství z pohledu práce s migranty v Norsku; Workshop - bibliodrama jako metoda interpretace Bible s luterskými důrazy; Víra a život ve Finsku - Luterství, společnost, příroda) dle potřeb a zájmů konkrétních společenství CČSH (NO, vikariát apod.).

V personálním referátu ÚR mj. schválila žádost o udělení jáhenského svěcení br. Bc. Ivo Korandovi z pražské diecéze.

Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše