Zpráva z 239. zasedání Ústřední rady CČSH, konaném v sobotu 16. září 2023 od 9.00 hodin v Praze.

Jednání ústřední rady zahájil pobožností brněnský br. biskup Juraj Dovala. V modlitbě jsme vzpomenuli na br. faráře Alfreda Hegera, jenž zemřel v červenci.

Následně do rukou br. patriarchy složil slib člena ústřední rady nově zvolený a ordinovaný plzeňský br. biskup Lukáš Bujna.

V ideovém referátu, vedeném br. patriarchou, vzala ústřední rada na vědomí zápis z jednání biskupské rady, která se sešla v pátek 15. září v sídle pražské diecéze. Mimo jiné se jí představili dva studenti, sestra Veronika Waller a br. Břetislav Karal, kterým biskupská rada udělila status bohoslovce CČSH.

Ústřední rada poté schválila návrh celocírkevních akcí a termínů zasedání ústředních orgánů v příštím roce. Návrh bude ke konečnému schválení předložen na listopadové zasedání CZ.

ÚR vzala na vědomí podněty a informace br. patriarchy o aktivitách, chystaných k 600. výročí Jana Žižky v příštím roce. Součástí příprav je spolupráce s Husitským muzeem v Táboře, kterou ÚR schválila.

Dalším významným výročím v příštím roce je 200. výročí Bedřicha Smetany. Při této příležitosti navázala naše církev spolupráci s Unií českých pěveckých sborů v rámci Roku české hudby 2024 a ÚR schválila společné memorandum v tomto smyslu. Spolupráce bude spočívat především v tom, že poskytneme naše sbory ke konání koncertů UČPS.

ÚR vzala na vědomí vznik nového studijního textu z pera br. patriarchy „Duchovenská služba v Církvi československé husitské“, určeného především jako pramen k přípravě ke zkoušce před církevní zkušební komisí.

Do náboženských obcí a duchovním bude rozeslán dopis, připravený Mgr. Petrem Vopálkou, jenž byl církví pověřen, aby koordinoval spolupráci mezi CČSH a skautskou organizací Junák.

ÚR vzala na vědomí volbu a uvedení do funkce nového děkana HTF UK, jímž se stal br. doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

Husitská teologická fakulta připravuje na 23. listopadu teologickou konferenci s názvem „Životní a partnerské dráhy lidí v perspektivě pastorační služby“, na jejíž přípravě bude církev spolupracovat.

V organizačně-právním referátu, vedeném br. místopředsedou ÚR Martinem Mašitou, ÚR mimo jiné schválila další postup ve věci jednání se statutárním městem Opava o prodeji Loutkového divadla v Opavě. Byly schváleny parametry budoucí smlouvy a objekt byl podle platných pravidel nabídnut k přednostnímu odkoupení církevním subjektům. Prostředky z prodeje divadla, které vyžaduje nákladnou rekonstrukci, na niž ústředí církve nemá k dispozici finance, budou použity na rekonstrukci činžovního domu v sousedství divadla, jenž zůstane ve vlastnictví církve.

Dále ústřední rada schválila prodloužení několika nájemních smluv, umístění sídel v objektech náboženských obcí či diecéze a zřízení věcných břemen (kabelová vedení a plynové přípojky).

Předsedkyně CRFV ses. Mlezivová informovala o výsledcích revize hospodaření Institutu plzeňské diecéze a královéhradecké diecéze.

Ústřední rada také schválila bezúplatné převedení hřbitova z majetku náboženské obce v Machově na městys Machov.

Biskupská a posléze ústřední rada jednala o nabídce bratislavské diecéze, jež spočívá v umožnění majetkového podílu církve v ČR na sborovém domě v Jozefské ulici v Bratislavě, kterým by byla řešena dostavba tohoto objektu. ÚR návrh před svým konečným vyjádřením postoupila k projednáním diecézím.

Mezi svými zasedáními přijímá ústřední rada některá usnesení i formou hlasování per rollam. Během letních měsíců tak mimo jiné schválila například opravu střechy rekreačního zařízení Betlém v Janských Lázních a schválila žádosti studentů o ubytování v bohoslovecké koleji.

Ve finančním referátu ústřední rada určila auditora účetní závěrky pro rok 2023 a uzavřela s ním smlouvu.

ÚR rovněž vzala na vědomí vyúčtování varhanického kurzu 2023.

V rámci ekumenicko-zahraničního referátu ÚR mj. schválila předběžné rozpočty pro slavnostní bohoslužbu k 50. výročí GEKE a pracovní jednání Leuenberského synodu v ČR, které bude hostit naše církev. Byli také schváleni delegáti za CČSH na Setkání křesťanů 2024 ve Frankfurtu nad Odrou.

V tiskovém referátu jmenovala ÚR členem redakční rady Českého zápasu za olomouckou diecézi br. Vladimíra Šilera.

V personálním referátu ústřední rada mimo jiné schválila pověření br. Jiřího Bocheze zajištěním duchovní péče o studenty ubytované v Bohoslovecké koleji dr. Karla Farského.

ÚR rovněž schválila žádost o udělení svátosti svěcení kněžstva ses. Mgr. Marii Heřmanové z plzeňské diecéze.

Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše