Již více než dvě desetiletí působí při náboženské obci v brněnských Řečkovicích spolek „Verbum et musica“, který volně navazuje na kulturně-osvětovou tradici spolků Svatoboj a Komenský,

pomáhajících mladému křesťanskému společenství s misií, ale též upevňováním vlastní vnitřní identity v období první republiky a druhé světové války. „Verbum et musica“ si mimo jiné klade za cíl zprostředkovávat široké společnosti křesťanské hodnoty skrze kulturu, ať již hovoříme o filmové tvorbě, divadelních představeních pro děti i dospělé, odborných přednáškách nebo o koncertech.
Právě posledně jmenovaným počinem obohatil „Verbum et musica“ v polovině dubna nedělní podvečer ve Sboru Páně řečkovické náboženské obce, kde své velikonoční hudební pásmo nazvané Coelum et terra laetentur alleluia přednesl Brněnský ekumenický sbor. Soubor datující své kořeny již do roku 1986 sdružuje zpěváky a instrumentalisty z nejrůznějších křesťanských církví a ve své tvorbě se zaměřuje na interpretaci renesanční a barokní duchovní tvorby.

V rámci pečlivě sestaveného programu přednesli hudebníci všech generací pod taktovkou Luboše Rause nejen díla populárních klasiků, mezi které lze jistě zařadit Johanna Sebastiana Bacha nebo Georga Friedricha Händla, ale též autorů laické veřejnosti méně znamých. Kvalitní pěvecké provedení náročných skladeb pak ještě více povznesla naživo hraná hudba. V pestré škále nástrojů nechyběly housle, violy či violoncella, cembalo, ale ani nástroje dechové, například barokní hoboj a fagot nebo alt saxofon.
Mimořádný kulturní zážitek však nebyl jedinou hodnotou, kterou Brněnský ekumenický sbor zaplněnému Sboru Páně nabídl. Sborový zpěv, zvlášť doplněný o hudební nástroje, vyžaduje hlubokou oddanost jednotlivců celku, spolupráci a schopnost naslouchat jeden druhému. Jakoby se v hudebním přednesu zrcadlila samotná podstata souboru, totiž ekumena. Soulad a harmonie se skrze Brněnský ekumenický sbor přenášely k posluchačům a dávaly alespoň na chvíli zapomenout všem strastem, těžkostem a výzvám, které současný svět, sužovaný mimo jiné strašlivým válečným konfliktem Ruska na Ukrajině, člověku dnešní doby přináší.

Koncert jasně demonstroval, jak málo stačí, aby křesťané z různých církví, vědomi si společné víry, dokázali svému okolí předávat skutečné poselství Kristovy lásky, v tomto případě skrze něžný a laskavý dotek hudby. Kdo ví... snad si více návštěvníků Sboru Páně, když se v nedělní večer rozcházeli v dojetí a zároveň s potěšeným úsměvem na tvářích do zšeřelého Brna, vzpomnělo přímo či nepřímo na slova apoštola Pavla zapsaná ve čtvrté kapitole listu Efezským: „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.“

Brněnský ekumenický sbor v Řečkovicích ukázal, že každý křesťan může bez ohledu na církevní příslušnost skrze svoji víru v Ježíše Krista a evangelijní poselství naděje, lásky a z toho plynoucího soucitu zdánlivě nenápadným gestem učinit mnoho, aby přeměnil malý kousek světa ve svém bezprostředním okolí na lepší a světlejší místo; třeba jen tím, že přinese úsměv do míst, kde žádný není.

Snažme se, aby tato radostná myšlenka zůstala vždy ukotvena v našich srdcích. Pakliže si totiž Brněnský ekumenický sbor klade za cíl zprostředkovávat poselství děl vytvořených před mnoha staletími k slávě Boží člověku moderního věku, v Řečkovicích jeho členové nepochybně uspěli. Ostatně, jak řekl při svém poděkování všem interpretům s odkazem na Pavlův první list Korintským bratr farář Vratislav Jan Marša: „Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“

Jakub Marša

Český zápas č. 19/2023 z 7. 5. 2023

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše